Johannes Willelmi de Geldrop

Bichelaer, van den

134. Geldrop, Johannes Willelmi de

Noten
1.GAH, OA B8 (1497/98); Bijlage 27.26, 31.8, 34.1, 134.24, 246.25, 246.28, 246.29, 285.2, 292.3, 319.2, 319.5; Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden", 12 (1982) 68 noot 7; Van Rooij, Het oud-archief, II 343-344 nr.1258, vgl. 348 nr.1274; Visschedijk, "De kapittelheren", 47 nr.29, vgl. 46-47 nrs.25-29; Koldeweij, "Beknopt overzicht", 34; KUL, CH, fo.230r; GAH, RA 1283, fo.182v (1 sept.1513), RA 1301, fo.114v-166r (1 febr.1524); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 198-199, 525 (incorrecte lezing van de akte uit 1513); Vgl.: Schillings, Matricule, III 209 nr.61, 505 nrs.86 en 90; Keussen, Die Matrikel, II 582 nr.62.
2.Bijlage II 27.9, 27.26, 31.18, 34.1, 134.21, 134.26, 182.5, 182.10, 182.13, 182.19, 225.6, 246.29, 273.2, 292.3, 292.5, 369.2, 406.5, 420.2; GAH, OA B8 (1497/98), B9 (1498); GAH, FAR 33, nr.8 (1509/10); APB, St.Jan II, kwitantie d.d. 22 mrt.1513; Tabel 3.2, nrs.58 en 60; Verwijzingen naar notariële akten: GAH, IVR 419 (rekening THG 1521/22); RANB, SET 2, nrs.XLIII (10 mrt.1522), XLVIII (2 sept.1511), LXXVI bis (10 mrt.1522); Door Jan van Geldrop gecollationeerde afschriften: Bijlage II 31.4; OLVB 46/47 (1499-1521).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)