afb. Chris Wiles Photography, 16 maart 2010

Jan Thomas Hylocomius

Dijck, Lucas van

De naam Hylocomius ontcijferd

door Dr. G.C.M. van Dijck

95
96
97
98
Noten
1.Gemeentearchief 's-Hertogenbosch (GAHt), Archief Schepenbank (R.) 1397, fol. 346.
2.Idem, R. 1397, fol. 527v, 19-7-1574; R. 1398, fol. 63, 1618.
3.Idem, R. 1419, fol. 219v, 22-12-1586.
4.Idem, R. 1266, fol. 381v-382, 4-8-1498.
5.Idem, R. 1265, fol. 433v.
6.Idem, R. 1251, fol. 158, 11-1-1482; R. 1254, fol. 159v, 9-11-1481; R. 1256, fol. 213, 6-21487; R. 1257, fol. 306, 1488; R. 1261, fol. 143v, 31-12-1491; R. 1265, fol. 277v, fol. 433v, 27-2-1497; R. 1272, fol. 429v, 5-9-1504.
7.Idem, R. 1529, fol. 474v.
8.Idem, R. 1856, fol. 359.
9.Idem, R. 1411, fol. 587v.
10.Idem, R. 1457, fol. 256.
11.Idem, R. 1277, fol. 391.
12.Idem, R. 1922, 11-3-1559.
13.Idem, R. 1417, fol. 41.
14.Idem, R. 1401, fol. 43v, 1-12-1575.
15.Idem, R. 1352, fol. 543v.
16.Idem, R. 1276, fol. 459.
17.Idem, R. 1276, fol. 459, 22-6-1507; R. 1860, fol. 109, 27-6-1552(?)
18.GAHt, Oud Archief (OA), Stadsrekening B 16.
19.GAHt, R. 1277, fol. 92v, 20-10-1508.
20.Idem, R. 1285, fol 551v, 3-7-1515.
21.Idem, R. 1315, fol. 341.
22.Idem, R. 1346, fol. 79v, 13-10-1546.
23.Idem, R. 1346, fol. 79v, 13-10-1546, en R. 1347, fol. 5v, 18 oktober 1546.
24.Idem, R. 1331, fol. 324v, 3-9-1540; R. 1307, fol. 199v, 15-6-1527; R. 1334, fol. 42, 5-11542; R. 1337, fol. 291, 3-8-1543; R. 1351, fol. 22v, 5-11-1548; R. 1346. fol. 29v, 5-3-1546.
25.GAHt, OA, Stadsrekening B 79, 1572-1573.
26.GAHt, R. 1289, fol. 228v, 9-7-1518.
27.Idem, R. 1324, fol. 234, 7-7-1536.
28.Idem, R. 1922, 20-11-1561.
29.Idem, R. 1407, fol. 93-93v en OA, Stadsrekening B 98. Zie ook: A. Baillie, Watchmakers (Londen 1923) p. 264 en 269. Horloges van deze Brabantse meesters staan afgebeeld in De Brabantse Leeuw 31 (1982), 182.
30.Idem, R. 1249, fol. 287.
31.Idem, R. 1924, fol. 233v.
32.Respectievelijk R. 1529, fol. 90 en R. 1531, fol. 508.
33.Idem, R. 1415, fol. 164, 8-5-1585.
Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 95-98
Schuttelaars I

Jan Thomas Hylocomius († 1596) : en andere Bosschenaren in Engeland voor 1600 (1)

door Anton Schuttelaars

50
51
52
53
54
55
56
57
58
Noten
1.Dit artikel zou niet tot stand zijn gekomen zonder de zeer gewaardeerde hulp van medewerkers van The Hertfordshire County Records Office in Hertford; the Hudson Memorial Library of the Cathedral Abbey Church of Saint Albans; Frank Kilvington en Joyce Wells in St. Albans en Jan Steeghs in Heeswijk.
2.Zie bijvoorbeeld: L.P.L. Pirenne, De Bossche handel op verre afstand voor de tachtigjarige oorlog, in: L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw. Het kasboek van Jaspar van Bell 1564-1568 (Nijmegen 1962) 1-57.
3.Gemeentearchief 's-Hertogenbosch (GAHt), Rechterlijk Archief (RA), nr. 1193, f 160r, d.d. 1-12-1421: ... promiserunt ... Johannis dicti Yoen Barbar mercatorii de Lonne in Anglia.
4.C.J.F. Slootmans, Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565 (Tilburg 1985) 712.
5.K. Slootmans, Bosschenaren op de Bergen op Zoomse vrije jaarmarkten, in: Varia Historica Brabantica 2 (1966) 31-93, aldaar 66-67. Een 'peter' = een gouden munt met de afbeelding van St. Petrus als patroon van Leuven.
6.Ibidem.
7.Ibidem 72-73.
8.Dit betreft mr. Marten de Greve, secretaris 1510-1531, daarna tot 1536 griffier, tussen 1540 en 1552 zesmaal schepen, overleden op 20 juni 1562.
9.Slootmans, Bosschenaren, 76-77.
10.Slootmans, Paas- en Koudemarkten, 906; H.J.W. Smit ed., Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland II:1485-1585, le stuk 1485-1558. RGP grote serie 86 (Den Haag 1942) 454.
11.W.S. Unger ed., Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd III. RGP grote serie 75 (Den Haag 1931) 496.
12.GAHt, Oud Archief (OA), B57, stadsrekening 1550-1551, van boedenloen: Item hebben die heren scepenen Dircken Fonck gesonden tot Voirne omme den weete den scippers te doen, gelaiden met Boet vuyt Engelant comende, dairt zeer storff alhier, in deser stat nyet te tomen.
13.H.J.W. Smit ed., Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland II: 1485-1585, 2e stuk 1538-1585. RGP grote serie 91 (Den Haag 1942) 1099.
14.G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten. Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973 (Tilburg 1973) 210.
15.Archief Illustere Lieve Vrouwebroederschap 's-Hertogenbosch, rekening 1526-1527, uitgaven. Deze rekeningen zijn op microfiche raadpleegbaar in het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch.
16.Ibidem, rekening 1503-1504 inschrijvingen: Joest Keyser te Lonnen in Engelant, 1517-1518: overleden; 1510-1511 inschrijvingen: Henrick Danckart tot Londen in Engelant, voor 1519-1520 overleden; 1511-1512 faulten van dootsculden: Ermgaert van Bruessel tot Londen; 1514-1515 inschrijvingen: Jan Peters vuyt Engelant; 1514-1515 dootsculden in vita: Henrick Peters vuyt Engelant; 1515-1516 inschrijvingen: Juliana van Lonnen in Engelant; 1517-1518 dootsculden post mortem: Gerit Art Michielss in Engelant; 1519-1520 inschrijvingen: meester Jan Loker, Londen in Engelant, meester Jan Tayloer, Londen in Engelant. Hierbij dient te worden opgemerkt dat personen die met een voornaam gevolgd door van Engelant word en aangeduid geen Engelsen zijn, maar afkomstig uit 's-Hertogenbosch of Rosmalen: het gaat hier om een verwijzing naar het gebied Engelant, gelegen bij de samenvloeiing van Wetering en Aa. De watermolen aldaar werd de Engelantsche moelen genoemd.
17.Van Dijck, De Bossche Optimaten, 209-210 en 410-411.
18.GAHt, OA, B16, stadsrekening 1506-1507, 'ter cause winder lotinge'.
19.GAHt, OA, B30, stadsrekening 1521-1522 'van tghene des vander lotinge bynnen deser stadt
20.GAHt, Collectie Aanvullingen 8085, poorterboek.
21.Voor de relaties tussen 's-Hertogenbosch en het Rijnland: P. Gerlach, Betrekkingen van het Rijnland met het westen. Naar aanleiding van een studie over Jeroen Bosch, in: Ons erfdeel 13 (1970) 58-70.
22.GAHt, RA, nr. 1251 f 158r; nr. 1257 f 306r; nr. 1261 f 143v; nr. 1265 f 277v en 433r; nr. 1266 f 369v-370r en f 381v-382r.
23.GAHt, RA, nr. 143-19 (A. Vos, Dataschurk nr. 1548). De processtukken namens Buckley zijn overigens in het Frans gesteld, het hier aangehaalde citaat is een letterlijke vertaling uit een verweerschrift van de schout. In het originele stuk van Buckley lezen we: 'quil presante bien la nature dung louss ravisaint, voire piere qung louss, car la louss ne scherst que la courps dung homme, mais luy il scherst courps et biens...' Ook meende Buckley schriftelijk te moeten verklaren dat de schout 'waer soo wys als eenen eesel, ende waert dat syn ooren soo wel waeren gemaeckt als synen neuse, hy wel soude representeren de figure van eenen eesel...'
24.Algemeen Rijksarchief Brussel, Reken­kamers delen nr. 12998, rekening hoog­schout kerstmis 1559 - kerstmis 1560, 'van diversche aventueren; costen van justicien' (op microfiche aanwezig bij het Stadsar­chief).
25.I. Scouloudi, Returns of Strangers in the Metropolis 1593, 1627, 1635, 1639. A study of an active minority. Huguenot Society of Lon­don Quarto Series 57 (Londen 1985) 1-3; I. Scouloudi, The stranger community in Lon­don 1558-1640, in: Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain and Ireland [=PHS] 24 (1983-1988) 434-441, aldaar 436-­437.
26.Th. Wyatt, Aliens in England before the Huguenots, in: Proceedings of the Huguenot Society of London 19 (1952-1958) 74-94; A. Pettegree, "Thirty years on": progress towards integration amongst the immigrant population of Elizabethan London, in: J. Chartres en D. Hey ed., English rural society, 1500-1800. Essays in honour of Joan Thirsk (Cambridge etc. 1990) 297-312, aldaar 297.
27.Zie over de geschiedenis van deze kerk en de Nederlandse Gemeente aldaar: J. Linde­boom, Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950 (Den Haag 1950).
28.Scouloudi, The stranger community, 435.
29.J. Miller, Town Governments and Protes­tant Strangers, 1560-1690, in: PHS 26 (1997) 577-589; V. Morant, The settlement of Pro­testant Refugees in Maidstone during the sixteenth century, in: Economie History Review 2e serie 4 (1951-1952) 210-214; D.L. Rickwood, The Norwich strangers, 1565-­1643: a problem of control, in: PHS 24 (1983­1988) 119-128.
30.H. Schilling, Niederländische Exulanten im 16. fahrhundert. Ihre Stellung im Sozialgefüge und im religiösen Leben deutscher und englischer Städte (Gütersloh 1972) 49-51; Pettegree, Thirty years on.
31.Pettegree, Thirty years on, 297.
32.Tussen 1431 en 1580 kochten in totaal 6626 personen het Bossche poorterschap.
33.Vergelijk: J.Th.M. Melssen, Poorters van Antwerpen, in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 109-110, 157-159, en 161-164; J.Th.M. Melssen, Nog enkele poorters van Antwerpen, in: De Brabantse Leeuw 27 (1978) 103-105.
