Ruilebuil

locatie: Binnenstad Centrum
status: vervallen

In 1913 is een gedeelte verkaveld (en in tuinen veranderd) waardoor het geen verbinding meer had met de Korte Tolbrugstraat en dood liep. In 1925 is het steegje verdwenen. Een particulier kocht toen het restant van het steegje samen met de bouwvallige woningen van de gemeente om er nieuwe panden te bouwen. Daarmee verdween dus ook het steegje.
Historisch Topografische Atlas en Secretarie-archief van de gemeente 's-Hertogenbosch
Vermelding

Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch 1838-1929

Maria, Helena van der Putten huisvrouw van Franciscus Schampers, 31 jaar, tapster, geboren en wonende te 's Bosch.
Beklaagd van op den 9en januari 1882 in de Ruilebuil te 's Bosch moedwillig te hebben ingeslagen eene glasruit staande in een venster der woning van Nicolaas Duits aldaar en tot afsluiting dier woning dienende.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 347, 350, 358

n: vermelding in een voetnoot