Theodericus Heym

? - 1408

Bichelaer, van den

172. Heym, Theodericus - de Vechel

Noten
1.GAH, THG 1952 (18 mrt.1438), 2004 (30 mei 1440), 2140 (20 juli 1446); Bijlage II 1.2, 264.52, 264.53, 300.3; Jacobs, Justitie, 259-263; Hens e.a., Mirakelen, 225 nr.49 t/m 566 nr.346; Coopmans, De rechtstoestand, 27 noot 79; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 104, 113.
2.Bijlage II 26.1, 26.2, 44.4, 215.2, 215.3, 382.20, 367.1, 367.2, 367.3, 382.21, 401.11.1, vgl. 246.23, 285.1; Jacobs, Justitie, 264-265; Bannenberg e.a, De oude dekenaten, I 174; GAH, THG 1268 (20 apr.1400), 1301a (13 jan.1402); Van Rooij, Het oud-archief, 87 nr.313; GAH, THG 1889bis (5 nov.1434), 1952 (28 mrt.1438), 2140 (20 juli 1446).
3.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 267-268, III 313; Jacobs, Justitie, 264-277, vgl. 238-239; Bijlage II 5.42, 5.45, 5.51.1, 5.88, 7.2, 14.46, 173.40.2; De Hingh, "Studie", 36; Van Oirschot, Middeleeuwse kastelen, 17-25 (20: Goessen Heym, ridder en ontvanger der Staten van Brabant, koopt in 1464 kasteel Maurick); Zie ook: AAB II, hs. Kievits, p.18.
4.Bijlage II 1.2, 172.1, 172.2, 382.9; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 72, 171; THG 1411 (20 sept.1406); OLVB 49, fo.28v; Heer Dirc komt niet voor onder de kanunniken genoemd in het hs. Kievits.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beŕedigde Broeders

46r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 391

n: vermelding in een voetnoot