Wilhelmus Spierinck

Bichelaer, van den

365. Spierinck, Wilhelmus

Noten
1.GAH, RA 1223, fo.40v (7 febr.1453), RA 1224, fo.44r, fo.107r, fo.366r (1454), RA 1225, fo.263v, fo.395v (1455), RA 1237, fo.24r (7 mrt.1468); Beelaerts van Blokland, "Eene bijdrage", 78-118; RAU, Dom 242.1 (17 febr.1435), 2893 (17 dec.1440); Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 600 nr.5894; Bijlage II 52.1; Van Bavel, Regestenboek, II 78-79 nr.907; Tweemaal wordt heer Willem vermeld als zoon van Ywaen Spierinc, zie: GAH, RA 1224, fo.322v (10 dec.1453); Bijlage II 5.15.2; Vgl.: Hens e.a., Mirakelen, 224-225 nr.49 (25 apr.1383: Ghijsbrecht Arnt Ywijnssoen uit Oudheusden, broer van Langhe Beertout uit Vlijmen, brengt zijn zuigeling Jan die Wilde naar de St.Jan nadat O.L.V. hem uit de dood heeft opgewekt).
2.GAH, RA 1223, fo.40v (7 febr.1453), RA 1246, fo.193v (17 apr.1477), RA 1247, fo.358v (24 juli 1478), RA 1251, fo.490r-v (29 aug.1482); Bijlage II 5.100, 71.1, 365.8.
3.Reusens, Matricule, I 50 nr.3; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 172, 199, II 264; Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 603 nr.5894; GAH, RA 1237, fo.227r (26 jan.1468).
4.Bijlage II 173.40.3, 422.3.1; GAH, RA 1230, fo.334r (1460), RA 1235, fo.102v (17 mei 1466), RA 1237, fo.98r (22 juni 1468), fo.227r (26 jan.1468), RA 1239, fo.7v (19 okt.1469), RA 1244, fo.35v (21 apr.1475), RA 1246, fo.193v (17 apr.1477), RA 1247, fo.358v (24 juli 1478), RA 1252, fo.252v (2 mei 1483); Schutjes, Geschiedenis, IV 204, 244, 310; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 580-581; Zie ook: Bijsterveld, Laverend, II 495 nr.634 (heer Everart van Berck). Zie voor het begrip vicarius perpetuus hoofdstuk II, § 9.2.2.
5.Bijlage II 5.50, 240.4, 240.5, 240.6, 365.1 t/m 365.13; Verwijzingen naar akten: GAH, RA 1233, fo.72r (21 juni 1464), RA 1235, fo.79v (7 aug.1466: verwijzing naar een akte van 6 okt.1460), RA 1237, fo.209v (19 okt.1467), RA 1240, fo.124r (24 apr.1471), RA 1247, fo.382v (22 sept.1478); Bijlage II 240.4, 240.5, 240.6; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 83 (24 dec.1473), 88 (1470); Heer Willem zou ook de stichtingsakte van het blok van de Hinthamerstraat hebben opgesteld (vgl. nr.313). Deze akte dateerde van 7 en 10 nov.1477 maar de tekst is niet overgeleverd. Zie: Coopmans, De rechtstoestand, 25 noot 72; Zie ook: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 200.
6.Bijlage II 5.50, 356.2, 365.7, 365.8, 365.9; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 83; SABNOG, Par.Beers 138 (regest 31) (9 dec.1479); SABNOG, KSEG 2 (regesten 35 en 36) (10 juni 1484); GAH, RA 1257, fo.372v-373r (9 aug.1488), fo.493r (17 apr.1488); APB, St.Jan II, Obituarium, p.321; Tabel 3.2, nr.47.
7.Heer Aert: Wils, Matricule, II 501 nr.100; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 172, 199, II 252, 292, 303; Bijsterveld, Laverend, I 316 nr.2502; Vgl.: Keussen, Die Matrikel, II 166 nr.30 (Arnoldus Spyrinck de Hoesden, Trai. dioc., imm. apr.1485, meester in de artes sinds 10 apr.1489); Van Dijck, De Bossche optimaten, 418 (meester Arnd Spierinck, zaakwaarnemer van de Bossche O.L.V.-broederschap te Zandvliet 1503-1505); Bartholomeeus: Jacobs, Justitie, 262-263; Bijlage II 157.1, 308.7, 308.8, 367.2, 422.2.1; Van Rooij, Het oud-archief, II 132-133 nr.490; Jan: Jacobs, Justitie, 264-265; Bijlage II 5.53, 5.56, 5.62, 60.28, 173.32, 173.53; Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H.Geest, X bijlage I; Van Rooij, Het oud-archief, II 282-283 nrs.1041-1043, 361 nr.1315; Claes: Jacobs, Justitie, 265; Bijlage II 5.15 (samen met heer Willem), 5.27, 5.32, 43.2, 43.5, 236.36, vgl. 38.6 (Nycolaus Spieringh, wapendrager, getuige te Heeswijk in 1460); Glebbeek, "De kerkfabriek", 192; Van Rooij, Het oud-archief, II 281 nr.1037, 352 nr.1287, 353 nr.1291, 354 nr.1294; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 413; Heer Wouter: AAB II, hs. Kievits, p.11; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 134; Theodericus: OLVB 89, fo.3v-6v, (29 mei 1417), 10r-13r (idem); Secretaris Spirinc: Bormans, "Répertoire", 29, 37; Vgl.: AAB II, hs. Kievits, p.8 (Joannes Spierinck, phisicus, kanunnik van de St.Jan sinds 13 sept.1471 op voordracht van de hertog); Reusens, Matricule, I 134 nr.38 (Johannes Spierinck, Cam. dioc., imm. 1437, later doctor in de medicijnen, rector van de universiteit en lijfarts van de hertog van Bourgondië); Wils, Matricule, II 120 nr.225 (Wilhelmus Spierinc, Cam. dioc., imm.30 aug.1463).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)