Jan vanden Wyngaerd

1480'81 - 1 april 1552

Genealogie
Schuttelaars

Jan vanden Wyngaerd

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Van Vladeracken' in: Taxandria 13 (1906) 201; HOLLEMAN, Dirk van Assendelft, schout van Breda, en de zijnen (Zutphen 1953) 80; SP 1277 85v, 1279 296v, 1318 201r, 1345 95r, 1353 84r; VAN GOOR, Beschryvinghe der stadt en land van Breda (Den Haag 1749) 212; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 268, III 33; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Heym' in: Taxandria 3 (1896) 23.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

89r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van ridder Jan van den Wijngaard, schepen van 's-Hertogenbosch 1545

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01086)
Zuylen

291. Johis. va de Wijngaerde

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 848

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 36, 36n, 138, 214n, 224, 244n, 270, 278, 383n, 482

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 72

n: vermelding in een voetnoot