Arnoldus Kievits

Bichelaer, van den

218. Kievits, Arnoldus - de Vlymen

Noten
1.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 146; Bijlage II 218.1, 218.2, vgl. 340.15 (Helmond 1464: Margarita, filia Henrici de Kyevoet Slaethen); Hermans, Verzameling, 104. Meester Marten van Susteren was bij zijn dood dus geen vicecuratus van de St.Jan, vgl.: Schutjes, Geschiedenis, IV 311; Bijsterveld, Laverend, I 328 nr.2648.
2.Heer Lambrecht: Bijlage II 31.15, 63.2, 63.3, 182.17, 182.23; Schutjes, Geschiedenis, IV 206; GAH, RA 1306, fo.333r (7 mei 1527), RA 1352, fo.144r-145r (16 jan.1548); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 273; APB, St.Jan II, Obituarium, p.337, p.461 (20 nov.); Smits, De oude dekenaten, 275 nr.269; Heer Dirick: Van Schijndel, "Een onbekende tak Kievits", 113; Bijlage II 134.2, 253.1, 374.1; APB, St.Jan II, kwitanties d.d. 16 dec.1508 en 10 juni 1509; Schutjes, Geschiedenis, IV 206; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 40, II 247, 268; Van Rooij, Het oud-archief, I 101 nr.1941, 213 nr.2824; Hezenmans, "Anniversarium", 134; Bijsterveld, Laverend, II 641 nr.2389; Smits, De grafzerken, 68 nr.57; Vgl.: heer Jan Kievits, kanunnik van de St.Jan sinds 1602 en vermoedelijke schrijver van het handschrift Kievits: AAB II, hs. Kievits, p.21; ABH, Kap.St.Jan, transscriptie van het handschrift door A. Frenken.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)