Johannes Trippijn

? - 1344

Bichelaer, van den

392. Trippijn, Johannes - de Lovanio

Noten
1.Bijlage II 392.1, 392.2; OLVB 49, fo.24v; Van Dijck, De Bossche optimaten, 20-28; Dillo, "Moderne Fälschung", 465-467.
2.Bijlage II 392.3; Bonenfant-Feytmans, "Note sur l'organisation", 24-31; OLVB 49, fo.24v.
3.Bijlage II 173.22 (26 okt.1455, in dorso: "... in vico ecclesie ex hereditate Johannis Trippijns"), 237.2, 237.3, 258.2, 277.10, 392.2, vgl. 351.10 (19 aug.1396: Johannes de Lovanio); Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 8 nr.9 (13 juli 1315: Johannes de Lovanio); GAH, THG 440 (11 aug.1358: Johannes de Lovanio); Renardy, Les maîtres universitaires, 357 nr.483 (magister Johannes de Lovanio, student en docent theologie te Parijs 1331-1349, kanunnik van de St.Pharaïlde te Gent 1343, kanunnik van de St.Pauluskerk te Luik 1343-1349); De Ridder-Symoens, "De universitaire vorming", 71, 84 (ca.1500: Gabriel Tryapain); Bijsterveld, Laverend, II 734 nr.3908 (dominus Christophorus Triapeyn, rector van Minderhout, 1546-1550); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 213 (1549: Carel Triappen); Een Johannes de Lovanio (cler. Doornik, A.I.), meester in de artes van Avignon, werd op 30 jan.1329 door de paus tot notaris benoemd en was in 1341 notaris en stadsklerk te Gent onder Jacob van Artevelde, zie: Analecta Vaticano-Belgica, II 259 nr.2363; Murray, "Profession", 16, 18, 21.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 761

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 145, 174, 323

n: vermelding in een voetnoot