Frans vanden Hanenberch

1520'22 - 7 september 1574

Genealogie
Schuttelaars

Frans vanden Hanenberch

Literatuur
JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 257; PB 139v, 229v, 268r, 271r, 347v; SP 1361 172r, 1369 250r-251v, 1374 263v-264r, 1379 292r, 1396 242r, 1398 291r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 257; VAN SCHIJNDEL, 'De familie van mr. Leonardus van Schijndel, pastoor van de Sinte Catharina te 's-Hertogenbosch' in: Bossche Bijdragen 21 (1951-1953) 257.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Franciscus de Hanenberch

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Frans Hanenberch, schepen van 's-Hertogenbosch 1567

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07343)
Zuylen

318. Francisci de Haenenberch

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondť, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 361

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273, 274

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 137n, 441, 463

n: vermelding in een voetnoot