Arnoldus Roveri

Bichelaer, van den

342. Roveri, Arnoldus

Noten
1.Bijlage II 318.38, vgl. 195.2, 353.25; Vgl.: APB, St.Jan II, p.293 (7 okt.: Obitus Roveri de Os et Gheertrudis, eius uxoris); Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Van Oss", 184-188.
2.Bijlage II 318.38.
3.Bijlage II 33.1, 114.1, 318.38, vgl. 264.61 (1387: Heinric Rover en Goessen Moedel, zonen van Heinric van Mierle); Zie ook: APB, St.Jan II, Obituarium, p.42.
4.Bijlage II 318.38, vgl. 114.1; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 76, 92; Analecta Vaticano-Belgica, XIV 155-156 nr.422 noot 3; GAH, RA 1197, fo.280v (2 mei 1426).
5.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 63, 71, 90, 150, 259; Poncelet, Inventaire ... Ste.-Croix Lige, I clxvi; Gller e.a., Repertorium Germanicum, VI 29 nr.287, 512 nr.5053, VII 281 nr.2513; Analecta VaticanoBelgica, XIV 193 nr.520, 223 nr.583, 316 nr.852; Doppler, "Lijst der kanunniken", 74 (1938) 117; Bijsterveld, Laverend, II 613 nr.1965; RALI, Meerssen 12, p.21-23 (18 mrt.1424); Oorkonden ondertekend door Rolandus Roever als notaris ("pro domino vicario") en als vicaris van de aartsdiaken van Kempenland: AAB I, III.G.4 (regest 656) (20 okt.1432), VIII.K, Castrale kapel 20 (regest 733) (21 okt.1449); RANB, KDOG 1084 (regest 261) (17 juli 1440), 1089 (regest 240) (18 mrt.1437), 1091 (regest 253) (2 mei 1440), 1129 (regest 224) (30 sept.1434), 1130 (regest 282) (19 aug.1449); RANB, Comm.Breda, 1287 (18 juli en 31 aug.1436); ARAG, NDR.I 1390 (regesten 1494 en 1495) (30 apr.1444); Vgl. Nycolaus Rover de Bakel (cler. Luik, I.L.), notaris te Maastricht, 13 mrt.1348: RALI, Thorn, cartularium 1, p.132-139 (regest Habets 201); Henricus Rover (cler. Utrecht, A.I.), notaris [te Oudheusden], 30 sept.1462: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 211.
6.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 47, 72, 75, 80, 81, 92, 146, 150, 244, II xxii, 3, 4, 6; Bijsterveld, Laverend, I 188 nr.647.
7.AAB II, hs. Kievits, p.21; Bijlage II 5.64, 14.35, 342.1 t/m 342.7; GAH, RA 1194, fo.203r (27 juli 1424: Emond, zoon van Geerlic, zoon van heer Emond Rover, ridder, belooft aan heer Arnt Rover, kanunnik van de St.Jan, een geldsom te zullen betalen), RA 1197, fo.199v (21 juni 1426), RA 1203, fo.105r (13 aug.1433), RA 1204, fo.304v (21 aug.1434), RA 1208, fo.316v (2 dec.1437), RA 1211, fo.300r (11 febr.1441), RA 1212, fo.232v (4 jan.1442), RA 1218, fo.230v (11 jan.1448), RA 1226, fo.545r (5 juli 1456); APB, St.Jan II, Obituarium, p.169; Zie voor heer Arnt, zoon van Jan, zoon van heer Jan die Rover, ridder: GAH, RA 1220, fo.269v (1449/50), RA 1222, fo.235r (15 okt.1451), RA 1223, fo.57v (1452/53); Bijlage II 157.28; Frenken, Genealogien, 49; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 6, 8; Bijsterveld, Laverend, II 622 nr.2068; Keussen, Die Matrikel, I 562 nr.59; Zie voor heer Arnt, zoon van Jan Rovers of die Rover: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 96, II 268; GAH, RA 1237, fo.180v (14 mei 1468), RA 1251, fo.242r (1481/82), RA 1256, fo.357v (18 aug.1487); Bijlage II 5.86.1, 235.2, 246.22.1, 246.22.4; Vgl.: Reusens, Matricule, I 5 nr.1 (Arnoldus de Rover de Buscoducis, imm. 11 mrt.1454); Overige naamgenoten: Bijlage II 300.1 (1368: dominus Arnoldus dictus Rover, investitus ecclesie de Vechele), 300.2 (1374: idem); APB, St.Jan II, p.347 (27 dec.: Obitus domini Arnoldi dicti Rover, investiti quondam ecclesie de Erp, ...); Van Bavel, Regestenboek, II 74 nr.647 (2 febr.1375: Johannes van Engelen, natuurlijke zoon van wijlen heer Arnoldus Rover, investiet van Erp); OLVB 52, band 0, fo.76v (1380/81: testament van heer Aert die Rover); OLVB 49, fo.29v (Dominus Arnoldus Roover, presbiter, overl. 1420/21); Heer Goessen Rover: Bijsterveld, Laverend, 622 nr.2067; Bijlage II 157.21; Schutjes, Geschiedenis, IV 237; APB, St.Jan II, Obituarium, 261; Jan Rovers: GAH, RA 1254, fo.129v-130r (28 sept.1485); Een Johannes Roveri was in 1485 procureur te Luik en was in 1485 en 1495 notaris van de aartsdiaken, zie: Doppler, Verzameling, II 37-38 nr.645; RANB, KDOG 1257 (regesten 408 en 409) (26 okt.1485); SABNOG, Par.Boxm. 33 (regesten 15 en 16) (16 jan.1495).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot