afb.

Henricus Antonius Aloijsius Josephus Holrah

Megen 2 augustus 1873 -

Adressen
Adres
Datum
Opmerking
Megen
1873, 2 augustus
Geboorte
Amsterdam, Frans Halsstraat 7
Bevolkingsregister Amsterdam 5000.1731
Amsterdam, Frans Halsstraat 20
Bevolkingsregister Amsterdam 5000.1733
Amsterdam, Westerstraat 77
Bevolkingsregister Amsterdam 5000.2272
Duiven
1900, 20 oktober
Bevolkingsregister Roermond 1005.3904
Rosmalen, Hintham 16
1911 (pj)
Functies

Henricus Antonius Aloijsius Josephus (Henri) Holrah

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

 • Priester
 • Rector Instituut 'Geubbels' te Duiven, 18 mei 1902
 • Rector-directeur Instituut 'St. Antoine' te Hintham, 1911-1919
Genealogie
Verkoop goederen

Faillissement H. HOLRAH, Rector-Directeur van het Instituut
„St. Antoine” te Hintham bij 's-Bosch.
~~~
Ten verzoeke van
den WelEdG. Heer Mr. J. VAN DER GRINTEN, Advocaat en
Procureur te 's-Bosch, als Curator in gemeld faillissement, zal door
J.J.M. BAUDOIN,
Deurwaarder te 's-Hertogenbosch, op DONDERDAG 16
JANUARI 1919 des voormiddags om ELF UUR in de
Benedenzaal van het PATRONAATSGEBOUW tegenover
de ST. CATHARINAKERK te 's-Hertogenbosch
AAN DEN MEESTBIEDENDE
doch
IN BESLOTEN KRING
tegen contante betaling worden verkocht: de tot gemeld
faillissement behoorende
Kerkelijke Gewaden en Paramenten,
w.o. zeer kostbare en nog geheel nieuwe;
H. Vaten, Kerksieraden, Miswijn,
Benoodigdheden enz.
Eene volledige opgaaf der te verkoopen goederen is aan
de achterzijde dezes vermeld.
De te verkoopen goederen zijn te bezichtigen in gemeld
Patronaatsgebouw op Woensdag 15 Januari 1919 van 10
tot 3 uur en op den dag der verkooping van 9 tot 11 uur.
Toegang ter bezichtiging en tot de veiling is voor Eerw.
Heeren Geestelijken en Religieusen geheel vrij.
Aan H.H. Leeken wordt slechts toegang verleend op ver-
toon van deze circulaire.
Orders tot aankoop kunnen worden opgegeven aan Vendu-
meester P. KORST, te 's-Hertogenbosch.

~~~

Omschrijving der goederen
 1. 4 glazen Vazen met 4 takken Kunstbloemen.
 2. 4 glazen Vazen met 4 takken Kunstbloemen.
 3. 4 takken Kunstbloemen.
 4. 1 mand gevuld met Kunstbloemen.
 5. 1 groote mand gevuld met Kunstbloemen.
 6. 1 nikkelen Blaadje met 2 glazen Ampullen.
 7. 2 koperen Kandelaars.
 8. 1 dito Wierookvat met dito Scheepje
 9. 1 dito Wijwateremmer met dito Sproeier.
 10. 1 dito Altaarschel.
 11. 6 dito Kandelaars.
 12. 1 dito Gong.
 13. 2 dito Lustres voor 5 kaarsen.
 14. 2 dito.
 15. 2 dito voor 3 kaarsen.
 16. 26 Waskaarsen met rouwversiering.
 17. 47 Waskaarsen ca. 2.9 K.G.
 18. 68 dito 4.2 K.G.
 19. 56 dito 7 K.G.
 20. 1 Missaallessenaar.
 21. 1 eiken Processiekruis.
 22. 1 dito Ceremoniemeesterstaf.
 23. 14 Statiën, kleurendruk in eiken-Gothische Lijsten, groot 25 x 18 c.M.
 24. 2 Statiën, 1e en 2e, door Kops, in eiken-Gotische Lijsten, hout, 33 x 44 c.M.
 25. 39 eiken-Gotische Kerkstoelen met opslaande zittingen en met wasdoek bekleede knielbankjes.
 26. 1 gipsen gepolygromeerd H. Antoniusbeeld hoog 1.38 M.
 27. 1 dito H. Hart hoog 1.08 M.
 28. 1 koperen Godslamp
 29. 1 zwaar verzilverde dito.
 30. diverse Bekleedingstoffen en Sieraden alsmede 3 op carton geplakte Altaartabellen voor rouwaltaar.
 31. 4 zwarte Misdienaarstogen.
 32. 4 dito
 33. 3 Altaartabellen, kleurendruk in vergulde lijstjes.
 34. 3 dito, kleurendruk in koperen lijsten.
 35. 1 Missae „Pro Defunctis”, uitgave H. Dessain, Mechelen 1903.
 36. 1 Missale Romanum, uitgave Pustet, Regensburg 1913.
 37. 1 dito zwart Marokijn met zilveren krammen en relief, uitgave Desclee, Doornik 1898.
 38. 1 dito rood Marokijn met zilveren krammen en hoekbeslag. Uitgave H. Dessain, Mechelen 1913.
 39. 2 zilveren Ampullen, 180 gram.
~~~

 1. 2 dito 225 gram 1e keur.
 2. 1 zilveren Cyborie 150 gram.
 3. 1 dito 270 gram.
 4. 1 dito 2085 gram. De voet versierd met 6 verguld-ziveren reliefs, voorstellende: de 4 Symbolen der Evangelisten, 't Lam Gods en de Phoenix. Onder het baldekijn een verguld beeldje „'t H. Hart.” Het geheel een zeer fraai Gotisch prachtstuk.
 5. 1 fraaie en kunstig bewerkte verguld-zilveren Kelk, waarvan de voet is versierd met 6 reliefs op blauwen émaille achtergrond, voorstellende: Calvarieberg, St. Andreas, St. Anna, St. Henricus, St. Christina en St. Joannes Bapt. De knoop à jour bewerkt, voorstellende bloemen en bladeren. De Cupa rustend in druivenranken. Hierbij Pateen en Lepeltje. Alles te zamen wegende 1120 gram.
 6. 1 verguld-zilveren gotische Remonstrans met bijbehoorende Lunula en Pixes. Te zamen wegende 1320 gram. Onzuiver.
 7. 1 verguld-zilveren gotische Remonstrans, een zeldzaam meesterstuk der 15e eeuwsche edelsmeedkunst, afkomstig uit de oude kerk van Stiphout. Zeer architectonisch versierd met schraagbogen, maas- en vlechtwerk, spuwers, druipers, pinakels enz. In de open nissen der zijvleugels bevinden zich H. Beeldjes, terwijl onder het in prachtigen torenvormige baldekijn is geplaatst een beeld der H. Moeder Gods met 't Goddelijk Kindje omgeven door een aureool. Prachtig zeldzaam van stijl en bewerking. Nog versierd met 3 parelen en 20 diamanten.
 8. 1 zilveren Pixus 130 gram.
 9. 2 dito Reliekhouders 125 gram.
 10. 1 dito Rozenkrans en dito scepter 195 gram.
 11. 2 dito Kronen, filigrain 240 gram onzuiver.
 12. 2 dito 70 gram.
 13. 1 rood-fluweelen Kasuifel met bijbehoorende Stool, Manipel, Palla en Kelkvelum.
 14. 1 rood-zijden dito met alsvoor.
 15. 1 wit-zijden Kasuifel met alsvoor.
 16. 1 dito met alsvoor.
 17. 1 dito met alsvoor.
 18. 1 groen-zijden Kasuifel met alsvoor.
 19. 1 paars-zijden Kasuifel met alsvoor.
 20. 1 groen-zijden Kasuifel met alsvoor.
 21. 1 zwart-zijden Kasuifel met alsvoor.
 22. 1 paars-zijden Kasuifel met alsvoor.
 23. 1 wit-zijden Kasuifel met alsvoor. Gotisch model.
 24. 1 groen-brons-zijden Kasuifel met alsvoor. Model alsvoor. Geheel nieuw.
 25. 1 bijzonder fraai en stijlvol bewerkt groen gebloemd zijden Kasuifel met alsvoor. Gotisch model. De achterzijde van het Kasuifel is versierd met meesterlijk geheel met de naald uigevoerde medaillons, voorstellende: H. Henricus, H. Joannes Evang. en H. Petrus. Geheel nieuw. Afkomstig uit de ateliers der firma P.P. Riefort te Haarlem.
 26. 1 zwart-fluweelen Kasuifel met alsvoor. Gotisch model. De achterzijde van het Kasuifel is versierd met een medaillon even kunstig uitgevoerd als bij No. 64 is vermeld en voorstellende: Christus zijn kruis dragend. Geheel nieuw. Afkomstig uit ateliers Rietfort voornoemd.
 27. 1 wit-zijden Koorkap.
 28. 1 dito Velum.
~~~