34.GAHt, 0A, B64, stadsrekening 1557-1558, 'van schencken van wynen'; B65, stadsrekening 1558-1559, ibidem; L.J.A. van de Laar, De opkomst van de reformatie in 's-Hertogenbosch, c. 1525-1565, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 20 (1978) 114-140, aldaar 133-134; A. Hallema, Bossche gevangenissen en gevangenen. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gevangeniswezen in de stad 's-Hertogenbosch, in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 7e reeks 3 (1933) 59-94, aldaar 90-91; A.C. van Haemstede, De historie der martelaren, die om het getuygenisse der evangelischer waerheit haar bloet gestort hebben ... (Leiden 1747) 480-481.
35.A.F. Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544 (Groningen en Djakarta 1953) 312.
36.F. van der Haeghen, Th.J. Arnold en R. van der Berghe ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Ie série XIX: martyrologes protestants néerlandais XVIe siècle (Gent en Den Haag 1880-1890) nr. 761.
37.J. Decavele, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen (1520-1565) I (Brussel 1975) 457.
38.E. Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle 1565-1586 II (Brussel 1877-1894) 395.
39.P. Cuypers-van Velthoven ed., Documents pour servir à l'histoire des troubles religieux du XVIme siècle dans le Brabant septentrional. Bois-le-Duc (1566-1570) I (Brussel 1858) 233.
40.Ibidem 235.
41.Zie hoofdstuk 3 van mijn dissertatie getiteld Heren van de Raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving, 1500-1580, die binnen afzienbare tijd zal verschijnen.
42.A.H. Schuttelaars, Bossche Beroerten. Beeldenstormen en troebelen in 's-Hertogenbosch, 1566-1567 (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Nijmegen 1991, aanwezig in bibliotheek Stadsarchief) 170-174, bijlage X.
43.G.J. van Gurp, Migranten tussen uitwijking en reductie. 's-Hertogenbosch 1579-1629 (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Utrecht 1996, aanwezig in bibliotheek Stadsarchief) 29-49.
44.A.C.M. Kappelhof, Laverend tussen Mars en Mercurius. Demografie en economie, in: A. Vos ed., 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 ('s-Hertogenbosch en Zwolle 1997) 55-77, aldaar 55.
45.Van Gurp, Migranten tussen uitwijking en reductie. Onderdelen van deze scriptie zijn verwerkt in: G. van Gurp, Bossche migranten tussen 1579 en 1629, in: 's-Hertogenbosch 4 (1996) 41-53; G. van Gurp, Bosschenaars in de verstrooiing. Emigratie tussen 1579 en 1629, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23 (1997) 401-427.
46.Van Gurp, Bosschenaars in de verstrooiing, 408-410 en bijlage.
47.Van Gurp, Migranten tussen uitwijking en reductie, 65.
48.Vergelijk: J.Th.M. Melssen, Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel), in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 97-139, aldaar 111-112, 120. Gerit Henricx Pelgrom en zijn zoon Jan werden door de Raad van Beroerten uit 's-Hertogenbosch verbannen. Waar Gerit zich vestigde is onbekend, Jan ging als handelaar in Hamburg wonen en kwam in 1582 om het leven bij een schipbreuk. Zijn broer Henrick Gerits Pelgrom was al in 1562 burger van Neurenberg geworden. Vergelijk: Schuttelaars, Bossche Beroerten, bijlage X, nummers 175, 176.
