Adam de Tefelen

? - 1513

Bichelaer, van den

386. Tefelen, Adam de - (de Helmont)

Noten
1.GAH, RA 1259, fo.103r (15 jan.1490), RA 1260, fo.336r (12 aug.1491), RA 1266, fo.151v (18 mei 1498); Bijlage II 266.1, 316.21, vgl. 101.5, 370.11; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 373, II 50, 131, 383, 385, 446, 449; Schillings, Matricule, IV 461 nr.3; Reusens, "Promotions", 1 (1864) 408 nr.1; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 247-248 nr.203; OLVB I, akte door Nicolaus de Tefelen opgemaakt te Antwerpen op 26 nov.1476; Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, I 278 nr.3436; Bijsterveld, Laverend, II 588 nr.1691 (frater Jan Mathijss van Tefelen, rector van Engelen (1522-1531) en van Vlijmen (tot 1558); Frenken, "Altaren", 257 (heer Adam van Tefelen, gremist te Helmond 1596-1599); Zie voor diverse Udos van Tefelen o.a.: GAH, RA 1207, fo.105v, fo.111v (1437), RA 1208, fo.61r (1437/38), RA 1210, fo. 376v (1439/40), RA 1211, fo.252v, fo.307v (1440/41), RA 1212, fo.144v, fo.157r, fo.189r (1442), RA 1214, fo.203v (1442/43), RA 1216, fo.74r (1445/46), RA 1217, fo.314r (1447), RA 1218, fo.272r, fo.352r (1447/48), RA 1220, fo.282r (1449/50: wijlen heer Udo van Tephelen), RA 1221, fo.7v (1450/51), RA 1227, fo.375v (1456/57), RA 1231, fo.68v (1461), RA 1232, fo.166v (1462), fo.462r (1462/63), RA 1253, fo.212v (1484); Keussen, Die Matrikel, I 214 nr.4 (dominus Udo de Tefelen, rector ecclesie de Hamme, Leod. dioc., imm. theologie 1420); Frenken, Genealogien, 48; GAH, THG 2307 (12 mrt.1455).
2.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 196, II 76, 301; Frenken, "Altaren", 241; Frenken, "Aanvullingen", 122; Van Bree, Inventaris ... Roermond, 266 nr.848, 267 nrs.850 en 851; RALI, Thorn, Cartularium van Elsa van Buren, p.13 (concept van een onbekende notaris d.d. 19 april 1492; op dezelfde datum was heer Adam getuige bij een substitie in de "Veltstraet").
3.RANB, Coll.VDM 1 (3 aug.1305); Cunen, "Heugten", 273; RANB, Huchten 6 (2 febr.1482); Bijlage II 266.2.
4.RANB, Coll.VDM 12; Bijlage II 266.3; RALI, MAR 42.
6.GAH, RA 1266, fo.151v (18 mei 1498), RA 1268, fo.217v (20 nov.1499, met verwijzing naar de akte van 1 febr.1498: "mits welker gescillen die selve Gerit ende Henricxken van malcander gesceiden waren"); APB, St.Jan II, Obituarium, p.272; OLVB 52, band 6, fo.178v (11 sept.1503), fo.260r (1504/05), fo.414v (1506/07), band 7, fo.40v, fo.50r (1507/08), fo.103v, fo.113v, fo.114v (1508/09) t/m fo.337v (1512/13); OLVB 49, fo.6v, fo.34r.
7.Bijlage II 386.1, 386.2, 420.7.
8.Bijlage II 386.3, 386.4; APB, St.Jan II, Obituarium, p.272; OLVB 49, fo.6v, fo.34r.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

75v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 743-744

n: vermelding in een voetnoot