Peter van Os

1467'69 - 27 november 1542

Peter van Os, een Bossche stadssecretaris en notaris, die in de jaren 1513-1515 een kroniek schreef. In zijn kroniek, in 1997 uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, beschrijft hij vanaf de geboorte van Adam en Eva tot 1515 de geschiedenis van de stad, binnen de context van het hertogdom Brabant. Doorgaans doet hij dit in een ambtelijke, afstandelijke en geserreerde stijl, zonder enige emotie of betrokkenheid. Maar wanneer hij verslag doet van de Gelderse oorlogen, die hij ook in de stad van zeer nabij heeft meegemaakt, verandert hij van toon.
Als stadssecretaris zat Van Os op het stadhuis letterlijk midden in het verloop van de historische gebeurtenissen. In zijn relaas over de zeer nijpende jaren 1511 en 1512 besteedt hij – in tegenstelling tot alle andere voorgaande jaren - nagenoeg alleen aandacht aan de Gelderse oorlogen. In de vorm van een litanie somt hij alle oorlogsgebeurtenissen op, waarbij hij af en toe zijn persoonlijke gevoelens laat meespreken. De inname van Zaltbommel door de Geldersen gebeurde ‘by quaden toesiene van den capiteyn' [Kroniek Peter van Os, 318], bij de gevangenneming van Bosschenaren werden 'onsen lyeden ... wredelic ende onmenschelic tracteert ende zwairlic gescat’ [Kroniek Peter van Os, 322], de huurlegers van Den Bosch, de zogenaamde Vijf Ventkens, weigerden meermaals tegen de Geldersen ten strijde te trekken: 'zy en wouden den voirs. Geldersschen genen stoot doen, wantse nyet betaelt en weren’ en bijgevolg waren ze 'uuyterende die arme ingesetenen boven die groten lasten diese te dragen hadden' [Kroniek Peter van Os, 325].
Dat de kruitdamp Van Os soms rond de oren vloog, blijkt uit zijn verslag van de gebeurtenissen in 1512, waarbij Den Bosch ternauwernood aan een grote ramp ontsnapte:
'De Geldersen ... kwamen tot Rosmalen en Hintham voor de slagboom, waar de burgers van Den Bosch zonder bevel met drie of vier stukken geschut waren. Maar de Geldersen verrasten hen met een deel van hun paarden bij het veld van de Zusters van Orthen. Toen de Bosschenaren de Gelderse paarden zagen, schoten ze met hun kanonnen. Na het kanonsvuur vielen de Geldersen met groot lawaai aan en vingen vijftien of zestien of meer Bossche burgers. Ze namen het geschut in beslag en reden weg, terwijl ze Hintham in brand staken en zeven van de negen molens die daar stonden.' [Kroniek Peter van Os, 324-325]
Hoewel de kroniek van Van Os als bron voor de reconstructie van het verloop van de Gelderse oorlogen onweersproken lijkt, is een oordeel over de uniciteit van deze bron in haar geheel slechts mogelijk na vergelijking met andere Brabantse, Gelderse en Hollandse kronieken. Dat er tot nog toe slechts één auteur is die Van Os gebruikt heeft, namelijk de Bossche stadsarchivaris Kuijer in zijn recente stadsgeschiedenis van Den Bosch, is een gevolg van het feit dat de editie tot 1997 op zich heeft laten wachten. Zeker is dat de Gelderse oorlogen op dit ogenblik enkel vanuit Gelders oogpunt redelijk goed bestudeerd zijn. De bestudering vanuit Brabants perspectief, en dan denken we zowel aan Noord-Brabant als aan het Belgische gedeelte, is nog een braakliggend terrein. De kroniek van Van Os biedt voor dit onderzoek naar oorlog en geweld uitstekende mogelijkheden.
historici.nl
Bichelaer, van den

