afb.

Manta Meindert Schim van der Loeff

Spaarndam 2 augustus 1803 - 's-Hertogenbosch 13 april 1870 (66)

Functies

Manta Meindert Schim van der Loeff

Functies / onderscheiding(en)

  • Predikant Barendrecht
  • Predikant 's-Hertogenbosch, 8 november 1835
  • Emeritus, 1 oktober 1864
Artikelen
1913

Redactie

Abraham Rutgers van der Loeff
Nederland's Patriciaat 4 (1913) 233
 
1949

Van Alphen

Manta Meindert Schim van der Loeff
Gekomen van Barendrecht 8 november 1835, emeritus 1 oktober 1864
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Bronsveld
1864 's Hertogenbosch, 10 Julij. Het Provinciaal Kerkbestuur heeft aan een onzer Leeraren, Ds. M.M. Schim van der Loeff, op zijn verzoek eervol emeritaat verleend, in te gaan met 1 October 1864. (pag 554)  
1870 's Hertogenbosch, 17 April. Heden werd aan de Gemeente het overlijden bekend gemaakt van haren hooggeachten rustenden Leeraar, Ds. M.M. Schim van der Loeff, na een langdurig en smartelijk lijden, in den ouderdom van 66 jaar, den 13 dezer aan de zijnen ontrukt. Met aandoening werd het berigt van zijn heengaan vernomen; de nagedachtenis des ontslapenen zal onder ons in zegening blijven. (pag 545)
Literatuur
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1864, 1870.