 1. 1 wit-zijden Expositievaantje, waarvan de stok rust in een gebeeldhouwde vergulde Phoenix. Op 't vaantje eene voorstelling van het Allerheiligste in Remonstrans, terzijde waarvan twee aanbiddende Engelen, 't geheel rustend op wolken. Alles in harmonische kleuren en stijlvol geheel met de naald magnefiek uitgevoerd. Geheel nieuw. Uit de ateliers Rietfort.
 2. 1 geel zijden Expositievaantje.
 3. 4 blauw zijden Processievaantjes.
 4. 1 wit zijden Velum, afkomstig uit de Ateliers Rietfort. Geheel nieuw. Versierd met medaillon, bewerkt als No. 69 en voorstellende: Christus met aan zijne borst rustende Johannes.
 5. 1 wit zijden Ciborie-Velum.
 6. 1 Dito.
 7. 1 rijk en meesterlijk in Gotischen stijl gesneden en gebeeldhouwd eiken Tripliek, voorstellende de H. Moeder Gods met het Goddelijk Kindje, ter weerszijde een Engel dragende Emblemen. Prachtig van conceptie en uitvoering. Afkomstig uit het Atelier van Bokhoven te 's-Bosch.
 8. 1 linnen Communiebankkleed, versierd met in goud geborduurde rand waarin 3 in naaldwerk uitgevoerde medaillons, voorstellende H. Henricus, H. Johannes en H. Petrus. Geheel nieuw. Uit de Ateliers Rietfort. Lengte 2 M.
 9. 1 kanten Overkleed, behoorende bij het vorig nummer.
 10. 1 geel zijden Antipendium met rand, als No. 76, echter zonder medaillons. Geheel nieuw. Uit Ateliers Rietfort. Lengte 1.78 M.
 11. 1 Superplu met rand, als No. 78. Ateliers Rietfort.
 12. 3 Albe's met rand, als No. 78. Ateliers Rietfort.
 13. 1 op stramien fraai met wol bewerkt Antipendium, lang 3 M.
 14. 1 op grof linnen met wol bewerkte Altaarlooper en 2 Kleedjes.
 15. 2 Altaarkussens.
 16. 1 Dito, wit zijden beschilderd.
 17. 1 paarsen Lofstool.
 18. 1 wit zijden Dito.
 19. 1 wit linnen Communiebankkleed met gehaakte rand.
 20. 1 Dito met linnen kant en entredeux waartusschen een met wol geteekende rand.
 21. 1 wit zijden Lofstool.
 22. 1 wit zijden met kant afgezette Benedictiedoek.
 23. 1 Superplu met linnen kant en entredeux waartusschen een met wol geteekende rand.
 24. 4 linnen Misdienaars-Koorhemdjes.
 25. 1 Superplu met kant afgezet en versierd met op zijde geborduurde rand.
 26. 1 Communiebankkleed, bewerkt als No. 91.
 27. 1 Dito met kant en entredeux.
 28. 1 Dito, bewerkt als No. 91.
 29. 3 neteldoekschen Superplu's.
 30. 2 linnen Misdienaars-Koorhemdjes.
 31. 2 Superplu's, bewerkt als No. 91.
 32. 4 Dito bewerkt als voor.
 33. 1 Dito en 1 Albe, bewerkt als voor.
 34. 1 Albe, bewerkt als voor.
 35. 1 Dito met gehaakte kant.
 36. 1 Dito.
 37. 1 Dito.
~~~

 1. 1 Dito, met kanten rand.
 2. 1 Dito.
 3. 1 damasten Altaardwaal.
 4. 1 Dito.
 5. 8 Amicten.
 6. 8 Dito.
 7. 12 Corporale's.
 8. 8 Palla's.
 9. 1 eikenhouten Kruis met zilveren Reliekhouder.
 10. 1 Kruis versierd met paarlemoeren ornementen en reliefs. Syrisch werk.
 11. 1 gipsen groep „Calvarieberg”
 12. 75 flesschen Miswijn „St. Lucie d'Aspiran”, Schoenmakers, Geertruidenberg.
 13. 7 Palla's.
 14. 12 Kelkdoekjes.
 15. 12 Vingerdoekjes.
 16. 1 Communiebankkleed.
 17. 29 Zangboeken „Kyriale”, uitgave L. Schwann, Dusseldorf.
 18. 11 dito „Kyriale”, uitgave Desclee, Doornik.
 19. 16 dito „Laudes Vespertinae”, uitgave Pustet, Regensburg 1903.
 20. 10 dito „Laudes Vespertinae”, uitgave Pustet, Regensburg 1914.
 21. 3 dito „Graduale”.
 22. 12 dito „Ordinarium Missae”, uitgave Pustet, Regensburg.
~~~

Literatuur en bronnenpublicaties

Henk de Werd, 'De historie van de familie Siepkens te Hintham-Rosmalen (6)' in: Rosmalla 2 (2021) 10-16

n: vermelding in een voetnoot