Adrianus Zegeri die Ruyther

? - 21 augustus 1556

Bichelaer, van den

343. Ruyther, Adrianus Zegeri die

Noten
1.GAH, RA 1216, fo.322r (1445/46), RA 1221, fo.132v (1450), RA 1233, fo.25v (1464), RA 1234, fo.186v (1465), RA 1250, fo.156r (1480/81), RA 1251, fo.165r (22 jan.1482), RA 1260, fo.474v (1491), RA 1262, fo.89v (1492), RA 1265, fo.19v (1496), RA 1267, fo.178r (1499), RA 1269, fo.143v (1501), RA 1272, fo.7r (nov.1503), fo.225r-v (okt.1503); Van Sasse van Ysselte, De voorname huizen, III 301-302, vgl. 380-382; RANB, Coll.PG 494 (regest suppl. 207) (7 juli 1535).
2.Bijlage II 25.2, 134.9, 229.2, 229.3, 323.1, 345.8; GAH, Coll.Aanv. 8069b nr.2 (7 jan.1533); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 84, 90, 95, 259, II 264, 371; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 474; Van Rooij, Het oud-archief, I 90 nr.1893; Schillings, Matricule, III 161 nr.10.
3.Schillings, Matricule, III 172 nr.106; GAH, OA A539, fo.197r-v (11 apr.1611); Wolf, "Archieven van de partikuliere gasthuizen", III 154, V 231, vgl. II 72, III 114, 134, IV 165 (Marten Timmermans); Bijlage II 27.15 (Adrianus Zegers, rector van het Joest Mols gasthuis), 27.23, 27.25 (bod door Arien Segerss, klerk van de Tafel), 27.36 (Adrianus die Ruyter, getuige in Minderbroedersklooster), 31.7, 31.11, 31.14, 134.10, 134.16, 134.17, 134.20, 150.1, 173.49 (aantekening in dorso van: ego Adrinanus Zegeri, tamquam rector altaris Sancti Willibrordi), 182.12, 225.8, 225.10, 225.12, 243.1, 243.2, 243.3, 343.6, 373.2 (Adriaen inden Heiligeest anders geheiten die Ruyter), 420.1, 420.2 (goederen opgewonnen door Adriaen Zegerss die Ruyter als klerk van de Tafel), 422.10; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I, 90, II 264, 371; GAH, IVR 2 (rekeningen van het blok van de Markt, 1543/44), 418-422 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest, 1512-1532); Van Zuijlen, Inventaris, 304.
4.Hermans, Verzameling, 6; OLVB 52, band 10bis, fo.190v (1527/28), fo.330v (1529/30), fo.399v (1530/31), band 11, fo.- (28 aug.1532); Bijlage II 343.1 t/m 343.9; GAH, RA 1314, fo.281r-282v (16 febr.1531); GAH, THG - (22 nov.1539 en 19 febr.1540); GAH, UMGH 10 (idem); Akten van na 1531: AAT I, 2990b (19 mrt.1533); GAH, Blokken 2380 (20 mrt.1533); RANB, KO - (12 juni 1538); GAH, THG - (12 juni 1538); GAH, MMGH 58 (18 sept.1543); GAH, GB 502 (6 aug.1544); Afschriften gecollationeerd door Adriaen: Bijlage II 128.7; GAH, GBW 1259 (3 dec.1533: afschrift d.d. 14 juni 1537); Verwijzingen naar akten: GAH, RVA S, p.33 (regest 204) (15 apr.1539); GAH, RA 1334, fo.156r (6 apr.1541: verwijzing naar een akte van 4 apr.1541) (= Zuidema, "Maagzoen", 257 nr.8); RANB, Coll.VDM 10 (23 dec.1541); Hornman, "Geschiedenis", 43 (15 mei 1544).
5.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 301, 420, III 5, zie ook I 154; GAH, RA 1312, fo.188r-v (13 juni 1530), RA 1313, fo.291r (10 juni 1531), RA 1348, fo.46v (14 dec.1546), zie ook RA 1311, fo.372v (2 juni 1530), fo.427v (18 aug.1530), RA 1312, fo.36v-37r (7 dec.1529), RA 1314, fo.9v (2 nov.1530), fo.143r (24 apr.1531); RANB, Coll.PG 494 (regest suppl. 207) (7 juli 1535); GAH, OA B53 (1546/47), B59 (1552/53) (vgl.: Blond, De sociale structuren, 179-181, 188-190); OLVB 49, fo.37r; RANB, Coll.Mart. 13, nr.566 (21 aug.1556).
