Everart van de Water

1490'92 - 1558

Genealogie
Schuttelaars

Everaert vande Water

Literatuur
BECX, Twee stamboomen Van de Water en Becx (Helmond 1909) 107; JUTEN, 'Aanvullingen en verbeteringen der genealogie van de Water' in: Taxandria 19 (1912) 167; MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 147; PB 198v, 251v, 342bis-r, 346v; RANB Collectie Becx inv.nr. 25; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 129; SP 1305 134v, 1306 326r, 1328 186v, 1344 443r, 1347 252r, 1367 436r 477r, 1375 178r, 1382 494r; VAN BREUGEL DOUGLAS, 'De beurzenstichting van Petrus van de Water en eenige genealogische opgaven, zijn geslacht betreffende' in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1883-1884) 95; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 137; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van de Water' in: Taxandria 9 (1902) 134-135.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

90v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel (1)

Zegel Eueraert van den Water

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegel (2)

Noord-Brabantsche zegels I

Ch.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

46
Taxandria 14 (1907) 46
Zegelstempel

Zegelstempel van Everard van den Water, schepen van 's-Hertogenbosch 1534

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07326)
Zuylen

275. Everardi van de Water

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

128. Everart van de Water, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 355-356
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201, 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 825

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 56, 57, 207, 217, 284

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 245, 257, 372, 374, 407, 481

n: vermelding in een voetnoot