Henricus Gerardi de Ney(n)sel

? - 1367

Bichelaer, van den

277. Ney(n)sel, Henricus Gerardi de

Noten
1.Jacobs, Justitie, 39, 245-257, vgl. p.259 (1367/68: Wellen van Neynsel); GAH, RA 1176, fo.321r (29 dec.1383), RA 1179, p.144 ( - mrt.1392), RA 1182, fo.36v (26 apr.1400); Spierings, Het schepenprotocol, 270-271; APB, St.Jan II, Obituarium, p.28, vgl. p.129 (26 apr.: Henricus de Neysel), p.306 (20 okt.: Henricus de Neyseel en zijn vrouw Aleydis); Camps, Oorkondenboek, I 839 nr.702; GAH, THG 81a (27 aug.1314), 89a (26 aug.1315).
2.Van Rooij, Het oud-archief, II 8 nr.12, vgl. 73 nrs.258-260; GAH, THG 175 (22 febr.1329), 256a (29 sept.1342), 1044 (16 sept.1389); Bijlage II 152.14, 258.5, 264.13, 264.24, 318.19, 318.30 (Hadewich van Neynsel krijgt legaat van 2 dubbelmottoenen), 353.30; APB, St.Jan II, Obituarium, p.90, p.325; Vgl.: OLVB 52, band 0, fo.3r-v (1329/30), fo.8r (1340/41) (Ar of Arde de Neysel ontvangt loon voor diverse werkzaamheden).
3.Bijlage II 237.23, 264.10, 264.14 (heer Jan van Neynsel, deken van Woensel, wordt aangesteld als executeurtestamentair en ontvangt 1 mottoen), 264.23, 264.24, 297.1, 351.5, 353.8, 353.20, 381.2; Van Rooij, Het oud-archief, II 73 nrs.258-260, 75-76 nrs.269 en 270; OLVB 49, fo.25v; APB, St.Jan II, Obituarium, p.45, p.120, p.285, p.323, vgl. p.89 (17 mrt.: dominus Henricus de Neyseel, presb.); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.113, p.127; Analecta Vaticano-Belgica, I 599 nr.2313, 608 nr.2347; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 156; OLVB 52, band 0, fo.17v (1348/49); Brouette, "Les doyens", 61 (1975/76) 16; GAH, GB 30 (10 apr.1360); Hens e.a., Mirakelen, 251 nr.72, zie ook 186 nr.9, 582 nr.365; Vgl.: GAH, THG 137 (1 juli 1321) (domicella Bertha de Neynsel).
4.Bijlage II 50.2, 131.9, 131.11, 131.14, 131.24, 131.27, 200.8, 200.11, 237.17, 237.30, 277.5, 310.11, 318.20 (Genta de Neynsel, zuster in het Neynselgasthuis), 353.19, 392.1; GAH, OA A541, fo.25r-26r (5 mrt.1345), fo.192r-196v (14 mrt.1355); Volgens Van Sasse van Ysselt bleef het gasthuis van zijn stichting tot 1811 gevestigd in een houten huis in de Hinthamerstraat dat in 1839 werd afgebroken, zie: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 165-166; Coopmans, De rechtstoestand, 28; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.224, vgl. p.225; Jacobs, Justitie, 257, 259; GAH, THG 379a (31 dec.1354), 515 (2 sept.1363); Van Rooij, Het oud-archief, II 96 nr.346, 272 nr.1003; Juten, "Het Neynselsgasthuis", 253-255; Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.89 (17 mrt.: dominus Henricus de Neyseel, presb.), p.90 (18 mrt.: Adam de Neyenseel en zijn zoon dominus Henricus dictus Stempel, presb.), p.108 (5 apr.: Adam de Neyseel), p.288 (2 okt.: Adam de Neyenseel e.a.).
5.GAH, AVMGH 4, fo.204r (28 juni 1388); Bijlage II 237.5; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.161; GAH, RA 1175, fo.102v (27 apr.1368); GAH, THG 130 (8 okt.1320), 357a (12 okt.1352), 380 (12 jan.1355), 434 (8 mei 1358), 547a (17 juni 1364), 555 (28 jan.1365), 555a (idem), 599 (9 febr.1367), 637 (15 mei 1368), 655 (11 mei 1369), 661 (23 juni 1369), 669 (14 dec.1369), 670 (idem); GAH, NGH 2 (10 nov.1352); Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.16 (3 jan.: Johannes de Neyenseel, filius Henrici de Neyenseel); OLVB 49, fo.25r-v (Johannes Neynsel senior, overl. ca.1360, Jacobus de Neynssel, overl. ca.1369); OLVB 52, band 0, fo.6r (1335/36), fo.9v (1341/42), fo.11v (1343/44), fo.12v (1344/45), fo.47r (1368) (Copken van Neysel).
6.Bijlage II 202.1, 264.46, 264.51; GAH, THG 831 (9 nov.1378), 863a (7 aug.1381), 925 (19 sept.1383), 926 (idem); Jacobs, Justitie, 260-262; GAH, RA 1180, p.545 (9 febr.1396); Spierings, Het schepenprotocol, 247-248.
7.Bijlage II 277.1 t/m 277.10, 363.1, 363.2, 413.3; GAH, THG 175 (22 febr.1329), 559 (21 apr.1365); Spierings, Het schepenprotocol, 271; GAH, RA 1182, fo.36v (26 apr.1400); GAH, OA, Schepenzegels, nr.20; Mosmans vermeldt heer Henric als notaris vanaf 1326, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 185.
8.Bijlage II 131.2, 200.5, 237.25.3, 353.8, 413.3; OLVB 52, band 0, fo.3r (1329/30); ABH, OPA Nuland, afschrift van een akte de bisschop van Luik d.d. 26 febr.1359; GAH, RA 1175, fo.279v (1 aug.1371), RA 1178, fo.49v (19 aug.1388), RA 1190, fo.345v (15 febr.1418); APB, St.Jan II, Obituarium, p.325; OLVB 49, fo.25v.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 568

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 96, 96n, 100, 271

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 146, 320

n: vermelding in een voetnoot