6.GAH, OA A539, fo.197r-v (11 apr.1611); Wolf, "De archieven van de partikuliere gasthuizen", III 154; Akten van meester Goyart: GAH, THG - (25 sept.1557); Afschriften gecollationeerd door meester Goyart: GAH, MMGH 87 (8 nov.1390 en 15 dec.1406); Bijlage II 124.2, 343.3 (afschrift van ca.1554); Zeger Adriaens die Ruyter: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 398, III 481 noot 4; Herman die Ruyter: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 75-87; Adriaen Zegers en nakomelingen: Jacobs, Justitie, 149, 273-277, 282-283; Bijlage II 182.27, 182.28; OLVB 49, fo.19v; GAH, RA 1313, fo.224r-v (19 apr.1531); Van Zuijlen, Inventaris, 747-748; GAH, GBW 310-317 (28 mrt.1580); De Ridder, "Brabanders", 261; APB, St.Jan II, afschriften van akten d.d. 7 nov.1558, 26 apr.1561 en 7 dec.1570 (testament van Jan, zoon van Adriaen Zegerssoen, en zijn vrouw Heylwich, dochter van Henrick Gijsselen); Vgl.: Keussen, Die Matrikel, II 869 nr.25 (Adrianus Segers de Heusden, imm. 10 sept.1524).
7.Heer Peter I: AAB II, hs. Kievits, p.19, p.25; Schutjes, Geschiedenis, IV 248; Van Rooij, Het oud-archief, II 452 nr.1630; Bijlage II 3.2, 369.3; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 259; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 509; Heer Peter II: AAB II, hs. Kievits, p.21; Bijlage II 61.1; Schillings, Matricule, III 678 nr.167 (27 aug.1522); OLVB 50 (22 mei 1538); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 252; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 213, II 170; Schutjes, Geschiedenis, IV 252-253 (komt niet geheel overeen met de gegevens in de aartsdiakenale registers), 261; GAH, OA B59 (1552/53); APB, St.Jan II, Obituarium, p.71, p.390; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, II 583 nr.1630.
8.AAB II, hs. Kievits, p.8; ABH, Kap.St.Jan, transscriptie Frenken, noot 10; Schillings, Matricule, IV 307 nr.207; Reusens, "Promotions", 3 (1866) 244 nr.33; Van Sasse van Ysselt, "De vereeniging", 188, 191; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 252, 520, 561; Schutjes, Geschiedenis, IV 253, 264; Juten, Consilium, 249; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 411; Bijsterveld, Laverend, II 583 nr.1630; Frenken, "Kerkvisitaties", 27, 30, 86 noot 32; Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, IV 479-480; Van Sasse van Ysselt, "Rouw- of wapenborden", 317 (naschrift); Akten van heer Peter III: ABH, Kap.St.Jan, doos II (1550-1553); AAP II, 's-Hertogenbosch 218 (6 aug., 31 okt., 9 en 13 dec.1556) (= RANB, RSA 342); ABH, MA 139 (5 sept.1556); APB, St.Jan I, akte d.d.3 apr.1557); GAH, GG 237 (1575), 281 (1582); Afschriften gecollationeerd door meester Peter: Bijlage II 5.86; RANB, SCO 1, fo.14v; APB, St.Jan II, afschrift van akten d.d. 22 juni 1559 en d.d. 12 juli en 14 sept.1567; Verwijzing naar akte: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 229 (29 dec.1587).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

89v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 659

n: vermelding in een voetnoot