49.GAHt, RA, nr. 1239 f 356r, 26-9-1470. Vergelijk voor deze rituele handeling: M. Spierings, De vrouw in het oude Bossche recht, in: Boschboombladeren 18 (z.j.) 33-34; L. Adriaenssen, De sleutel op het graf gelegd. Een oud rechtsritueel uit de doeken gedaan, in: Brabants Heem 49 (1997) 136-143, aldaar 137.
50.GAHt, RA, nr. 1248 f 193v, 24-4-1479.
51.GAHt, RA, nr. 1265 f 260v, 12-4-1496.
52.GAHt, RA, nr. 1268 f 137r, 13-3-1500.
53.GAHt, RA, nr. 1268 f 171v, 12-8-1500.
54.Uitgegeven in: W. Brulez, De Firma della Faille en de internationale handel van Vlaamse firma's in de 16e eeuw (Brussel 1959) 559-567. Indien niet anders vermeld zijn de gegevens over Pottey op deze autobiografische schets gebaseerd.
55.E. Johnston ed., Actes du consistoire de l'église française de Treadneedle Street, Londres, I:. 1560-1565. Publications of the Huguenot Society of London 38 (Frome 1937) 61: Herman Pothais natif de Bolduck en Brabant.
56.G. Jongbloet-Van Houtte ed., Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen 1584-1600 I: augustus 1584 - september 1585. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, grote serie 196 (Den Haag 1986) CXVIII.
57.Ibidem; Brulez, De Firma della Faille, 40.
58.Jongbloet-Van Houtte, Brieven, CXVIII. Wat er met zijn kinderen is gebeurd is niet geheel duidelijk. Een dochter huwde met een koopman uit Middelburg: ibidem, CXX. Dat er een verband bestaat met Enoch Pottey, geboren te Veere 1612-1613, predikant te Zoutelande in 1639 en Middelburg in 1646, overleden 1687, is aannemelijk aangezien een van de zonen van Herman eveneens (H)Enoch is gedoopt. De precieze verwantschap is echter vooralsnog onduidelijk. Zie: F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I: predikanten (Dordrecht 1996) 196; J.H. Hessels ed., Ecclesiae Londino-Batavae Archivum 3-2 (Cambridge 1897) 1871, 1891, 2264.
59.Cuypers-van Velthoven, Documents, 431. Vergelijk: Schuttelaars, Bossche Beroerten, bijlage X, nr. 101.
60.Schuttelaars, Bossche Beroerten, bijlage X, nr. 222.
61.R.E.G. Kirk en E.F. Kirk ed., Returns of Aliens dwelling in the City and Suburbs of London, from the reign of Henry VIII to that of James 1, 1523-1625 I. Publications of the Huguenot Society of London 10-1 (Aberdeen 1900) 390; II. Publications 10-2 (Aberdeen 1902) 159; III. Publications 10-3 (Aberdeen 1907) 374.
62.Ibidem II, 241: John Stripp (1582); II, 379: Walter van Strip (1585).
63.Ibidem III, 142: Abraham van Striepe (1617); III, 156: Abraham van Stripe van Londen, jong (1617); III, 238: Abraham Strippe (1621); III 270: Abraham Strype ende Maria syne huysvrouwe, Jan van Strype by syn broeder.
64.Scouloudi, Returns of Strangers, 339, nr. 2533.
65.Dictionary of National Biography XIX (Londen 1909) 67-69.
66.Scouloudi, Returns of Strangers, 214, nr. 1076.
67.Ibidem 198, nr. 821.
68.Kirk en Kirk, Returns of Aliens II, 34, 254.
69.W.J.Ch. Moens ed., The marriage, baptismal and burial registers 1571 to 1874, and monumental inscriptions of the Dutch reformed church Austin Friars, London (Lymington 1884) 53, 124; vergelijk: J. Briels, Zuidnederlandse goud- en zilversmeden in Noordnederland omstreeks 1576-1625. Bijdrage tot de kennis van de Zuidnederlandse migratie, in: Bijdragen tot de Geschiedenis 55 (1972) 89-112, aldaar 100.
70.Van Gurp, Bosschenaars in de verstrooiing, 408.
Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 50-61
Schuttelaars II

