Mathias Scilder

? - 1400

Bichelaer, van den

353. Scilder, Mathias (dictus) - de Buschoducis

Noten
1.Jacobs, Justitie, 257-267; Bijlage II 1.12, 1.13, 31.1, 31.2, 60.9, 382.10; Van Rooij, Het oud-archief, II 295 nr.1085 t/m 319 nr.1171, zie ook 291 nr.1071, 320 nr.1176; GAH, RA 1207, fo.109r (23 juli 1437); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 220; Coopmans, De rechtstoestand, 38-39, 116; GAH, THG 226 (22 apr.1339: Claes Scilder als bezitter van een leeg erfgoed aan het Hinthamereinde), vgl. 1209 (1396); GAH, GG 2630 (31 aug.1518); Vgl.: Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H.Geest, IV bijlage I (20 sept.1293); Hens e.a., Mirakelen, 313 noot 2; De "adellijke" Hilvarenbeekse tak van de familie, die zich Schilders noemde en waartoe onder meer enkele schouten en een officiaal van Luik te Diest behoorden, stamde af van de in Den Bosch geboren heer Servaes Wellens Scilder, kanunnik en plebaan te Hilvarenbeek. Deze maakte daar op 22 mei 1481 zijn testament waarin hij onder meer bepaalde dat zijn beide natuurlijke zoons Henric en Servaes priester moesten worden of in een klooster intreden wilden ze aanspraak kunnen maken op hun erfdeel. Zie: GAH, RA 1242, fo.138v (21 jan.1473), RA 1260, fo.283r (9 juni 1491); Bijlage II 19.1, 55.1; Adriaenssen, Hilvarenbeek, 231, 266, 267, 272, 273-274, 282, vgl. 191 noot 36 (geboren te Diessen); Bijsterveld, Laverend, I 194 nr.741, II 444 nr.119; De Man, Bijdrage, I 50 (Servaes Schilders, stadsklerk van Leuven 1497); Van Rooij, Het oud-archief, I 8 nr.60.8.a (Idem, officiaal 1539), II 456-457 nr.1648; AAT II, 125, fo.122r-v (3 okt.1539: Idem, landdeken van Hilvarenbeek sinds 1539); Servaes Schilders, natuurlijke zoon van wijlen heer Servaes Schilders en van Margriet, dochter van Jan Grieten, werd in 1516 gewettigd, zie: ARAB, Rekenkamers, delen, 636, fo.88r; Zie verder notaris nr.261.
2.RALI, Thorn 203 (3 of 25 nov.1348) (= Habets, De archieven, 230-231 nr.203); (Exposition d'archives notariales, 71-72; Oosterbosch, "Openbare notarissen in het bisdom Luik", 509 nr.199; OLVB 52, band 0, fo.25v (1354/55), fo.140v (1394/95); OLVB 49, fo.26v, vgl. fo.28r (frater Nicolaus Schilder, overl. 1406/07); Hens e.a., Mirakelen, 441 nr.250, 496 nr.285; GAH, RA 1178, fo.230v (29 apr.1389), RA 1180, p.746 (29 mrt.1397), RA 1182, fo.36v (26 apr.1400); Bijlage II 272.12, 353.22; Jacobs, Justitie, 260; GAH, THG 776 (19 juni 1376); Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 105 nr.382, 323 nr.1186, 344 nr.1261; Een Berta, dochter van een Claes Scilder en van Aleyt, werd omstreeks 1386 lid van de O.L.V.-broederschap, zie: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 155; APB, St.Jan II, Obituarium, p.40; Hens e.a., Mirakelen, 264 noot 8.
3.GAH, THG 559 (21 apr.1365: "tamquam verus successor Gerardi quondam de Neynsel atque de parentela eiusdem quondam Gerardi"); Bijlage II 5.2, 44.5, 60.7.4, 238.5, 238.6, 272.46, 338.1, 353.10, 382.32, 422.2.1, vgl. 14.20, 14.21, 223.24; Hens e.a., Mirakelen, 285 nr.109; Van Rooij, Het oud-archief, II 20 nr.58, vgl. 226 nr.837; GAH, THG 1792 (23 juni 1430); GAH, RA 1192, fo.324r (15 okt.1422), RA 1195, fo.35v (1424/25), RA 1205, fo.177v (23 apr.1435); ARAG, NDR.I 808 (regesten 1182, 1224, 1227 en 1228) (1423-1427); Jacobs, Justitie, 261-265.
4.OLVB 52, band 0, fo.8v (1340/41), fo.28v (1356/57), fo.30v (1358/59), fo.34v (1360/61), fo.37r (1361/62), fo.38r (1364/65), fo.43r (1365/66), fo.46r (1367/68), fo.48r (1369/70), fo.51r (1370/71), fo.54r (1371/72), fo.55r, fo.56r (1372/73), fo.63r (1375/76), fo.67r (1376/77), fo.92r, fo.92v (1383/84: "Item verteert tot heren Mathijs Scilders, doemen den swaen at"), fo.80r (1384/85), fo.112v, fo.113v (1387/88), fo.129r (1391/92), fo.142v (1394/95); OLVB 49, fo.11r, fo.11v; Bijlage II 131.24, 152.5, 264.44, 310.4, 318.5, 318.40; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 157-158; Van Dijck, De Bossche optimaten, 180; GAH, RA 1228, fo.233v (1457/58), zie ook RA 1175, fo.175r (1369), fo.254r (1370/71), RA 1176, fo.224v (1381/82), RA 1181, fo.308r (1399/40).
5.Bijlage II notaris: 353.1 t/m 353.35, getuige: 152.3, 200.3, 237.30, 264.8, 264.10, 264.32, 264.39, 264.42, 318.20, kanunnik: 26.7, 318.37, 318.40; Hens e.a., Mirakelen, 184 nr.8 t/m 586 nr.369; AAB II, hs. Kievits, p.11; Schutjes, Geschiedenis, IV 231 (onjuist); OLVB 49, fo.28r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.140.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

43v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

De Brabantse Leeuw XVIIIL (1999) 4

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 684

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 231

n: vermelding in een voetnoot