Jacobus Govy

Bichelaer, van den

147. Govy, Jacobus - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1180, p.644 (1396), RA 1181, fo.294v (1399/1400), RA 1186, fo.48v (1408/09), fo.213r (27 juli 1409), RA 1188, fo.167v, 314v (1412/13), RA 1189, fo.222r (1414/15), RA 1191, fo.329v (7 mei 1419), RA 1203, fo.89r (1432/33), RA 1221, fo.190r, 295v (1450/51), RA 1239, fo.278r (6 mei 1470), RA 1259, fo.161v (1489/90), vgl. RA 1191, fo.329v (1418/19); Bijlage II 223.25, 306.1, 353.22; Jacobs, Justitie, 264-265, vgl. 46; THG 1226 (20 juli 1397), 1229 (4 okt.1397); Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 15 nr.40, 24 nr.75, 63 nr.220, 249 nr.920.
2.Van Rooij, Het oud-archief, III 38; Jacobs, Justitie, 263 (schrijft abusievelijk Jacob Groij); OLVB 52, band 1, fo.182r (1425/26); GAH, RA 1196, fo.24v (4 jan.1427), RA 1205, fo.131v-132v (31 dec.1434 en 4 jan.1435), RA 1207, fo.89r (23 mei 1437), RA 1220, fo.17v (1449/50), RA 1221, fo.6r (1450/51), fo.132r (1450/51); APB, St.Jan II, Obituarium, p.198; Bijlage II 173.25, 269.12.
3.GAH, RA 1205, fo.54v (1434/35), fo.131v-132v (31 dec.1434 en 4 jan.1435); Bijlage II 147.1 t/m 147.5, 226.4, verwijzingen naar notarile akten: 157.40, 216.3 (overdracht van o.a. "testamentum unum, signatum et scriptum per Jacobum Govy, notarium"); Mosmans vermeldt Jacop Govy nog als notaris in 1448, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 188.
4.Tabel 3.2, nr.26; GAH, RA 1224, fo.277r (18 juni 1454), RA 1229, fo.302v (1458/59); Bijlage II 269.12.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)