Neesken de Greef(f)

ca 1502 - 1582

Biografie

Neesken de Greef(f), ca 1502 - 1582

Bronnen
•C.F.Xav. Smits, De Grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 332
•A.F.O van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen I (1907) 317-318
•H. van Bavel e.a., De kroniek van het St. Geertruiklooster te 's-Hertogenbosch (Stadsarchief 's-Hertogenbosch / Abdij van Berne Heeswijk 2001) 262-263
•Dr. W. Meindersma, 'De Hervormde Gemeente' in: 's-Hertogenbosch 1185-1935 ('s-Hertogenbosch 1935) 95-106
•Jacob van Oudenhoven, Beschryvinghe van de Meyerye van 's-Hertogen-Bossche vol. I (Amsterdam 1649) 82
•Franciscus Ridderus, Bloed-spiegel der Religie, tot opweckingen van trage Christenen vol. I (Rotterdam 1668) 190-191
•Andries Paauw, Europa's Lutherdom (Amsterdam 1744) 293
•Geeraerdt Brandt, Historie der Reformatie en andere kerkelijke Geschiedenissen in en omtrent de Nederlanden, opnieuw overzien door Ysbrand van Hamelsveld, doctor in de H. Godgeleerdheid enz. deel 2 (Amsterdam 1788) 752-753
•J.W. en C.F. Swaan, Geschiedenis der martelaren die om de getuigenis der Evanghelische waarheid hun bloed gestort hebben.... van Christus tot 1655 (Arnhem 1868) 1037
•J.C. van Schenk Brill, Waarachtige geschiedenis der vrome martelaren en getrouwe bloedgetuigen van Jezus Christus die hun leven gewillig voor de waarheid hebben over gegeven vol. I (Doesborgh 1871) 945
•Adrianus Haemstedius, Predikant te Antwerpen Historie der Martelaren deel 7 (Middelburg 2004) 3, 106 (zie ook volgende bron)
•Historie der martelaren, die om ghetuygenissen der Evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben... vol. I (Amsterdam 1658) fol. 497. (bevat inhoudelijk de tekst van de schrijver Haemstedius uit voorgaande bron)
Harry Satter, augustus 2017