Dirck van Vechel

1543'44 - 1611

Cp

Dirck van Vechel1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 480; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5297; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 775; sH, R 1857, f 284, 25 oktober 1628.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Vechel

Literatuur
ALLARD, 'De familie van den heiligen Leonardus van Vechel en verwante geslachten' in: Taxandria 1 (1894) 175; BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 5297; HEZENMANS, 'Familie-papieren van den H. Leonardus van Vechel' in: De Katholiek 96 (1889) 126-127; JUTEN, 'De H. Leonardus van Vechel' in: Taxandria 10 (1903) 256; PB 427v; SASSEN / VERREYT, 'Genealogie van het geslacht van Horenbeeck' in: Taxandria 6 (1899) 36; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 252, 257, 330, III 161.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

95
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 775

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 275, 276, 277, 280

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 11, 155n, 249n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 121, 121n, 122, 141, 245, 261, 349, 356, 372, 374, 441, 480

n: vermelding in een voetnoot