Henricus Loekeman

? - 30 maart 1560

Bichelaer, van den

248. Loekeman, Henricus - de Buscoducis

Noten
1.Beelaerts van Blokland, "Loockemans", 22 (1904) 99-101; GAH, RA 1272, fo.74v-75r (25 juni 1504), fo.189r (24 juni 1504), fo.270v-271r (18 dec.1503); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 304, 357; De Ridder-Symoens, Les livres, 1.2.2 390-391 nr.1132; De Ridder-Symoens, "Brabanders", 252 noot 127, 326; Van Rooij, Het oud-archief, I 277 nr.3432, 291 nr.3576; Van Rooij, "Bossche testamenten", 36 (1929) 214-215; Jacobs, Justitie, 85, 86, 211; OLVB 52, band 9, fo.275r (1518/19); Zie voor diverse Henricken Loekeman ook: GAH, RA 1231, fo.233v (13 febr.1461), RA 1311, fo.160r (mei 1530), RA 1315, fo.51r-v (jan.1532); GAH, OA B21 (1511/12: Hinthamerstraat, tweemaal), B53 (1546/47: Vughterdijk), B59 (1552/53: Visstraat).
2.Beelaerts van Blokland, "Loockemans", 22 (1904) 100-102; GAH, RA 1384, fo.347r-349v (14 juni 1564); Smits, De grafzerken, 112 nr.103; GAH, GB 574 (14 juni en 20 okt.1573); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 440 noot 1, vgl. 451. Op deze laatste pagina vermeldt Van Sasse van Ysselt meester Henrick als: "heer en meester Henrick Loeckemans, priester en beneficiaat der St.Jans kerk te den Bosch, zoon van mr. Henrick Corneliszn." In de bron waarnaar hij verwijst staat echter: "heer ende meester Henrick Lokemans, sone wylen Cornelis, presbyter ende beneficiaet der voors. kercken", zie: GAH, RA 1527, fo.409v-410r (10 sept. 1626, met verwijzing naar een akte van 4 nov.1541); Zie voor andere verwanten ook: Bijlage II 229.1, 308.14.3; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 225, II 175-176, 431; Bijsterveld, Laverend, II 522 nr.929; Van Rooij, Het oud-archief, II 467 nr.1683a; Beelaerts van Blokland, "Loockemans", 20 (1902) 96-98, 22 (1904) 101-102.
3.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 451; GAH, RA 1272, fo.189r (juni 1504), fo.270v, fo.271v, fo.272r (december 1503); OLVB 52, band 9, fo.99v (1515/16), fo.143v (1516/17), band 10bis, fo.89r, fo.108r (1526/27), fo.329v (1529/30), band 11, fo. - (1533/34); Zie ook: Van Rooij, Het oud-archief, I 2434; Schutjes, Geschiedenis, IV 206.
4.Bijlage II 345.9; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 428, 440 noot 1, 451; GAH, RA 1384, fo.347r-349r (14 juni 1564); RA 1527, fo.409v-410r (10 sept. 1626, 4 nov.1541); RANB, Coll.PG 509 (regest suppl. 216) (6 febr.1541); APB, St.Jan II, kwitantie d.d. 7 sept.1536; OLVB 49, fo.37v; APB, St.Jan II, Obituarium, p.103, p.399; Smits, De grafzerken, 112 nr.103; Mosmans, De St.Janskerk, 334; Notariële akten: Bijlage II 248.1 t/m 248.4; APB, St.Jan II, charters d.d. 22 febr.1532, 3 sept.1542, 11 jan.1549; OLVB 15 (27 dec.1533), 46/47 (31 mei 1537, 13 mrt.1538, 19 juni 1539, 30 okt.1539, 21 juni 1540); GAH, GB 487 (26 nov.1538), 498 (3 okt.1542), 524 (23 juli 1552); GAH, THG, charters d.d. 22 nov.1539 en 19 febr.1540, 19 sept.1540, 29 juli 1549; GAH, UMGH 10 (22 nov.1539 en 19 febr.1540); GAH, Coll.BT 71 (regest 78) (20 mrt.1540), 83 (regest 91) (30 juli 1554); GAH, GG 2949 (19 jan.1545), 3433 (9 sept.1540); Blokken 2439 (9 sept.1540), 7022 (idem), 5003 (9 juni 1553); ABH, MA 139 (5 juli 1543); ABH, OPA Vught (30 aug.1549); AAT I, 2389 (26 sept.1552); GAH, Coll.VB 3.14 (27 sept.1552); GAG, THG, charter d.d. 23 jan.1554; GAH, GBW 1284 (17 mei 1554); RANB, BS 945 (26 mei 1556); RANB, SCO 1, fo.21r (8 aug.1560 ?) GAH, RA 3326 (z.d., onvolledig); Verwijzingen naar (en extracten uit) notariële akten: RANB, Coll.CV 173 (29 mei 1537), 1451 en 1452 (7 okt.1546); ABH, ZZ 309 (12 nov.1538); GAH, IVR 2 (rekeningen van het blok van de Markt), 1540/41; GAH, Blokken 0095 (9 juni 1553); RANB, SET 2, nr.LVII (12 sept.1558); Door meester Henrick gecollationeerde afschriften: RANB, BS 37, p.917-919 (1 mei 1533); GAH, CV 8106, fo.321r-324v (afschrift d.d. 13 dec.1552); Van den Heuvel, De Ambachtsgilden ... Rechtsbronnen, 568-571 nr.110 (idem); Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, IV 614 (16 aug.1528).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

91v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

172. Henrick Loekeman, 1560
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 483-486
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 495

n: vermelding in een voetnoot