Gerardus de Heessel

? - 1521

Bichelaer, van den

170. Heessel, Gerardus de

Noten
1.GAH, RA 1249, fo.141v (1479), RA 1251, fo.440v (1481/82), RA 1252, fo.275v (1482/83), RA 1264, fo.149r-150r (10 mrt.1495), zie ook: RA 1269, fo.359r-v (27 juni 1501: drie concepten oorspronkelijk door Gerit [te Brussel] geschreven en door schepenen meegebracht); OLVB 52, band 4bis, fo.35v (1478/79), fo.89r (1479/80), fo.138v (1480/81); GAH, RVA 767 (1477/78), 768 (1478/79), 769 (1479/80); Zie ook: GAHM, RA 479b (13 febr.1498: obblegacye van Ic, Gerit van Heessel voor de stad Helmond i.v.m. een geldsom op dezelfde dag door Helmond aan Jan vander Eycken, rentmeester generaal van Brabant, betaald); RANB, Coll.CV 1388 (aug.1510: door Gerit van Heessel gecollationeerd afschrift uit het Spechtboek - een Brussels leenregister - van een privilege uit 1356 betreffende de houtschat in de Meierij, door hem aan schepenen van Den Bosch toegezonden); Vgl. De Hingh, "Studie", 77-79; Bijlage II 5.103, 368.1.
2.RANB, Coll.CV 1388 (aug.1510); GAH, RA 1254, fo.125r (16 sept.1485), RA 1256, fo.123r (12 okt.1486), RA 1266, fo.351v (17 mei 1498); Smulders, "Nog een zuster", 72; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.3-6, p.21; APB, St.Jan II, kwitanties d.d. 20 juni 1505, 1 sept.1507, 11 apr.1511 en 14 dec.15.. ; Bijlage II 27.11, 31.14, 350.6.
3.APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.118; OLVB 89, fo.191r-v (8 nov.1507); GAH, OA B12 (1502/03) (vgl.: Blondť, De sociale structuren, 143-145); GAH, RA 1254, fo.125r (16 sept.1485), RA 1256, fo.123r (12 okt.1486), RA 1258, fo.227v-228v (1 apr.1489), RA 1263, fo.330v-331r (6 sept.1494), RA 1264, fo.149r-150r (10 mrt.1495), RA 1265, fo.59r-v (28 juni 1496), RA 1267, fo.371v (24 mei 1500), fo.331r (9 sept.1499), RA 1269, fo.58v, fo.230v (1501), fo.359r-v (27 juni 1501), RA 1272, fo.204r (aug.1504), fo.243v-244r (11 nov.1503), fo.465v (13 jan.1504), RA 1274, fo.6r (10 jan.1505), fo.31v (8 febr.1505), fo.167r (7 aug.1505), fo.170v (14 aug.1505), RA 1301, fo.114v-116r (1 febr.1524); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 372-373, 376-377, II 198-199.
4.Van Rooij, Het oud-archief, I 8 nr.60; SAPD, ESP 2 (28 jan.1520); Coenen, "De secretarissen", 37-39, 41-43, 116-117; Van Sasse van Ysselt, Oorkonden betreffende Rixtel, 19-21; Mommers, St.Oedenrode, I 44; De Gou, "Het geslacht Van Eyndhouts", 28 (1974) 102-104; Schutjes, Geschiedenis, IV 271-272; Bijsterveld, Laverend, II 662 nr.2695. Een Henrick Gerits van Heezel, inwoner van Budel, beging tegen het einde van 1519 een doodslag op Antonie Leenen. Voor de deur van een herberg was tussen beiden een geschil over de oude en nieuwe schuts van Budel uitgevochten. Antonie had daarbij messteken opgelopen aan het hoofd en de borst en was 5 of 6 dagen later overleden. Henrick kreeg in september 1520 kwijtschelding van de boete die hij ten gevolge daarvan aan de hertog moest betalen, zie: ARAB, Rekenkamers, delen, 636, fo.467v.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

78r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 377-378

n: vermelding in een voetnoot