Daniel de Vlierden

? - 24 april 1533

Bichelaer, van den

406. Vlierden, Daniel de - junior filius Danielis

Noten
1.Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 62; Schillings, Matricule, III 487 nr.61, vgl. 373 nr.114, 472 nr.282, 502 nr.90, IV 134 nr.149, 715 nr.263; Bijlage II 134.21, 134.26, 405.2, 406.1 t/m 406.5; Tabel 3.2, nr.58; RANB, Coll.PG 454 (regest 282) (6 juni 1521); Vgl.: GAH, OA B35 (1528/29); Keussen, Die Matrikel, II 1014 nrs.227 en 228.
2.OLVB 52, band 10bis, fo.90r (2 jan.1527), fo.209r (27 juli 1527), fo.330r (1529/30), band 11, fo.- (1533/34: 2 aug.1533); Bijlage II 406.2; OLVB 49, fo.35v; Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 62-63; Van Rooij, Het oud-archief, I 144 nr.2211; GAH, OA B59 (1552); Zie ook: GAH, GG 2505 (18 mei 1525); APB, St.Jan II, erfdeling van de goederen van Adriaen Zeger Jan Eliasz d.d. 26 apr.1561 (betreft o.a. een huis in de Hinthamerstraat bij de St.Jan "daer Daniel van Vlierden nu ter tyt inne woent").
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

83v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 804-805

n: vermelding in een voetnoot