Theodoricus die Wolff

Bichelaer, van den

420. Wolff, Theodoricus die - Busciducensis

Noten
1.GAH, RA 1199, fo.383v (1429), RA 1222, fo.153r (31 jan.1452), RA 1241, fo.380r (10 sept.1472), RA 1242, fo.197r (23 juni 1473), RA 1245, fo.382r-v (8 juli 1476), RA 1250, fo.111r (3 nov.1480), fo.121v-122v (10 jan.1481), RA 1252, fo.187r (13 nov.1482), RA 1253, fo.168v (1483/84), RA 1255, fo.137r (30 juni 1486), fo.215v (2 febr.1486), vgl. RA 1210, fo.259r (31 juli 1440: Goessen die Wolff, bontwerker); Bijlage II 31.4, 268.3, 268.4; Jacobs, Justitie, 280; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 449.
2.GAH, RA 1222, fo.153r (31 jan.1452), RA 1242, fo.197r (23 juni 1473), RA 1245, fo.397v-399r (5 mei 1476), RA 1248, fo.328r (1479), fo.332r (11 aug.1479), RA 1255, fo.160v (1485/86), RA 1256, fo.108v (15 nov.1486), fo.515r (1486/87), RA 1261, fo.507v (4 aug.1492), fo.524r, fo.538v (1491/92), RA 1261, fo.416v (26 jan.1492), fo.507v (1491/92), RA 1262, fo.222r (18 juni 1493), RA 1264, fo.247v (29 juli 1495), RA 1267, fo.73v (10 nov.1498), RA 1271, fo.49r (21 febr.1503); Bijlage II 134.19; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 248.
3.GAH, RA 1245, fo.397v-399r (5 mei 1476), RA 1250, fo.322r (4 juni 1481), RA 1253, fo.6r (1483/84), RA 1255, fo.160v (1485/86), fo.215v (2 febr.1486), RA 1256, fo.108v (15 nov.1486), fo.515r (1486/87), RA 1258, fo.389v-390r (1488/89), RA 1261, fo.507v (4 aug.1492), fo.524r, fo.538v (1491/92), RA 1265, fo.527v-529r (10 febr.1497), RA 1267, fo.73v (10 nov.1498); Bijlage II 420.10; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 246, 379, II 211, III 482, 526, vgl. II 50; [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 32-33 nr.126; GAH, OA B12 (1502/03); Jacobs, Justitie, 266, 268-269, 271-272, 282; Van Rooij, Het oud-archief, I 27 nr.233, 290 nr.3561; Zie ook: GAH, OA B59 (1552/53: "Item henricken die Wolff, clerck inder scryfcamer ... ").
4.GAH, RA 1245, fo.397v-399r (5 mei 1476), RA 1248, fo.332r (11 aug.1479), RA 1250, fo.322r (4 juni 1481), RA 1251, fo.463v (19 juli 1482), RA 1252, fo.343v (2 aug.1483), RA 1254, fo.266r-v (11 apr.1485), fo.322v (18 juli 1485), RA 1255, fo.90v (1485/86), fo.215v (2 febr.1486), RA 1257, fo.235r-v (11 juni 1488), RA 1261, fo.416v (26 jan.1492); Bijlage II 246.18, 309.3, 309.4; Van Rooij, Het oud-archief, II 480 nr.1735; Jacobs, Justitie, 88-87, 96, 266; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 357-358; Vgl.: GAH, Coll.Aanv. 8085 (poorterboek), 15 mei 1474 (Theodoricus, filius quondam Johannis die Wolff).
5.GAH, RA 1255, fo.90v (1486), RA 1257, fo.235r-v (11 juni 1488), RA 1314, fo.153v (11 mei 1531), fo.282v-283r (16 febr.1531); Bijlage II 31.9, 309.3, 309.4; OLVB 89, fo.169r-v (30 sept.1530).
6.GAH, RA 1255, fo.90v (1486), RA 1257, fo.235r-v (11 juni 1488), RA 1265, fo.273v (19 juli 1496 en 14 aug.1507); Bijlage II 292.1, 292.2; OLVB 52, band 6, fo.99v (1502/03), fo.332v (1505/06), fo.400r (1506/07), fo.401r (1506/07); GAH, OA B14 (1504/05), B20 (1510/11); GAH, IVR 420 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1522/23.
7.GAH, OA B31 (1523/24) t/m B43 (1536/37). Gezien de hand en de opvallende initiaal in de vorm van een krullend blad zullen de meeste van de stadsrekeningen tussen B30 (1521/22) en B42 (1535/36) door Dirck die Wolff zijn geschreven; Van Zuijlen, Inventaris, 460.
8.Bijlage II 420.1 t/m 420.16; APB, St.Jan I, akte d.d. 12 mei 1533 (testament van Mechtelt, dochter van wijlen Alart Henrixsoen van Brede, poorteres van Den Bosch); GAH, OA, sluiten rekening: B31 (1523/24), B36 (1529/30), B38 (1531/32), B39 (1532/33), Dirck Bylant: B37 (1530/31) (= Van Zuijlen, Inventaris, 476); GAH, IVR 2 (rekeningen van het Blok van de Markt), 1524/25, 1532/33; Verwijzingen naar notarile akten: GAH, IVR 418 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1514/15, 1516/17, 419, 1521/22; Bijlage II 185.1; Door Dirck gecollationeerde afschriften: Bijlage II 371.1, 400.3; GAH, Amb.gilden, 227 (regest 198) (24 sept.1378); APB, St.Jan II, afschrift van een akte d.d. 18 dec.1512; GAH, Sassen 297 (regest 735) (14 mei 1530); OLVB 46/47 (1530-1537); Zie ook: GAH, GG 620 (1532/33); GAH, OA B42 (1535/36).
9.GAH, OA, zettingen: B21 (1511/12), B59 (1552/53) (vgl.: Blond, De sociale structuren, 166-169, 188-190), huishuur: B33.II (1527/28), B34 (idem) t/m B56 (1549/50), overlijden: B43 (1536/37: "Item meester Peteren Pelgrom ende Dircken die Wolff, deser stat ende der voirs. gedeputeerden notarissen ... alsoe gedient hebben, te wetene meester Peter Pelgrom dit voirs. jaer vuyt ende Dirck die Wolff seliger omtrent twee maenden min, soe hy in augusto in tyde deser rekeninge gestorven is, ende in zyn plaetse meester Henric die Bye byden drie leden deser stat is gestelt ... "); Bijlage II 420.16; Hermans, Verzameling, 110.
10.GAH, RA 1390, fo.64v-65r (31 jan.1567); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 360-362, vgl. I 216-217, 350 ("Theodora de Wolff, gestorven 10 december 1621, dochter van Dirck, dochter van Thomas Dirckzoon en Geertrui, dochter van Arnold Emontszn." Deze Theodora, die wanneer in plaats van het tweede "dochter" "zoon" wordt gelezen misschien een achterkleindochter was van Dirck die Wolff, was getrouwd met Symon Fierlandts, rentmeester-generaal der domeinen in het kwartier van Den Bosch (overl. 8 apr.1601), en had van hem drie zonen: meester Maarten, rentmeestergeneraal der domeinen in het kwartier van Den Bosch (overl. vr 1627), Theodore, secretaris en ontvanger-generaal van de graaf van Solre (1614), en Franchoys).
11.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 357-363 (vermeldt op p.358-359 echter Mechtelt van Hedel als vrouw van Gerart Willegermans junior in plaats van haar moeder Lysbeth Muyckens).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Zegel

Signet Theodoricus die Wolff Busciducensis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)