afb. Albert Schreurs/Peter Vaessen

Pater Gerlach

's-Hertogenbosch 13 september 1901 - Nijmegen 6 december 1987 (86)

Kloosternaam: Gerlachus van 's-Hertogenbosch. Zoon van Jean Baptist Schummer en Petronella Maria Verhoeven. Beroep vader: boekhouder. Intrede: 16 september 1919. Eenvoudige Professie: 17 september 1920. Plechtige Professie: 17 september 1923. Priesterwijding: 12 maart 1927.
Redactie Franciscaans Leven (1927). Vaste medewerker Zondagsblad Katholieke Huisgezinnen (1928). Studie historische wetenschappen Leuven (1928-1931). In 1928 verschijnt zijn eerste zelfstandige werk: ‘Uit het leven der Minderbroeders-Capucijnen’. Hoofdredacteur Franciscaans Leven (1931-1958), daarna nog 8 jaar medewerker. Publicaties over Sasbout Vosmeer. Publiceerde in 1932 een serie artikelen over ‘De zusters franciscanessen in Nederland’. Dit was de aanzet tot monografieën over jubilerende zusterscongregaties: Roosendaal-Mariadal (1932), Roosendaal-Charitas (1934), Heythuysen (1935), Bergen op Zoom (1938), Oudenbosch (1938) en Dongen (1940). Lector kerkgeschiedenis en patrologie Udenhout (1935-1939), Tilburg (1939-1945), Udenhout (1945-1949). Provincie-archivaris Den Bosch (1949-1972). Bibliothecaris bibliotheek provincialaat (1951). Secretaris van de provinciaal (1958-1963). Directeur Gerlach Instituut (1959). Lid Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, van het Bisschoppelijk Museum te 's-Hertogenbosch en herinrichter van het ‘Museo francescano dei Cappuccini’ te Rome (1970-1973). Publiceerde meerdere studies aanvankelijk op kerkhistorisch terrein in ‘Haarlemse Bijdragen’ en ‘Archief van het Aartsbisdom Utrecht’. Later op kunsthistorisch gebied, speciaal iconografie als medewerker aan het ‘Lexikon der christlichen Ikonographie’ (1968), ‘Bibliotheca Sanctorum’ (Roma, 1961), Nationaal Biografisch Woordenboek e.a. Sedert 1966 meer gespecialiseerd in het leven en werk van Jeroen Bosch. Diverse publicaties in tijdschriften als ‘Brabantia’, ‘Brabants Heem’, ‘Ons Erfdeel’, ‘Bijdragen voor de geschiedenis van het aloude Hertogdom Brabant’ (Antwerpen), Spiegel der historie, Gazette des Beaux-Arts, Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Antwerpen), Belgische Tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, Archief- en Bibliotheekwezen in België, ‘Met gansen Trou’ e.a. Leiding bij een meerdelig geplande publicatie van het Mercatorfonds Antwerpen over Jeroen Bosch.
Literatuur
Archivum Capuccinorum Hollandiae 1882-2000. Afdeling 5. Personalia; Bibliografie. Publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provincie 1882-2005; samengesteld door Gaudentius Slaats OFM Cap; Catalogus van de Provinciale A-Bibliotheek 1543-2003; samengesteld door Gaudentius Slaats OFM Cap; GENTILIS VAN LOON, Een Eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1998) 64; GERLACHUS, De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935 ('s-Hertogenbosch 1935) 100; PETERS / VAN GENT, 't Zand : De eerste uitleg van 's-Hertogenbosch na de opheffing van de vestingstatus in 1874 ('s-Hertogenbosch 2008) 153.
I. van der Heide
Encyclopedie van Noord-Brabant

Pater Gerlach

44
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 44
Functies

Pater Gerlach

Functies / onderscheiding(en)

  • Culturele penning 's-Hertogenbosch (zilver), 14 oktober 1971
Afbeeldingen

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

6 december 1987

24 oktober 2012
   
Artikelen
1919

Alph.G.J. Mosmans

Pater Gerardus Syben, predikheer te 's-Hertogenbosch
Bossche bijdragen 3 (1919/1920) 256-262
 
1937

Pater Gerlachus

Betrekkingen van Anthonius van Gils met de Capucijnen
Franciscaansch leven. Maandschrift voor Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst 20 (1937) 59-62, 89-93, 122-126, 149-156
 
1960

R. Kalkhoven

Humor achter kloostermuren
Katholieke Illustratie 5 (1960) 22-25
 
1968

Père Gerlach, Jan Coppens

Les sources pour l'étude de la vie de Jérôme Bosch
Gazette des beaux-arts 1968(février) (1968) 109-116
 
1969

drs. P. Gerlach O.F.M. CAP.

Het geestelijk klimaat in de stad 's-Hertogenbosch ten tijde van Jeroen Bosch
Brabantia 18 (1969) 51-62
 
1970

P. Gerlach O.F.M. Cap.

Bossche architecten ten tijde van Jeroen Bosch
Brabants Heem 6 (1970) 154-164
 
1971

Verslaggever

Burgemeester Van de Ven: „Bossche culturele mens bij uitstek” : Pater Gerlach geëerd met de Jeroen Boschpenning
Brabants Dagblad, donderdag 21 oktober 1971 | 2
1971

L.P.L. Pirenne, P. Gerlach, G.J.J.F.M. Dorenbosch

Pater Gerlachus septuagenarius 1901-1971. Een overzicht van zijn leven en werk. Aangeboden op 20 oktober 1971 door bestuur en leden van de Historische Sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Smits ('s-Hertogenbosch 1971) 5-10
 
1975

Mej. G.J.J.F.M. Dorenbosch

Lijst der geschriften van Drs. P. Gerlach O.F.M. Cap.
Varia Historica Brabantica IX (1975) 373-400
 
1977

Redactie

Feestgids bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van pater Gerlach Schümmer. 1927 12 - 17 maart 1977
s.n. ('s-Hertogenbosch 1977)
 
1988

Gentilis van Loon

In memoriam Pater Gerlach
Franciscaans leven 1 (1988) 33-35
 
1989

Redactie

Het Gerlachinstituut
Katholiek Nieuwsblad (6 juni 1989) 8
 
1989

Jos Koldeweij

Jheronimus Bosch. Bundel opstellen door drs. P. Gerlach OFM Cap.
Brabantia 1 (1989) 19-20
 
1990

Gentilis van Loon

Jheronimus Bosch en de bekering van pater Gerlach
Met kap en koord 1 (1990) 21-23
 
1993

Cor 't Hoen, Rein Lomme, Gentilis van Loon

Twaalf kapucijnen
Minderbroeders kapucijnen ('s-Hertogenbosch 1993)
 
1999

J.A. Kruunenberg

Jubileumboek bij gelegenheid van het veertig jarig bestaan van het Gerlach-Instituut in 's-Hertogenbosch
DAJA-Stichting (Den Dungen 30 maart 1999) 57
 
2016

Redactie

Pater Gerlach en de 'Zeven Hoofdzonden'
Met kap en koord 2 (2013) 7
 
2018

Piet van Asseldonk

Drie in Den Bosch bekend geworden kapucijnen
Met kap en koord 2 (2018) 18-21
 
Werken
1926 Bronnen voor een studie over de levenswijze der Kapucijnen
s.l. 1926; (gestencild)
 
1928 Uit het leven der Minderbroeders Capucijnen
s.l. 1928; 63 p.
 
1935 De Minderbroeders Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935 enz.
s.l. 1935; 100 p.
 
1938 Gedenkboek t.g.v. het 100 jarig bestaan der Congregatie v. Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom
Bergen op Zoom : St Catharinagesticht 1938; 155 p.
 
1938 Gedenkboek t.g.v. het 100 jarig bestaan der Congregatie v. Penitenten-Recollectinen te Oudenbosch
Oudenbosch 1938; 182 p.
 
1939 Zo bad Franciscus : Gebeden van den H. Franciscus van Assisi (vert.)
Helmond 1939; 120 p.
 
1940 Geschiedenis der Penitenten-Recollectinen van Dongen enz.
Tilburg : B. v. Eerd 1940; 379 p.
 
1946 Het necrologium van Tilman Vosmeer
Overdruk uit: Haarlemsche Bijdragen 61, 1946.
s.l. 1946; 39 p.
 
1954 Zo bad Franciscus : Gebeden van den H. Franciscus van Assisi (vert.)
Nijmegen : D.O. Centrale 1954; 78 p.
 
1956 Sasbout Vosmeer te Keulen
Uit: Het Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht deel 74, afl. 2
Utrecht 1956; 204-297 p.
 
1971 Bossche Beeldhouwers ten tijde van Jeroen Bosch
Uit: Pater Gerlachus septuagenarius 1901-1971 : Een overzicht van zijn leven en werk.
Aangeboden op 20 oktober 1971 door Bestuur en Leden van de Historische Sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
's-Hertogenbosch : Smits 1971; 59 p.
 
1971 Pater Gerlachus Septuagenarius 1901-1971 : Een overzicht van zijn leven en werk.
's-Hertogenbosch : Smits 1971; 59 p.
 
1972 Jheronimus Bosch (mede-auteur: Roger H. Marijnissen) (foto's van M. Seidel)
Brussel : Arcade 1972; 561 p. (folio)
 
1973 Il Museo Francescano. Catalogo a cura di P. Gerlach, S. Gieben, M. D'Alatri
Roma: Ist. Stor. dei Cap. 1973; 104 p.
 
1976 De barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus in Nederland
N.a.v. 100j. vestiging te 's-Hertogenbosch 1876-1976
's-Hertogenbosch 1976; 508 p. (folio)
 
1988 Jheronimus Bosch : Opstellen over leven en werk (samenstelling en redactie drs P.M. le Blanc)
's-Gravenhage SDU uitg. 1988; 227 p.
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 2, 77, 125, 137

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 117

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 387, 388, 399, 400, 414, 418, 438, 487, 501

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 28

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 40, 42, 52n, 55n

n: vermelding in een voetnoot