afb. J. Fritschius, C.F. Evers, ca 1610

Anthonie Schets Baron van Grobbendonck

1564 - 5 augustus 1640

Militair gouverneur onder Spaans gezag van 1598-1629
Cp

Anthony Schetz van Grobbendonck

Noten
1.Taxandria 19 (1912) 306.
2.Becx, Over hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg, Brabants Heem 25 (1973) 102-117; Van Sasse van Ysselt, Het heerlijk jachtrecht over Moergestel, Taxandria 15 (1908) 3-9.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Encyclopedie van Noord-Brabant

Anthonie Schets Baron van Grobbendonk

112
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 112
Genealogie
Artikelen
1621

Redactie

Nieuwe tijdinghe van s'Hertogenbos. Hoe dat den gouverneur mijn heere Grobbendonck is wt ghetrocken naer heusden ende hoe dat den gouverneur van Heusden Kessel is teghemoet ghecomen mijn heer van Grobbedonc om te overcomen datmen de dijcken niet deursteken en soude waer over die van Heusden bescheer hebben ghegheven aen mijn heere Grobbedonc alles te remedieren ende de dijcken te repareren.
Verhoeven (Antwerpen 1621)
 
1921

L. van Miert S.J.

Eenige geestelijken uit de familie Schets van Grobbendonck
Bossche Bijdragen IV (1921) 167-177
 
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1985

Redactie

Grobbendonk, Anthonie Schets Baron van
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 112
 
Stadsrekeningen
1599 Kapittel 6.
Aan Antonie Schets, Baron van Grobbendonk, Ridder, Gouverneur van 's Hertogenbosch een zilververgulde schaal vereerd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1599-1600. Deel 2, blz 1125
 
1599 Kapittel 16.
De ruiterij van den Baron van Grobbendonk, dient op reis tot bescherming van de Afgevaardigden uit 's Hertogenbosch naar Brussel gezonden.
De Heer van Grobbendonk en den nieuwen Schout Jonker Philip van Brecht worden door de Schutters van den Handboog en door de Cloveniers, ingehaald.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1599-1600. Deel 2, blz 1125
 
1601 Kapittel 4.
Boden, tijdens het beleg van 's Hertogenbosch door den Gouverneur Baron van Grobbendonck en Schepenen, naar Weert en Grave gezonden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1133
 
1601 Kapittel 15.
Maaltijd aan den Baron van Grobbendock en de Afgevaardigden der Stad bij hunne Hoogheden te Brussel, bij hunne terugkomst en het doen van hun verslag.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1143
 
1605 Kapittel 4
De Gouverneur van Grobbendonck in het leger te Mook.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1605-1606. Deel 2, blz 1165
 
1605 Kapittel 12
De Gouverneur van Grobbendonck, bij zijne terugkomst uit het leger te Mook.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1605-1606. Deel 2, blz 1165
 
1606 Kapittel 6.
Verzoek om eene bijdrage van 3000 guld. tot hulp in de huisvesting der kompagnie van den Gouverneur Baron van Grobbendonck.
De Gouverneur van Grobbendonck 570 gul. ter hand gesteld om daarmede te werken op eenige bevelhebbers, tot vermindering der bezetting.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1606-1607. Deel 2, blz 1169..1170
 
1606 Kapittel 18.
De Gouverneur van Grobbendonck trekt met zijn krijgsvolk naar Terheijden en verslaat aldaat de gemutineerden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1606-1607. Deel 2, blz 1173
 
1607 Kapittel 6.
De Gouverneur Baron van Grobbendonck met geld en wijn beschonken, voor verschillende merkelijke diensten ten Hove, zoo met betrekking tot de bezetting, als tot de vermindering der licenten etc.
Mevr. de Barones van Grobbendonck.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1176
 
1609 Kapittel 18.
De Stad doet teruggave van 100 dubbelde Albertussen aan den Gouverneur van Grobbendonk, door Zijn Ed. in het belang der Stad voorgeschoten.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1188
 
1609 Kapittel 6.
Geld, wijn en fijn linnen tot een gezamentlijk bedrag van 2160 gul. 2 st. den Gouverneur van Grobbendonk geschonken voor aan de Stad bewezen diensten en uitgeschoten kosten.
Wijn en fijn linnen aan den Gouverneur en Mevrouw van Grobbendonck.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1609-1610. Deel 2, blz 1190
 
1610 Kapittel 6.
De Stad 's Hertogenbosch betaalt aan den Gouverneur Baron van Grobbendonck, 1600 gul. voor de eer om diens Zoon Godefroi Nicolaas ter vonte te mogen houden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1610-1611. Deel 2, blz 1197
 
1611 Kapittel 6.
Merkwaardig toenemen van geschenken aan den Gouverneur van Grobbendonk en zijne vrouw.
Den Gouverneur van Grobbendonck, om van den Hove het octrooi te verkrijgen tot het graven van eene nieuwe Dieze onder Empel, ten einde de waterlossing te herkrijgen, de door het afdammen der Dieze bij Crevecoeur was belet.
Stads Rekeningen van het jaar 1611-1612. Deel 2, blz 1203
 
1612 Kapittel 6.
Verschillende vereeringen en schenkingen van geld, wijnen en linnen aan den Gouverneur van Grobbendonck en aan zijne familie.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1612-1613. Deel 2, blz 1207
 
1612 Kapittel 17.
De Graaf Don Diego Calderon en Don Louis de Velasco, bij den Gouverneur van Grobbendonck gehuisvest.
Teruggave van voorschotten door den Gouverneur, Baron van Grobbendonck, in het belang der Stadt gedaan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1612-1613. Deel 2, blz 1209
 
1614 Kapittel 6.
De Stad vereert den Baron en Mevrouw van Grobbendonck met 300 gul. ter gelegenheid der geboorte van hunne dochter.
De Gouverneur Baron van Grobbendonck ontvangt van de Stad in wijn en geld f 690,- voor zijne groote moeiten ter zake van de fortificatie in het belang der Stad aangewend.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1614-1615. Deel 2, blz 1219
 
1618 Kapittel 8.
Antoni Schets Baron van Grobbendonck, Gouverneur, Poorter of burger der Stad.
Verschillende vereeringen in geld en wijn aan den Gouverneur Baron van Grobbendonck en aan Mevrouw zijne Echtgenoot.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1618-1619. Deel 2, blz 1247-1248
 
1621 Kapittel 6.
De Baron van Grobbendonck koopt het erf tusschen zijne huizinge, genaamd Leizershof, en de St. Joriskapel, alsmede die rondom die kapel, van Kapitein en verdere officialen der Oude Schuts.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1621-1622. Deel 2, blz 1292-1293
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 318

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 50, 86, 88, 92, 98, 104, 108, 113, 114, 115

J. v.d. Hammen Nz., 'Kennisgeving van het overlijden van Grobbendoncq (10 aug. 1640)' in: Taxandria (1912) 306

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 48, 49, 187, 188, 190, 191, 192, 194

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 255, 421, 440-441

G.C.A. Juten, 'Schets van Grobbendonk' in: Taxandria (1921) 207-208

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 376, 380, 382

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 23, 103

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 33, 291, 294, 302

Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 187

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 330n

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 374, 375, 401

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 79, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 125, 128

Varia Historica Brabantica III (1969) 143

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 181

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997)

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 83, 95, 253, 340, 352

n: vermelding in een voetnoot