Petrus Swart

Bichelaer, van den

383. Swart, Petrus

Noten
1.APB, St.Jan II, Obituarium, p.187 (23 juni: "Obitus Mechtildis Swarten, matris domini Petri Swart, canonici huius ecclesie"); Leynen, "Wettigingen", 69; Bijlage II 60.27, 157.33, 173.40.2, 264.69, 308.17, 383.1; Van Rooij, Het oud-archief, II 127 nr.467, vgl. 58 nr.201 (10 febr.1389: Henric, zoon van Aelbrecht Swart, ontvangt een bouwhoeve met land te Rosmalen in erfpacht), 198 nr.728 (17 juni 1431: Jan Swert en drie andere lokale vertegenwoordigers van de hertog van Brabant geven een vidimus van een akte uit een privilegeboek van St.Oedenrode), 208-209 nrs.770 en 771 (19 juni 1433: Jan, Aelbrecht, Henric en Katherijn, kinderen van Zuzanna en van wijlen Jan, zoon van wijlen Aelbrecht Zwart, verkopen een erfpacht uit een huis, erf en tuin in Berlicum); AAB II, hs. Kievits, p.7, p.16; Schutjes, Geschiedenis, IV 239; OLVB 52, band 2, fo.87r (1438/39); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 85; GAH, THG 2054 (12 juni 1442); GAH, RA 1216, fo.51r (27 febr.1446), RA 1230, fo.279r (1459), RA 1261, fo.491v (15 juni 1492).
2.GAH, RA 1238, fo.273v (26 sept.1469), RA 1251, fo.587v (29 apr.1482), RA 1255, fo.258r-v (11 apr.1486); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 75, II 260; AAB II, hs. Kievits, p.7.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot