Petrus Mollenair

? - 1463

Bichelaer, van den

269. Mollenair, Petrus

Noten
1.GAH, RA 1224, fo.221r (21 mrt.1454), RA 1231, fo.28r (10 dec.1460); APB, St.Jan II, Obituarium, p.271; Reusens, Matricule, I 213 nr.4; GAH, GG 3349 (regest 918) (12 juli 1441); APB, St.Jan I, akte d.d. 31 okt.1441; ABH, MA 40 (13 juli 1442); Bijlage II 269.2 t/m 269.24, vgl. 4.8; Schutjes, Geschiedenis, IV 309; Bijsterveld, Laverend, I 326 nr.2633; Vgl.: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 153 (Jan Moelneer van Authoesden, lid van de O.L.V.-broederschap sinds 1379); Verwijzingen naar akten: Bijlage II 5.87, 60.9, 282.1; GAH, RVA 4 (rekening 1439-1445), RVA 706, p.4 (regest 101) (26 apr.1462). Zie voor de begrippen plebanus en viceplebanus nr.244.
2.OLVB 52, band 2, fo.201r (1445/46); Bijlage II 5.21.1, 269.11, 422.3.2; GAH, RA 1222, fo.42v (11 mrt.1452), RA 1227, fo.20v (9 nov.1456), fo.177r (31 jan.1457), RA 1228, fo.266r (22 dec.1457), RA 1231, fo.28r (10 dec.1460), RA 1233, fo.170v (23 mrt.1464); OLVB 49, fo.31r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.271; Tabel 3.2, nr.35.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beźedigde Broeders

60v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 549

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot