Pieter van Vertaing

's-Hertogenbosch 15de eeuw - Heerewaarden 1479

Biografie

Pieter van Vertaing, ridder ca 1445 (?) - 1479

in sommige bronnen genoemd als: Vertaign

1
2
3
4
Noten
1.Van Oudenhoven (p. 56): "Deze heer van Vertaign dede den 7 Meert des jaers 1471 synen behoorlijcken Eedt/ op 't Officie van 't Hoogschouteth Ampt/ ende gheloofde mede voor Notaris en Ghetuyghen wettelijcken te doceren eenen ghebooren Brander te wesen/ ende of hij des niet en dede/ soude voorste eedt nul wesen/ daer op oock der voorst eedt ghenomen wierde...".
2.Volgens Verreyt en Juten (Tax III) zou Van Vertaign deze acht dagen weten te rekken tot 2 jaar en daarna zijn vervangen. Dr. van Lith-Drooglever-Fortuyn ontkracht dit. Allereerst lopen de schoutsrekeningen van Pieter vanaf 1471 door tot april 1479. Bovendien zouden op 13 maart 1471 (dus binnen de periode van 8 dagen) twee getuigen verklaard hebben dat Pieter geboren was op slot Hergermont in Sel (Ghelle) een (Waals) Brabantse plaats en een der kwartieren van Brussel (zie artkel Varia Historica Brabantica).
3.B. Jacobs omschrijft in haar proefschrift de straffen t.a.v. Jan van Arkel wat anders en uitgebreider. Zij vermeldt hierin (p. 22- 23) dat Jan van Arkel o.a. een boete kreeg van 32 rijnsguldens voor de hertog en 600 gulden aan de stad. Ook moest hij een lijfrente van 52 gulden per jaar die hij kreeg van de stad, kwijtschelden. Overigens is hij later voor een belangrijk deel weer gerehabiliteerd.
4.13e rekening P. van Vertaign: St-Jansmis1478-22 april 1479 noemt: "Van Aernde van den eyndhouts alias houtman en eenen geheeten slom int ghemeyne anders geheten beckercken".
5.Van Oudenhoven laat Pieter van Vertaign sterven op St. Joris Avont 1473 als gevolg van een gevecht om de gevangen gezette functionarissen te bevrijden. Als bron vermeldt hij: "Staet in een out gheschreven boeck...". (Beschrijving s'Hertogenbosch p. 56). Op p. 23 in de Beschrijving van de Meyerye vermeldt hij echter: "Maer vinde in een andere memorie dat hij in enen uitval tegens de Gelderschen ghebleven is ...". Van Heurn volgt de uitspraak van Oudenhoven dat Vertaign in 1473 omgekomen zou zijn.
Bronnen
Jacob van Oudenhoven, Een Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van s'Hertogen-Bosche, Jan Scheffers (1670) 51, 56
Jacob van Oudenhoven, Beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche, Jan Scheffers (1670) 23
Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Nrd. Brabantse schepenzegels III' in: Taxandria II (1895) 151-152
Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Nrd. Brabantse schepenzegels V' in: Taxandria III (1896) 282-283
Dr. A.M. van Lith-Drooglever Fortuyn, 'De stad 's-Hertogenbosch en haar verhouding tot het gezag ca 1470 - ca 1500' in: Varia Historica Brabantica V (1976) 65-66, 83-86
Ch.C.V. Verreyt, 'Personen begraven in de (gesloopte) Predikherenkerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria III (1896) 57-67
Mr. J.H. van Heurn, Historie der stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch I (1974) 365-366
B.C.M. Jacobs Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch (1986) 21-23, 239
J.N.G. Sassen, Inventaris der Archieven van de stad 's-Hertogenbosch. B: Charters en Privilegebrieven van het jaar 1191-1826 (1865) 82 (Charters 565 en 572)
Henri J.M. Ebeling, 'Het oproer in Den Bosch na de dood van Karel de Stoute' in: Geschiedkundige Bladen 4 (1905) 58-69
Harry Satter, april 2017
Encyclopedie van Noord-Brabant

Pieter van Vertaing

bron: Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant

252
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 252
Literatuur en bronnenpublicaties

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 252

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 21, 22, 239

n: vermelding in een voetnoot