Marten Moins

1541'43 - 1610

Cp

Marten Moins

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 472; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 375.
2.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 3670; Taxandria 11 (1903) 230.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 556.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

3670. MOINS (Moius), Martinus

526
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 526
Schuttelaars

Marten Moins

Literatuur
BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 3670; MUL, Matricule de l'universit de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 551; PB 315v; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 305; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 206, II 258, III 161; WIJNAENDTS VAN RESANDT, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants - Wijnants van Resant - Wijnsendts van 1355 tot heden I (Bergen op Zoom 1906) 56; WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Wynants van Resant' in: Taxandria 11 (1904) 106-107.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

94
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Marten Moins

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Maarten Moins, schepen van 's-Hertogenbosch 1574

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01101)
Zuylen

320. Martini Mooins

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 526

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 556

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 276

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 66n

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 11, 28n, 125, 126n, 132, 260

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 206, 211, 227, 250, 441, 472

n: vermelding in een voetnoot