292. Os, Petrus Johannis Rutgers de

Noten
1.GAH, OA B17 (1507/08); Van Zuijlen, Inventaris, 172-173; Van Rooij, Het oud-archief, II 352-353 nr.1290, 393 nr.1433, 465 nr.1678, 482 nr.1743, 485 nr.1749; GAH, RA 1261, fo.382v (1491/92), RA 1264, fo.133v (1494/95), RA 1265, fo.123v, fo.236v (1495/96), RA 1266, fo.255r (1497), RA 1268, fo.3r, fo.193v (1499), RA 1269, fo.308v (1501), RA 1845, fo.55r, fo.60v-61r (9 mrt.1557), vgl. RA 1203, fo.91r (30 juni 1433), RA 1216, fo.66v (1446), RA 1265, fo.123v (16 dec.1495); Bijlage II 43.13, 173.38, 173.50, 307.1; Meester Peter behoorde dus niet tot de familie Van Os waarvan sommige leden ridder waren en andere schepen van Den Bosch, zie o.a.: Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Van Oss", 184-189; Jacobs, Justitie, 295 (index); Van Rooij, Het oud-archief II 391 nr.1428; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 111.
2.KUB, Hss. 339a H3 (kroniek P.van Os), fo.299r-v; Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven (= VROA) 33 (1910) 112; Spierings, Het schepenprotocol, 99; GAH, RA 1251, fo.150r (7 dec.1481), RA 1252, fo.229r (31 jan.1483); Sanders, "Peter van Oss", 124; Vgl.: Schillings, Matricule, III 22 nr.51 (Petrus de Os, Traiect. dioc., imm. 7 nov.1486).
3.GAH, AVMGH 4 (1493); GAH, RA 1264, fo.239v (30 juni 1495), RA 1265, fo.373v (19 sept.1496); APB, St.Jan II, kwitantie d.d. 14 okt.1497; GAH, OA B7 (1496), fo.39v, fo.40r, B8 (1497/98), fo.52r, fo.67r; Jacobs, Justitie, 211 noot 50; KUB, Hss. 339a H3 (kroniek P.van Os), fo.331v; 952$ 33 (1910) 112; Spierings, Het schepenprotocol, 99; GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; Bijlage II 321.2; Vgl.: Hermans, Verzameling, 109, 123; Betalingen aan meester Peter als secretaris: B8 (1497/98), B36 (1529/30), B37 (1530/31), B38 (1531/32), B39 (1532/33), B41 (1534/35); GAH, IVR 418 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1512/13, 419 (idem), 1521/22; GAH, GBW 1162 (rekeningen van het Leprozenhuis), 1519/20; OLVB 52, band 10bis, fo.419r (1530/31), vgl. band 5bis, fo.204r (1498/99), band 6, fo.414v (1506/07); APB, St.Jan II, rekening van de kerkmeesters voor Willem van Ghent (ca.1500).
4.Tabel 3.2, nr.52; Bijlage II 27.25, 134.26, 292.1 t/m 292.7; GAH, RA 1269, fo.256r (8 mrt.1501); Door meester Peter gecollationeerde afschriften: Bijlage II 5.2, 14.13, 14.34, 64.2, 285.3; GAH, AVMGH 4; GAH, OA A525, fo.122r-152r, fo.165r-171v, fo.193v; RANB, KDOV 397 (regest 143) (18 dec.1487); AAT II, 125, fo.158r (29 aug.1506); ABH, KV 360 (28 juni 1509); Zie ook: GAH, GBW 1164 (1531/32).
5.KB ’s-Gravenhage, Hs. 131 B26, I en II (= RANB, RSA 268); Sanders, "Peter van Oss", 126-127; Camps, "Twee teksten", 459-461; Camps, "Aantekeningen", 335-336; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 357-382.
6.Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, IX-XII; 952$ 33 (1910) 111-112 nr.5; Spierings, Het schepenprotocol, 16 noot 19, 99 noot 151; Sanders, "Peter van Oss", 125-127; Hermans, Verzameling, 43. Het handschrift is eigendom van het Rijksarchief van het Rijksarchief in Noord-Brabant (Coll.VB 43) maar berust momenteel in de Brabantica-collectie van de KUB te Tilburg (Hss. 339a H3).
7.OLVB 52, band 5bis (1496/97), band 14, fo.104r (2 dec.1542); ARAB, RK 13006 (rekening van de laagschout, 1499); GAH, RA 1266, fo.255r (18 dec.1497); Bijlage II 292.2, 292.4; GAH, OA B12 (1502/03), B13 (1503/04), B15 (1505/06), B21 (1511/12) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 143-145, 155-157, 166-169); OLVB 49, fo.36r (1543/44); Vgl.: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 448 (23 okt.1523: huis in de St.Jorisstraat, voorheen Oude Huls geheten).
8.Van Dijck, "Peter van Os ontmaskerd", 116-124; Vgl.: De Tolnay, Hieronymus Bosch, 341-342, 424-425 nrs.13-18, 429; Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Van Oss", 188-189; Gerlach, "Wapens", 81-82, 87-89; Vandenbroeck, "Jeroen van Aken en de stad 's-Hertogenbosch", 394, 397, 400 (volgens Vandenbroeck dateert het schilderij uit het tweede kwart van de zestiende eeuw); Melssen, "Een Bossche familie", 105-108 (portretten uit 1563 van de koopman Dirck van Os, geboren in 1525/26, en van zijn vrouw N.N. Pelgrom, geboren in 1537/38, met vier kinderen).
9.OLVB 52, band 5bis (1498/99); GAH, RA 1267, fo.294v (12 jan.1499), RA 1845, fo.55r-61r (9 mrt.1557); Bijlage II 350.1, 405.1; GAH, GG 3245 (17 mrt.1535); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.133; GAH, OA B53 (1546/47), B56 (1549/50); Vgl.: Blondé, De sociale structuren, 179-181.
10.GAH, Coll.Aanv. 7851, fo.213v-214r (1 sept.1525); OLVB 52, band 10bis (1526/27 en 1530/31), band 11 (1532/33); GAH, OA B36 (1529/30), B49 (1542/43); GAH, RA 1845, fo.55r-61r (9 mrt.1557).
11.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 327-331, II 56, 110, vgl. III 642; Jacobs, Justitie, 273-279; OLVB 52, band 11 (1532/33); Smits, De grafzerken, 249-250 nr.242; Schillings, Matricule, III 724 nr.100; GAH, GBW 47-48 (1539); Zie ook: GAH, RA 1845, fo.55r, fo.61r (9 mrt. 1557).
12.Schillings, Matricule, IV 15 nr.82; GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; GAH, Coll.PG 384; Hermans, Verzameling, 109, 126, vgl. 123; Jacobs, Justitie, 83-84, 211 noot 54; Van Zuijlen, Inventaris, 657; Zie ook: ABH, ZZ 171 (4 febr.1543), 331 (idem).
13.Hermans, Verzameling, 129, 130, 136; Van Rooij, Het oud-archief, 15 nr.105, 230 nr.3043; Jacobs, Justitie, 273; RANB, Coll.PG 558 (regest suppl. 245) (10 mrt.1557: zegel); RANB, Coll.Mart. 13, nr.579 (28 aug.1558); OLVB 52, band 16 (1556/57); OLVB 49, fo.37r.
14.GAH, OA B53 (1546/47) (vgl. Vughterstraat: Peter van Oss), B59 (1552/53) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 179-181, 188-190); GAH, RA 1844, fo.255r-v (14 aug.1555); Hermans, Verzameling, 134.
15.Bijlage II 134.22, 184.6; GAH, RA 1844, fo.316r-v (25 aug.1559); Jacobs, Justitie, 239, 270-273; Hermans, Verzameling, 109, 117, 123, vgl. 115; Glebbeek, "De kerkfabriek", 193; Smits, De grafzerken, 296 nr.295, 297 nr.296.
16.Van Dijck, De Bossche optimaten, 463; Van Rooij, Het oud-archief, II 367 nr.1337; Bijlage II 5.51.3, 5.88, 188.21, 343.5, 350.11; GAH, Clarissen, 56 (1517-1520); OLVB 52, band 10bis, fo.19r (1524/25); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 260; GAH, RA 1274, fo.10r-v (20 dec.1504); Tabel 3.2, nr.60; Vgl.: Schillings, Matricule, III 705 nr.319 (Petrus, filius Joannis Gerardi de Os, imm. 29 jan.1523).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Brabantse biografieën

Peter van Oss (? - 1542)

stadssecretaris van 's-Hertogenbosch en kroniekschrijver

124
125
126
127
Bronnen
RANB, Collectie Van Breugel, inv.nr. 43 (de kroniek van Peter van Oss, een uitgave is in voorbereiding)
KB Den Haag, hs. 131 B 26 (I) en (2) (het cartularium van 's-Hertogenbosch). Op microfilm aanwezig in RANB, Collectie Schaduwarchieven, inv.nr. 268
C.R. Hermans, Verzameling van kronyken betrekkelijk de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch I, 's-Hertogenbosch 1846, XLIII
Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven XXXIII, 1910, III-112
H. P. H. Camps, De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch, Utrecht 1948, 53-56
H.P.H. Camps, Twee teksten van het stadsrecht van 's-Hertogenbosch, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21 (1953) 459-461
G.C.M. van Dijck, Cultuurgeschiedenis van 's-Hertogenbosch in de periode 1300-1629, in: Bossche Bouwstenen I, 's-Hertogenbosch 1978, 55
M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen, 's-Gravenhage 1981, 379
A.H. P. van den Bichelaer, Het Bossche notariaat in de middeleeuwen (1317-1531), Nijmegen, 1989 (ongepubliceerde doctoraal-scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen)
J.M.G. Sanders in 'Brabantse Biografieën' 1 (1992) 124-127
Genealogie
Schuttelaars

Peter van Os

Literatuur
Biografische schets van het binnenkort te verschijnen proefschrift van Alphons vanden Bichelaar; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 22; PB 213v, 271v, 284r, 299v; PvO, Kroniek van Peter van Os : Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523 (Den Haag 1997) XXI-XXII; SANDERS, 'Peter van Os (?-1542) stadssecretaris van 's-Hertogenbosch en kroniekschrijver' in: Th. Cuypers ed., Brabantse biografieën I (Meppel en Amsterdam 1992) 124-127; SP 1322 362r; VAN DIJCK, 'Peter van Os ontmaskerd. Het drieluik van Boston' in: De Brabantse Leeuw 47 (1998); VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 4: Van Oss' in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 188.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

86v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1540

Peter van Os

Privilegiënboek
s.n. (s.l. ca 1950)
 
1968

P.Th.J. Kuyer

De ontwikkeling der stedelijke autonomie in de middeleeuwen
s.n. ('s-Hertogenbosch 1968)
 
1977

G.C.M. van Dijck

Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650
Historische sectie Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1977) 5
 
1991

A. van Drunen, E. Jas, J.A. van Oudheusden

Kloosters, kronieken en koormuziek. Cultuur in Bourgondisch 's-Hertogenbosch 1450-1629 (incl. rondwandeling)
Het Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 1991)
 
1992

J.G.M. Sanders

Peter van Oss (?-1542) : stadssecretaris van 's-Hertogenbosch en kroniekschrijver
Brabantse biografieën 1 (1992) 124-127
 
1997

Arnoud-Jan Bijsterveld

Tussen Holland en Brussel. Congres cultuur in laatmiddeleeuws Noord-Brabant
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 2 (1997) 5-7
 
1997

Jan Brouwers

Kroniek Peter van Os: Van Adam tot 1523
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 4 (1997) 1-4
 
1997

Henny Molhuysen

Deze maand 500 jaar geleden
Uyt den bogaert 14 (1997) 16-17
 
1998

G.C.M. van Dijck

Peter van Os ontmaskerd : Het drieluik van Boston
De Brabantse Leeuw 2 (1998) 116-124
1998

Arnoud-Jan A. Bijsterveld, Jan A.F.M. van Oudheusden, e.a.

Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening ('s-Hertogenbosch 1998)
 
2004

J.G.M. Sanders

Peter van Os in Weert
Bossche Bladen 1 (2004) 25-28
2004

A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn

Molius en de andere kroniekschrijvers : Chroniqueurs over oorlog en oproer
Bossche Bladen 3 (2004) 77-84
Boeken
1997

A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders, G.A.M. van Synghel

Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis | Den Haag 1997
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 107n, 109n, 200, 432, 463

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 592-593

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 10

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 91, 92

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 124, 258, 276; 33 (2016) 17

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 84n

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 18

J.G.M. Sanders, 'Pieter van Oss (?-1542)' in: Brabantse biografieën 1 (1992) 124-127

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 155n, 164n, 190n, 253, 362, 263, 264, 266, 306, 338n, 388, 442, 474

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 16n, 99, 99n, 112n, 135

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 47, 94n, 301n, 303, 306

n: vermelding in een voetnoot