V.C.J.H.M. (Valentijn) Paquay

Breda 1950

Studeerde Middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1970-1978). Hij is als senior-archivist verbonden aan het Stadsarchief te 's-Hertogenbosch sinds 2000. Hij is bewerker en inventarisator van o.a. de Inventaris van het Oud-Stadsarchief (2004). Hij was wetenschappelijk medewerker te Nijmegen met als zwaartepunt Gelderse geschiedenis (1978-1981). Als zelfstandig onderzoeker werkte hij onder meer mee aan het Oorkondenboek van Kloosterrade, verrichte uitgebreid archiefonderzoek naar de geschiedenis van het Bergerbos / Montferland, en schreef De geschiedenis van de Stichting Sint Nicolai Broederschap te Arnhem 1351-1993: gasthuis, preuven en hulpbetoon, (Zutphen 1993). Hij publiceerde artikelen over middeleeuws Breda in het Jaarboek De Oranjeboom, terwijl facetten uit de Bossche geschiedenis in de Bossche Bladen aan bod kwamen.
Putten uit het Bossche verleden (2012) 319
Artikelen
2012

Valentijn Paquay

Behuizingen, bogen en pleiten : Bosschenaren aan het woord over de Binnendieze
Putten uit het Bossche verleden (2012) 99-115
 
Bossche Bladen
2002

Bosch beeld in Mechelen : Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

In de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen bevindt zich tegen het westeinde van de noordelijke zijbeuk bij de toren een beeld van Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans. Het staat, kleurrijk aangekleed, op een altaar, in een vergulde houten opengewerkte nis. Het beeld zou afkomstig zijn van de dominicanen te 's-Hertogenbosch.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 2 (2002) 66-70
2002

Bossche dominicaan in Spanje : Rentebrief van pater Pappers

Naar aanleiding van een beeld van Maria-van-de-Rozenkrans in de Sint-Rombouts te Mechelen, oorspronkelijk afkomstig van de Bossche dominicanen, wezen we in Bossche Bladen (2002 nr. 2 pag. 66-70) op de banden tussen Mechelen en 's-Hertogenbosch tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. Bosschenaren traden toe tot de dominicanen die zich na 1629 in Mechelen vestigden. Soms trokken zij vanuit Mechelen verder. Dat deed pater Johan Pappers ook, hij kwam tot de Straat van Gibraltar.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 4 (2002) 111-116
2006

Ridders en Spelen : Ruwe krachtmeting of feestelijk spektakel

Riddertoernooien ontwikkelden zich in de Middeleeuwen van ruwe krachtmetingen tot feestelijke spektakels. Valentijn Paquay is op zoek gegaan naar de spaarzame gegevens over enige bekende middeleeuwse riddertoernooien in 's-Hertogenbosch, in 1278.
Valentijn Paquay | sche Bladen 3 (2006) 109-114
2007

Een doodsaanzegger uit Brussel : Bezoek aan 's-Hertogenbosch in 1458

Op 19 juli 1458 overleed Elisabet ’sConincs, abdis van het benedictinessenklooster Vorst bij Brussel. Dit droeve feit had weerklank tot in Den Bosch. Middeleeuwers, en middeleeuwse kloosterlingen des te meer, kenden uitgebreide herdenkingsdiensten voor overledenen. Na een overlijdens-, opbarings- en begrafenisritueel dat meerdere dagen in beslag nam, volgde in de regel na precies een maand een kerkelijke herdenkingsdienst, de zogeheten ‘dertigste’.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 2 (2007) 58-61
2007

Collecteurs voor Hussietenkruistocht : Bossche betrokkenheid bij Bohemen (1469)

Angelus de Cialfis bekleedde halverwege de vijftiende eeuw een kanunnikzetel aan de kathedraal van Camerino in midden-Italië. Deze positie was voor Angelo een erebaan. Hij was werkzaam aan het pauselijke hof te Rome. De domheer kreeg in 1470 de opdracht het aflaatgeld in te zamelen dat voor een campagne of, zoals die toen heette, een ‘kruistocht’ tegen de ketters in Bohemen was opgebracht. Daarvoor ontving hij ook geld uit ’s-Hertogenbosch.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 3 (2007) 83-88
2009

Den Bosch in zicht : Devote reizigers onderweg

Werner Paravicini’s driedelig overzicht (1994-2000) van ‘Reiseberichte’ zoals die geschreven zijn in de late Middeleeuwen in Noordwest-Europa, biedt op een totaal van 247 overgeleverde verslagen acht notities waarin Den Bosch wordt vermeld. Het betreft dus hooguit drie procent van alle bekende gevallen. Zouden Engelse reisverslagen die buiten het overzicht vallen, nog andere opleveren? Het lijkt weinig waarschijnlijk gezien de gebruikelijke plaatsen om het Kanaal over te steken.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 2 (2009) 59-64
2009

Het Rood Privilegeboek (1) : Kroonjuweel van de stad

Het Bossche stadsprivilegeboek, bekend onder de naam van Rood Privilegeboek, trekt regelmatig de belangstelling, al blijft het vaak bij de weergave van het zich daarin bevindende en beschadigde miniatuur. Een gedegen bestudering van het complete boek bleef uit. Hier presenteren we het Privilegeboek en haar boeiende geschiedenis in hoofdlijnen. Er zal worden betoogd dat het telkens opduikende verhaal over de rol van het Privilegeboek bij de inhuldiging van de hertog fundamenteel onjuist is.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 3 (2009) 84-89
2009

Het Rood Privilegeboek (2) : Kroonjuweel van de stad

In de vorige aflevering van Bossche Bladen bekeken we de buitenkant van het Rood Privilegeboek, en vervolgens de opbouw en datering. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op een veel besproken afbeelding in het boek: het kruisigingstafereel. Verder wordt het Rood Privilegeboek vergeleken met privilegeboeken elders.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 4 (2009) 117-122
2010

Den Bosch in zicht (II) : De stad in de ogen van erudiete passanten

In de tweede aflevering van het vorige jaar besteedden we aandacht aan reizigers in de late middeleeuwen van wie we dankzij reisverslagen weten dat zij ’s-Hertogenbosch aandeden. Het bleken voornamelijk pelgrims te zijn. Nu trekken we de lijn door naar de zestiende eeuw, toen een heel ander type mens met een andere kijk op de wereld de stad bezocht.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 2 (2010) 38-44
2010

De koning komt! De keizer komt! : Maximiliaans bezoeken aan de stad

Maximiliaan zou de jaren daarna nog wel vaker komen. Snel weduwnaar geworden werd deze ‘laatste middeleeuwse ridder’ regent namens zijn eigen zoontje Filips (1482-1493), en daarna nogmaals regent voor zijn kleinzoon Karel (1506-1515). In dit artikel krijgen twee bezoeken aandacht met een bijzonder karakter die te maken hebben met Maximiliaans unieke positie als koning en als keizer.
Valentijn Paquay | Bossche Bladen 4 (2010) 110-118
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 29, 172

n: vermelding in een voetnoot