Goyaert Grotaert van Os

16 april 1492 - 26 oktober 1560 (68)

Bichelaer, van den

147. Govy, Jacobus - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1175, fo.259v (19 mrt.1371: "in loco dicto Groetart"), fo.265v (30 apr.1371), RA 1181, fo.11v (6 apr.1397), fo.228v (11 juli 1399), RA 1185, fo.163r-v (3 juli 1407), RA 1197, fo.31r (20 febr.1426), RA 1200, fo.97r (10 mei 1430), RA 1202, fo.162v (15 okt.1431), RA 1209, fo.298v (14 febr.1439), RA 1231, fo.195r (11 mrt.1461), RA 1237, fo.24v (9 mei 1468); Van Rooij, "Bossche poorters", 11 (1962) 142; GAH, GG 1889 (regesten 505, 1066 en 1412) (24 apr.1420, 10 juli 1451 en 15 febr.1475); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 155; OLVB 49, fo.13r, fo.29r, fo.29v; GAH, THG 2016 (14 jan.1441), zie ook 115 (12 febr.1318); Arnt van muene, den wysscheler then sBosch, komt nog voor in een Gelderse rekening uit 1437, zie: Nijsten, "Gelre en ’s-Hertogenbosch", 34.
2.Reusens, Matricule, I 10 nr.31; GAH, RA 1222, fo.98v (28 sept.1452), RA 1224, fo.343r (8 mrt.1454), RA 1237, fo.84r (23 jan.1468), RA 1249, fo.179r (28 jan.1480), RA 1252, fo.8r (23 dec.1482), fo.211v (23 dec.1482), fo.246r (20 febr.1483), RA 1253, fo.337r (13 aug.1484), RA 1263, fo.367v (10 apr.1494); OLVB 52, band 3, fo.49r (1451/52); OLVB 49, fo.30v, fo.32r; Jacobs, Justitie, 265; GAH, OA, schepenzegels, nr.111; Cunen, Geschiedenis, 115; GAH, GG 2797 (regest 1115) (8 mrt.1454).
3.Keussen, Die Matrikel, I 692 nr.66; SABNOG, Par.Boxm. 18 (regest 13) (18 juni 1483); GAH, RA 1244, fo.336r (20 juli 1475), RA 1245, fo.284r (26 juli 1476), RA 1255, fo.274r, fo.446v (1485/86), RA 1256, fo.143r, fo.431r (1486/87), RA 1258, fo.71r (1488/89); Jacobs, Justitie, 268; GAH, OA, schepenzegels, nr.186; Gerlach, "Jeronimus van Aken", 44; OLVB 52, band 5, fo.253v (12 nov.1492), band 6, fo.39v (3 jan.1502), fo.187r (3 juni 1504), fo.260r (16 nov.1504); GAH, OA B8 (1497/98), B12 (1502/03), B15 (1505/06), B21 (1511/12) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 143-145); Bijlage II 34.1; OLVB 49, fo.33v; Zie ook: Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden", 12 (1982) 121, 123, 125.
4.Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Van Boechem", 76-78; Jacobs, Justitie, 265-267; Bijlage II 5.55, 5.76, 5.79, 5.80; RANB, Stroetbolle 2-7 (1454-1461); RANB, CV 352 (24 juni 1470); De Ram, Chronique, I iii-xxviii; Wils, Matricule, II 7 nr.21; De Ryckman de Betz, De Jonghe d’Ardoye, Armorial, I 25, II 366-369; Stein, Politiek en historiografie, 73-85; Stein, "Emond de Dynter", 47-50; GAH, RA 1216, fo.186v-187r (5 apr.1446), RA 1259, fo.168r (2 juni 1490), RA 1261, fo.314v (16 aug.1492), fo.415r (24 jan.1492); KAA I, Capsa Testamentorum 97.F (22 apr.1509), zie ook 97.B.
5.GAH, RA 1254, fo.125r (16 sept.1485), fo.426r (28 apr.1485), RA 1256, fo.189v (23 jan.1478), fo.441r (5 jan.1487), RA 1258, fo.60v (11 apr.1489), fo.66v (7 mei 1489), fo.394r (8 aug.1489), RA 1259, fo.15v-16r (18 jan.1490), fo.60r-61v (19 mei 1490), fo.168r (2 juni 1490), RA 1262, fo.76v-77r (16 okt.1492), fo.404v (3 apr.1493), RA 1265, fo.641r (19 sept.1496), fo.177v-178r (19 mei 1496), RA 1266, fo.152v (21 mei 1498), RA 1267, fo.110r (17 jan.1499), RA 1268, fo.157r (23 mei 1500), RA 1283, fo.182v (1 sept.1513), RA 1842, fo.8r (6 febr.1500); OLVB, band 6, fo.39v (3 jan.1502); RANB, Coll.PG 494 (regest suppl. 207) (7 juli 1535); Van Rooij, Het oud-archief, I 309 nr.3718, II 388 nr.1417, 480 nr.1738.