Jan Thomas Hylocomius : A rare and singular jewel (II)

door Anton Schuttelaars

85
86
87
88
89
90
91
92
93
Noten
1.The Victoria History of the counties of England. Hertfordshire (Folkestone en Londen 1971) 60, stelt dat de schildering van omstreeks 1624 dateert.
2.Ibidem 63.
3.N. Brigg ed., Will of John Thomas Hilocomius, in: Herts genealogist and antiquary 2 (1897) 316-317.
4.F.I. Kilvington, A short history of St Albans School (z.p. 1970) 1-10; Victoria History, 47-60.
5.Dictionary of National Biography 1 (London 1908) 839-843. Hij was de vader van de befaamde staatsman en filosoof Francis Bacon (1561-1626).
6.Victoria History, 59.
7.Kilvington, A short history, 11.
8.Ibidem 13.
9.Victoria History, 60.
10.Brulez, De Firma della Faille, 564.
11.Origineel in St. Albans City Archives; transcriptie in: A.E. Gibbs ed., The corporation records of St. Albans (z.j. 1890) 287-288.
12.A.J. Jelsma en 0. Boersma ed., Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen, 1569-1585. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 76 (Den Haag 1993) nrs. 3470 en 3478.
13.W.P. Westell, Historie Hertfordshire (Hertford 1931) 103. Deze auteur geeft helaas geen bronvermelding voor deze mededeling.
14.W. Page ed., Letters of denization and acts of naturalization for aliens in England, 1509-1603. Publications of the Huguenot Society of London 8 (1893) 231.
15.Jelsma en Boersma, Acta, 2370.
16.St. Albans parish registers.
17.Brigg, Will of John Thomas Hilocomius.
18.St. Albans parish registers.
19.St. Albans parish registers: Margaret, widow of Mr John Thomas late Schoolemr of St Albanes.
20.Sebastiaan Franck (1499-1542) vertegenwoordigt een bijzondere richting in de Reformatie, die sterk spiritualistisch-humanistisch was geïnspireerd: hij legde in zijn werk sterk de nadruk op het innerlijke woord Gods. Een belangrijke geestverwant in de Nederlanden was Coornhert. Vertegenwoordigers van de hoofdstroming van de Reformatie hebben Francks denkbeelden steeds bestreden. Zo werd bijvoorbeeld in de Dutch Church van Londen in 1570 tegen het werk van Franck gewaarschuwd. Zie over Franck: J. Lindeboom, Een franc-tireur der reformatie. Sebastiaan Franck (Arnhem 1952).
21.Victoria History, 61; Kilvington, A short history, 11.
22.Gibbs, The corporation records, 10-6-1588; 18-11-1588; en 17-2-1589.
23.Zo draagt Johannes Nemius (Jan Goverts) zijn Apologia Scholae principalis in 1556 op aan de Bossche schepen Henrick Bloeymans, wiens naam hij tot Haematander (bloed-man) vergriekst. Zie: M.A. Nauwelaerts ed., Brieven van en aan Bossche humanisten en docenten, in: Bossche Bijdragen XXIII (1956-1957) 251-274, aldaar 265-266. De gebroeders Frans en Henrick Dachverlies pleegden zich Hemerolus (dag-verlies) te noemen. Zie: H. Bots, J. Matthey en M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750 (Tilburg 1979) 251, nrs. 1049 en 1050.
24.Zo bestaat er een mossoort die luistert naar de latijnse naam Hylocomium splendens.
25.De verklaring in Victoria History 60, dat Hylocomius een samentrekking is van het Griekse υλη = hout en het Latijnse comes = graaf, aanvoerder, en als een vertaling van 's-Hertogenbosch moet worden gezien, is mijns inziens dan ook onjuist.
26.Kirk en Kirk, Returns of Aliens I, 385.
27.Ibidem I 393 en III 337.
28.Het is niet duidelijk in welke mate Sir Nicholas Bacon bij de oprichting van de school betrokken was. Wanneer hij de drijvende kracht is geweest, is het niet onmogelijk dat het contact tussen Hylocomius en het stadsbestuur van St. Albans via hem tot stand is gekomen. Hij stond in ieder geval bekend om zijn sterk protestantse sympathieën en heeft wellicht ook contacten onderhouden met Nederlandse gereformeerden.
29.A. Schillings ed., Matricule de l'université de Louvain IV (Brussel 1961) 685.
30.L.F.W. Adriaenssen, Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit. Sociale en economische geschiedenis van een Kempens dorp tussen 1400 en 1800 (Amsterdam en Hilvarenbeek 1987) 240 en 275-281, noemt het geval van de Bekenaar Jan Goropius Becanus, die zich op 31 augustus 1538 in Leuven liet inschrijven en al op 27 maart 1539 licentiaat in de vrije kunsten werd.
31.De universiteit te Leuven 1425-1985 (Leuven 1986) 86-90.
32.C.M. Ridderikhof m.m.v. C.L. Heesakkers ed., Deuxième livre des procurateurs de la nation Germanique de l'ancienne université d'Orléans 1546-1567. I: texte des rapports des procurateurs. I: texte des rapports 1546-1560 (Leiden etc. 1988) 100.
33.H. de Ridder-Symoens, Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orleans (1444-1546). Een socio-professionele studie, in: Bijdragen tot de Geschiedenis 61 (1978) 195-347, aldaar 214.
34.Schuttelaars, Bossche Beroerten, bijlage X. De enige Jan Thomas die werd veroordeeld is de herbergier en viskoper Jan Thomas Maes, die op 20 juli 1568 is onthoofd.
35.A.L.E. Verheyden, Le conseil des troubles. Liste des condamnés (1567-1573) (Brussel 1961).
Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 85-94
Artikelen
1998

Anton Schuttelaars

Jan Thomas Hylocomius († 1586) en andere Bosschenaren in Engeland voor 1600
's-Hertogenbosch 2 (1998) 50-61
1998

Anton Schuttelaars

Jan Thomas Hylocomius : A rare and singular jewel (II)
's-Hertogenbosch 3 (1998) 85-94
1998

dr. G.C.M. van Dijck

De naam Hylocomius ontcijferd
's-Hertogenbosch 3 (1998) 95-98
1999

G.C.M. van Dijck

De Lezer : Hylocomius
Bossche Bladen 1 (1999) 32