afb. A.F.A.M. Wetzer, 2 januari 2008

Rederijkersstraatje

Binnenstad Centrum

Het Rhetorie- of Rederijkersstraatje ligt naast het huis van mr. Kolfschoten en bestaat nog slechts gedeeltelijk. Zeker is dat er vroeger zes huisjes stonden en dat het druk bevolkt was. Een der huisjes is later tot schuilkerk verbouwd, een soort loods. Deze werd omtrent 1640 voor het eerst bediend door Predikheren. Naderhand is het een Rederijkerskamer geworden.
Bron: Wij waren nog stadje, 2e deel
~~~
In de reformatietijd was hier een schuilkerk.
Bron: Straat in Straat uit
~~~
Kan tot het middeleeuwse stratenpatroon worden gerekend. Dit vroeger druk bevolkte 'gangetje' gaf toegang tot de voormalige Retoriekamer, en was net als 'Achter den Engelschen Pispot' en de steeg in de Gasselstraat, een vluchtroute voor de schuilkerk die tussen de Hinthamerstraat en de Kerkstraat stond. Hier stond ook een huis dat 'De Retoriekamer' heette en dat veel vroeger ook tot R.K. bidplaats dienst heeft gedaan.
Bron: *
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
Keizergang
*
1???
Rhetoriestraatje
Mosmans
1???
Rederijkersstraatje
*
1910
Het Rederijkerskamersstraatje
Sasse van Ysselt 1910 - II, blz 360
Mosmans

Namen der Straten enz.

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 82
Sasse van Ysselt

Het Rederijkerskamersstraatje

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
Noten
1.Haar broeder was Jan van den Velde.
2.G.A. Meijer De Predikheeren te 's Bosch p. 159.
3.Over zijne familie komt het volgende in de Bossche Schepenregisters voor:
Henrick, de zoon van Willem Henrickszoon van Engelen, had tot zoon Henrick van Engelen, die van Maryken, dochter van Henrick Willemszn., (welke na haren dood hertrouwde met Dirck Jacobszn Filters), een zoon had, Willem van Engelen, ook wel Guiliam ab Angelis geheeten, die nog in 1609 leefde. Deze laatste had een zoon Adriaan van Engelen, die 14 Januari 1627 (Reg. no. 364 f. 148 vso) van de executeurs van het testament van mr. Bartholomeus Le Biffe, priester en kanonik te den Bosch, kocht: huysinge, erve ende plaetse, staende in een ganxken in de Kerckstraete tegenover de Groote Papenschool naast het huis en erf van het Groot Zieken Gasthuis ex uno en het huis van Jor Henrick Franszn van Gestel, oud president, ex alio, strekkende van het gangske achterwaarts tot aan het erf der Wed. en kinderen Jan Thomaszn van Turnhout, voor zich in kocht en voor zijne kinderen Roelof, priester en Aelken, die hij had van zijne vrouw Heylwich, dochter van Jan Mathijszn, in eigendom onder fideicommissair verband ten behoeve hunner naaste erfgenamen. De andere kinderen, welke hij van die vrouw had, waren Guiliam ab Angelis, doctor in de godgeleerdheid, mr. Henrick ab Angelis en Maria van Engelen, die huwde met Jacob Gijsselen, wien zij deze kinderen schonk: Johan, advocaat, Guiliam, Jacob en Agnes, de huisvrouw van Johan de Bacquer.
Over de voorouders van den koopman Petrus ab Angelis zie men Algemeen Nederl. Familieblad VII blz. 178 en Schepenregister van den Bosch no. 256 f. 500.
4.Blijkens Scbepenakte van den Bosch van 24 Juli 1676 (Reg. no. 455 f 390 vso) verkocht Isabella van der Hulst weduwe van Marcus Keysers in dat jaar aan Peryntke en Wouterke van den Dungen, gezusters: seeckere erve, bestaende tegenwoordich in drie caemeren ofte plaetsen, te weten de caemere aen d'erve van Thysken wed. Henrix, den timmerman; item de caemere, daer Baertjen in plach te wonen ende noch het nieuw affhanxten camerkens gewyse aldaer gestaen mette solderinge daerboven ende daer beneffens een stuck van een hoff, etc, alles gestaen ende gelegen in de Kerckstraet tussen erve Huyberts Kuysten ex uno ende tussen d'erve van vercoopersse ex alio, streckende voor van erffenisse van Jor. Jacob de Cock tot aen erve der voors. Thysken.
In het hiervoren reeds vermeld huis (blz. 363 noot 1), dat Adriaan van Engelen kocht, woonden in 1683 (Reg. no. 477 f. 182 vso) als huursters Hesther en Geertruid, dochters van Jan van Gestel; dat huis werd toen door Johanna Donckers weduwe van Johan Ghijsselen c.s. verkocht aan Huybert Kuysten, koopman te den Bosch: het heette alstoen te staan in een gangske tegenover de Papenschool tusschen het huis van het Groot Ziekengasthuis ex uno en een logie ex alio.
5.Zij heette ook wel Mozes doorn.
6.Men zie hierover nog St. Hanewinkel Gesch. en Aardrijksk. Beschrijv. der stad en Meierij van den Bosch p. 136 en 146 en Reize door door de Majorij I. p. 16, alsmede Dr. C.R. Hermans Bijdragen I blz. 54.
7.Hij was een zoon van Roelof, wijnkooper te den Bosch en Barbara van Wolfswinckel. Eene dochter dezer echtelieden was Beatrix Angela Tybosch, geboren 19 Mei 1687; zij huwde met Willem Jozef van Engelen, (ook wel genaamd ab Angelis), zoon van Lucas en Johanna Pottey.
8.Hunne kinderen waren: mr. Arnoldus Wilhelmus Tybosch en Barbara Tybosch, welke te Boxtel woonden; Andreas Rudolf Tybosch, en Maria Anna Tybosch, welke huwde met mr. Melchior Lambertus van Gorkum, advocaat te Mechelen.
9.Dr. C.R. Hermans deelt in zijne Bijdragen I blz. 55 mede, dat ten zijnen tijde de heer A. van de Wetering in dit gebouw eene kousenfabriek had.
10.Hij was de zoon van mr. Jan van Heurn en Antonia Amelia Wolffsen. Den 6 September 1717 werd hij te den Bosch geboren en hij overleed aldaar 16 Jan. 1781. De thans adellijke familie van Heurn stamt van hem af.
11.Hij heette Willem Frederik baron van Wilcke; de eigenlijke titel van zijne militaire waardigheid te den Bosch was sergeant-majoor, een ambt, dat gelijk stond met dat van groot-majoor in de andere steden van ons land.
12.De Hertog van Brunswyk is hier bedoeld.
13.Men zie over de Bossche Rederijkerskamers Dr. C.R. Hermans Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant p. 117 en vlgd en J. van Oudenhoven l.c. p. 40.
14.Men zie over deze Rederijkerskamers nog Dr. C.R. Hermans ter laatst a. p. blz. 150; Dr. C.R. Hermans Kronyken p. 106; 111, 112, 113, 124, 126, enz.; id. Bijdragen I p. 17 en vlgd.; Van Oudenhoven t.a.p. blz. 40; J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 46, 145 en 146 en Mr. W.D. Ackersdijck in de tweede proeve van Oudheid-, taal- en dichtkunde (Utrecht 1782) p. 213 en vlgd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 360-370
Postcodes
  Geen