6.KUL, CH, fo.325r-327r (zie ook GAH, schaduwarchieven); ARA, RK, delen, 635 (akten van remissie), fo.296v-298r (6 apr.1514) (zie ook GAH, schaduwarchieven); Bijlage II 34.1, zie ook 151.1; Van Rooij, "Bossche testamenten", 31 (1924) 70-72.
7.KUL, CH, fo.230r, fo.231r; GAH, RA 1283, fo.182v (1 sept.1513); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 525; Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht Van Vlierden", 62; GAH, GG 60 (15 dec.1539); GAH, OA B24 (1514/15), B25 (1515/16), B26 (1516/17), B28 (1519/20); Bijlage II 151.1, 151.2, 151.3 274.1, vgl. 134.18 (akte 151.3 bevat onder meer legaten aan familieleden van de kroniekschrijver Mollius); RANB, Coll.PG 1397 (regest suppl. 148a) (10 sept.1520: getuige); GAH, Coll.LK2, "Momberschap en goederenbeheer tot 1622" (20 nov.1522); Van der Hammen, Sassen, Telling, 223; Hermans, Verzameling, 98, 105, 112; GAH, RA, bijlage I van de inventaris; Notariële akten van na 1531: RANB, BT 1579 (29 mei 1533); RANB, Coll.Becx 2 (14 dec.1533); ABH, Kap.St.Jan, akte d.d. 28 juli 1535; Verwijzingen naar akten: RANB, SET 2, nrs.XXIV, XXXIII, XLVIII, LXXXIX, XCIIII, XCV (z.d.); GAH, OA B35 (1528/29); Door Goyaert gecollationeerde afschriften: Bijlage II 134.15, 134.22; APB, St.Jan II, 19 febr.1519, 10 jan.1520; RANB, Coll.Becx 1 (2 nov.1531); GAH, THG - (20 mrt.1535); ABH, ZZ 825 (30 aug.1547); Pensionaris: GAH, THG - (20 mrt.1535); Hermans, Verzameling, 664.
8.Van Zuijlen, Inventaris, 470-669, 698; RANB, Coll.CV 1739 (22 apr.1536); Van de Meerendonk, Tussen Reformatie en Contra-reformatie, 174; GAH, RA 1311, fo.115r (21 mrt.1530), 115v-116r (idem); GAH, OA B53 (1547), B59 (1552) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 179-181, 188-190); In 1546 nam hij ook deel aan de werkstaking van de secretarissen naar aanleiding van een conflict met de schout, zie nr.292.
9.KUL, CH (zie ook GAH, schaduwarchieven), fo.325r-327r; Hermans, Verzameling, 661-664; Pirenne, "'s-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste", 61-62, 77-78.
10.KUL, CH, fo.53v, fo.230r-v, oudste overlevering: fo.9v-13r (regesten Sassen 21 en 1599) (13 febr.1306 en 20 dec.1408), fo.27v-30v (Middelnederlandse vertaling van de statuten van het Groot Gasthuis, juli 1277), fo.48r-49v (regest Sassen 1334) (28 aug.1305). Een afschrift uit ca.1500 van het cartularium bevindt zich in: ARAB, Hss 27bis. Inhoudelijk sterk verwant aan het handschrift (inclusief rijmpjes etc.) is ook het Rood Privilegeboek: GAH, OA A524.
11.KUL, CH, fo.230v-232v; GAH, RA, bijlage I van de inventaris.
12.Schillings, Matricule, IV 265 nr.166; KUL, CH, fo.324v (5 juli 1549); ABH, ZZ 327 (15 febr.1543), 328 (25 febr.1543), 329 (24 febr.1543), 330 (19 febr.1543); AAB II, VIII.E, map "testamenten, 1518-1599" (4 juni 1547: getuige te Berlicum); GAH, GG 2001 (7 aug.1562, 18 sept.1602, 1628); GAH, RA 1505, fo.76v-78v (20 dec.1627), RA 1818, fo.84v (24 dec.1566), RA 1849, fo.320r (20 juli 1585), RA 1851, fo.59r (6 nov.1593); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 274, zie ook 421.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Genealogie
Schuttelaars

Goyaert Grotaert van Os

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 265; PUL, Promotions de la faculté des arts de l'université de Louvain (1428-1797) (Leuven 1869) 26; Universiteit Leuven, cartularium 's-Hertogenbosch, 393-398; VAN DEN BICHELAER, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998) 231; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 274, 421; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 43.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125n, 238, 267, 441, 462

n: vermelding in een voetnoot