Jan Janzn van der Stegen

1576 - 1652'53

Cp

Jan Janzn van der Stegen

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4963, Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 467 en III, 210; DBL 23 (1974) 149-150; sH, N 2684, f109, 9 juni 1629; Melssen, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen', De Brabantse Leeuw 23 (1974) 141-156.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 728.
3.DBL 46 (1997) 233.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

4963. STEGEN, Joannes van der

666
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 666
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

107
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van der Stegen, schepen van 's-Hertogenbosch 1621

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01143)
Zuylen

387. Johs. van der Stegen

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 666

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 728

n: vermelding in een voetnoot