Pauwels Wynants

1546 - 13 september 1590

Cp

Pauwel Wynants1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 482; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 846.
2.sH, R 1857, f452, 25 september 1634.
3.BHIC, ILVB, toegang 1132, R 3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Pauwels Wynants

Literatuur
SP 1402 269r; VAN BOKHOVEN, 'Het slot 'Groenendaal' te Schijndel' in: De Brabantse Leeuw 2 (1953) 102; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 206; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche tak der familie Wynants van Resant' in: Taxandria 9 (1902) 294-295; WIJNAENDTS VAN RESANDT, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants - Wijnants van Resant - Wijnsendts van 1355 tot heden I (Bergen op Zoom 1906) 58-59; WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Wynants van Resant' in: Taxandria 11 (1904) 107.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Paul Wijnants, schepen van 's-Hertogenbosch 1574

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01102)
Zuylen

321. Pauli Wijnans fil. Hironi

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 313n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 846-847

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 150, 215

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 40, 119, 249n, 260, 265, 268n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 121, 122, 124n, 141, 250, 441, 482

n: vermelding in een voetnoot