Laurentius Mathei de Sprangh

? - 26 februari 1555

Bichelaer, van den

371. Sprangh, Laurentius Mathei de

Noten
1.Van Rooij, Het oud-archief, I 158 nr.2331; Bijlage II 120.1, 120.2.1, 120.3, 134.12; Schutjes, Geschiedenis, IV 249; GAH, OA B31 (1523/24), B33 (1526/27 en 1527/28), B34 (1527/28), B36 (1529/30); Van Zuijlen, Inventaris, 452, 466; Mosmans, "De H.Leonardus van Vechel", 11-12.
2.GAH, IVR 2 (rekeningen van de Markt), 1525/26 t/m 1531/32; GAH, GBW 1164 (rekeningen van het Leprozenhuis), 1527/28; Bijlage II 218.2 (afschrift voor het Leprozenhuis gecollationeerd door Laurens), 371.1; Hermans, Verzameling, 130. Zie voor Johannes Johannis Lants de Leodio (cler. Luik, A.(L.)), die van 1531 tot 1553 in Den Bosch als notaris actief was en zich in zijn Middelnederlandse akten Jan of Johan Lants Janss van Ludick noemde: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 191 (1536); GAH, Coll.BT 80 (regest 88) (9 .. 1538); GAH, IVR 2 (rekeningen van het Blok van de Markt), 1540/42, 1544/45, 1545/46, 1546/47, zie ook 1531/32 ("Noch Laurenssen vanden Sprang gegeven van te scriven een copie van een testament ende Jan van Luyck tsamen: 3 stuver, 3 oirt"); GAH, Coll.Aanv. 8040e (5 mei 1553); Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 546. Uit het feit dat hij zich in zijn onderschrift "per edictum cesareum denuo admissus" noemde kan worden opgemaakt dat hij reeds vóór het edict van 7 oktober 1531 notaris was, zie hoofdstuk II, § 8.2.2.
3.OLVB 52, band 10, fo.273r (1523/24), band 10bis, fo.17r (1524/25), fo.64r-v (1525/26), fo.146v, fo.158r (1526/27); Van Dijck, De Bossche optimaten, 217.
4.Van Dijck, De Bossche optimaten, 453; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 395; GAH, RA 1336, fo.200v (10 febr.1542); ABH, ZZ 171 (4 febr.1543), 325 (30 aug.1547), 327 (15 febr.1543), 328 (25 febr.1543), 329 (21 febr.1543), 330 (19 febr.1543), 331 (4 febr.1543), 334 (1547 en 6 aug.1563), 335 (20 febr.1543), 825 (30 aug.1547).
5.GAH, OA B53 (1547), B59 (1552) (vgl. Blondé, De sociale structuren, 179-181, 188-190); OLVB 49, fo.37r; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 152, III 584; Schillings, Matricule, IV 464 nrs.123 en 124; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 82, 97, 215; GAH, GG 2331 (21 juni 1582).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch

Laurentius
vander
Sprang
obiit 1555
26 februarii
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 716

n: vermelding in een voetnoot