Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch
Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1400-1409

1. Erfcijnzen

1.138 cijnzenin £ Bosch' payment:£ 152,65
1.2cijnzenin oude schilden:9,63
1.3cijnzenin £ oude groten:£ 8,5
1.4cijnzenoude groten:8
1.5cijnzenin £ oud geld:£ 12,5
totaal:53 cijnzenwaarde 1.1 - 1.2:£ 176,48425

(1 oud schild is volgens de oudste stadsrekening £ 2,475)
1.3.-1.5. niet te berekenen, omdat de koersen van al deze geldsoorten niet te berekenen zijn.

2. Erfpachten

94,2625 mud rogge
2 mud gerst
49 erfpachten

Omgerekend volgens de koers 1 Bosch' mud = 300,3 liter wordt dit 28,307 liter rogge en 600 liter gerst.

3. Percelen land

3.1waarvan oppervlakte bekend:54,34 morgen
3.2waarvan de oppervlakte onbekend:5 stukken (x)

Opmerking: de percelen, waarvan de maat in de oorkonde is opgegeven liggen alle rondom de stad of aan de Maaskant; de percelen, waarvan de maat niet wordt opgegeven liggen alle op het zand.

4. Hoeven (Udenhout, Vught en Helvoirt)

3 stuks

5. Huizen

een huis in Hintham (ten dele), een half huis in de stad en een heel huis in de stad; daarnaast het waarschijnlijk uitgestrekte complex van huizen en gebouwen rond de Jodenpoort in de stad.

6. Contant geld

340 gouden nobels

7. Diversen

1 vleesbank in het Vleeshuis


Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1410-1419

1. Erfcijnzen

1.1cijnzenin £ Bosch' payment:£ 15,69
1.2cijnzenin oude schilden:7,--
1.3cijnsin dubbele Brabantse mottoenen:25,--
1.4cijnsin gr. Tourn. (ad 16 penn.):10 sch.
totaal:10 cijnzenwaarde 1.1 - 1.2:£ 33,015

(het oude schild evenals in deel V gerekend tegen £ 2,475)
1.3. - 1.4. niet te berekenen omdat de koersen van al deze geldsoorten niet vast te stellen zijn.

2. Erfpachten

25 erfpachten
53,625 mud rogge

omgerekend volgens de koers 1 Bosch' mud = 300,3 liter wordt dit 16,103,59 liter rogge
+ voorwaardelijk 6,67 mud

3. Percelen land

3.1waarvan oppervlakte bekend:23,28 ha
3.2waarvan de oppervlakte niet wordt opgegeven:9 stukken
+
aan Hesselo van Dronghelen wordt nog 16,88 ha land onder Empel overgedragen; Hesselo is op dat moment procurator van de THG, maar in de twee oorkonden daarvoor staat niet vermeld dat ze aan hem zijn overgedragen t.b.v. de THG

4. Hoeven

geen

5. Huizen

een half huis en hof in de Berewoutstraat en een half huis aan de Zijle, beide in Den Bosch

6. Contant geld

een som van 100 dubbele Brabantse mottoenen, maar dit geld was bestemd voor een erfpacht van 4 m. rogge die reeds is verwerkt bij de erfpachten.

7. Diversen

windmolen op de Windmolenberg in de stad Den Bosch (26 juli 1415)

N.B.:
op 12 juni 1422 bezit de THG een andere, buiten de stadsmuren gelegen windmolen aan de Hinthamse Dijk en nabij de Pijnappelskamp. De windmolen in de stad wordt via een uitwinning verworven en is mogelijk weer vervreemd
alle goederen, ligging onbekend

Opmerking:
in het testament vermeld onder nr. 1568 wordt de THG de last opgelegd uit een haar toebedeeld legaat uitkeringen te doen tegen een waarde van 77 nieuwe Gelderse guldens. Uit hetzelfde stuk blijkt dat men toen voor 16 van deze guldens een erfcijns kon kopen van £ 1 Bosch` payment. Voor 77 guldens moesten dus erfcijnzen gekocht worden ter waarde van £ 4,81 Bosch` payment. Dit bedrag is reeds in mindering gebracht op het totaal van post 1.1.


Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1420-1429

1. Erfcijnzen

1.1cijnzenin £ Bosch' payment:£ 6
 
totaal:cijnzen £ 6

2. Erfpachten

4 pachten
5,0625 mud rogge

3. Percelen

3.1waarvan oppervlakte bekend:1,53 ha
3.2waarvan de oppervlakte niet wordt opgegeven:7 stukken

4. Hoeven

een hoeve onder Woensel op Oud Acht in Lijsmortel wordt gelegateerd aan de kinderen met een clausule dat deze onder zekere voorwaarden aan de THG zal toevallen (zie nr. 1735)

5. Huizen

1/4 deel van een huis in de Hinthamerstraat in Den Bosch

6. Contant geld

--

7. Diversen

--

De verwerving van een steenoven onder Deuteren door middel van uitwinning wordt buiten beschouwing gelaten. De ruil beschreven in nr. 1663 is ook niet meegerekend omdat deze niet leidde tot een vermogensaanwas.

Totaal generaal

erfcijnzenerfpachten landerijen 
1400-1409£ 176 +x94 mud rogge54 ha + x 
1410-141933 +x54 mud rogge23 ha + x 
1420-14256 +xmud rogge1 ha + x 


Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1430-1439

1. Erfcijnzen

1.1cijnzenin £ Bosch' payment:£ 8,5
1.2cijnsin oude schilden:5,5
 
totaal:cijnzen £ 8,5 en 5,5 o.s.

2. Erfpachten

2.110 erfpachten in Bossche mudden18,64 mud rogge
2.2in Nuenense, Sonse of Helmondse maat53 l.

verondersteld dat
- Nuenense maat = Sonse maat = Helmondse maat
- 1 mud Nuenense maat = 12 lopen Nuenense maat
- 1 mud Nuenense = 1,14 mud Bossche maat

Dan 5,03 mud rogge
Totaal 2.1 + 2.2: 23,67 mud rogge

3. Percelen land

3.1waarvan oppervlakte bekend:15,63 ha
3.2waarvan de oppervlakte niet wordt opgegeven:8 stukken

4. Hoeven

In 1437 wordt bij executoriale verkoop een halve hoeve onder Oss verworven. Later zijn de meeste landerijen van deze hoeve weer van de hand gedaan. Een klein deel is bij de hoeve aan de Voorstraat te Oss terecht gekomen.

5. Huizen

Een halve kamer Achter de Tolbrug

6. Contant geld

Een legaat van 20 Arnoldusguldens

7. Diversen

--

Totaal generaal

erfcijnzenerfpachten landerijen 
1400-1409£ 176 +x94 mud rogge54 ha + x 
1410-141933 +x54 mud rogge23 ha + x 
1420-14256 +xmud rogge1 ha + x 
1430-14398,5 +x24 mud rogge16 ha + x 


Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1440-1449

1. Erfcijnzen

1.1in ponden Bosch' payment:£ 26,--
1.2in oude groten:4
1.3in oude schilden:3,4

omgerekend in stuivers: 292 stuiver
(koersen:£ 1 = 7 str.
 1 oude groot = 2 str.
 1 oud schild = 30 str.)
omgerekend in £ Bosch' payment: 41,7

2. Erfpachten

De Helmondse en de Nuenense maat zijn omgerekend naar de Bossche volgens de verhouding 9 mud Helmonds/Nuenens = 8 m. Bosch'

Rogge59,02mud Bossche maat
Gerst4,-mud Bossche maat

3. Percelen land

3.1waarvan oppervlakte bekend:23,61 ha
3.2waarvan de oppervlakte niet wordt opgegeven:9 stukken

4. Hoeven

In 1441 wordt door middel van een erfdeling een deel van een hoeve in Helvoirt verworven gelegateerd door Christina Meelmans.
In 1443 wordt een hoeve in Gemonde verworven, de latere hoeve van Creyen¬spot. In 1444 wordt een (of: twee) erfpacht van 2 mud rogge rustende op deze hoeve afgelost.

5. Huizen

1/3 deel van een huis aan de Hinthamerstraat (voorwaardelijk legaat)
1/2 van een huis bij de St. Joriskapel (voorwaardelijk legaat).

6. Contant geld

--