afb. Michiel Jansz van Mierevelt, 1632/1640

Frederik Hendrik

1584 - 1647

Frederik Hendrik werd geboren als enige zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Hij volgde in 1625 zijn halfbroer Prins Maurits op als stadhouder. Als opperbevelhebber van het leger zette hij Maurits' strategie voort, waarin het belegeren van steden voorrang had boven het vernietigen van het vijandelijke leger. Hij verwierf hierdoor de bijnaam 'stedendwinger'.
Frederik Hendrik huwde met Amalia van Solms.
nl.wikipedia.org
Artikelen
1629

Redactie

Poincten by sijne Princell. excell. ende de ghedeputeerden vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Provincien / aen de Gheestelijckheyt / Magistraet ende Borgherije vande Stadt van 's Hertoghen-bosch gheaccordeert
Weduwe ende erfghenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz. van Wouw ('sGraven-haghe 1629)
 
1629

I. v. Vondelen

Zegesang ter eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, prince van Oranje
Willem Blaeu (Amstelredam 1629)
 
1629

Redactie

Articles agreed upon and concluded between the victorious, excellent, high and mighty prince and lord, Frederick Henry, prince of Orange, count of Nassaw, &c. on the one part, and the vanquished towne of s'Hertogenbosh on the other side : and also how the towne, and the Pettler-sconce was deliuered, on the fourth of september, into the hands of his said excellence: and how his garrison entred into the said towne, there to keepe the walles and gates, worthy of reading.
Bourne (London 1629)
 
1629

Redactie

Epinicum in expugnationem sylvae ducis, urbis fortissimae &hactenus invictae, duce et auspice Frederico Henrico, Arausionensium principe.
Ravesteyn, Pauli Arnoldi F. ... (Amstelodami 1629)
 
1629

Redactie

Capitulatieverdrag 1629 : poincten bij sijne Princelijcke Excellencie ende de gedeputeerden van de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der vereenichde Provintien aen die geestelijcheijt, magistraet ende borgerie van de stadt van s'Hertogenbosch geaccordeert.
s.n. (s.l. 1629)
 
1630

Caspar Barlaeus

Send-brief ingessssteld op de naem van me-vrouwe de princesse Amelia, als schrijvende aen haeren man Frederick Henrick, prince van Orangien, &c. te dier tijdt als hy hem voor 'sHertogenbosch al te seer waegde.
Govert Basson (Leyden 1630)
 
1850

Redactie

Geschiedkundige aanteekeningen omtrent Frederik Hendrik, zijnen tijd en de voornaamste krijgsbevelhebbers, staatsmannen enz., in betrekking tot het beleg van 's Hertogenbosch, gedurende het jaar 1629 : voorafgegaan van het verslag der commissie tot regeling van den gecostumeerden optogt te houden binnen Leyden door het studenten-corps in de maand junij 1850
Hazenberg Gebhard (Leyden 1850)
 
1850

Redactie

Intogt van Frederik Hendrik in 's Hertogenbosch in 1629. Gecostumeerde voorstelling door de H.H. studenten der Leydsche Hoogeschool den XI junij van het jaar 1850.
Hazenberg en Gebhard (Leyden 1850)
 
1850

Redactie

Historische beschrijving van den Intogt, zoowel als van de voorafgegane belegering en inneming van 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629 voor te stellen door de maskerade van H.H. studenten der Leijdsche Hoogeschool in junij 1850.
Van Immerseel Mounier (Leijden 1850)
 
19??

T.M. Gilhuis, Joh. van Hulzen

Zijne hoogheid
Hun naam leeft voort II. 4e Druk.
Bosch & Keuning (Baarn 19??) 65-69
 
1905

J.M.H. Erhatz, B.A. Bosman

Belegering van 's-Hertogenbosch 1629
Ons verleden. 8e verm. dr.
Kemink (Utrecht 1905) 221-232
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 898-899
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1953

Redactie

Frederik Hendrik en Ernst Casimir voor 's-Hertogenbosch
Brabantia 2 (1953) 134-135
 
1956

Lijntrekker

Het merckwaerdigste meyn bekent
s.n. (s.l. 1956-1963)
 
1964

J.J. Moerman, D. Wijbenga

Frederik Hendrik voor 's-Hertogenbosch, 1629
Wolters (Groningen 1964)
 
1978

J.J. Poelhekke

Frederik Hendrik, prins van Oranje. Een biografisch drieluik
De Walburg pers (Zutphen 1978)
 
1978

M.E. Tiethoff-Spliethoff

De portretten van stadhouder Frederik Hendrik
Jaarboek van het Centraal bureau voor genealogie 32 (1978) 91-120
 
1979

Joost van den Vondel, Coen Free

Den Bosch bedwongen. Zegesang ter eere van Frederick Henrick
Distel ('s-Hertogenbosch 1979)
 
1979

Redactie

Militaire aspecten van het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Bossche bouwstenen II ('s-Hertogenbosch 1979) 15-22
 
1980

C.J.M. Free

Joost van den Vondel, Zegesang ter eere van Frederick Henrick,Boschdwinger, Wezelwinner, prince van Oranje (1629). Bijdrage tot een nader onderzoek
Free ('s-Hertogenbosch 1980)
 
1984

C.J.M. Free

Joost van den Vondel. Zegesang ter eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, prince van Oranje (1629). Bijdrage tot een nader onderzoek.
s.n. (s.l. 1984)
 
1984

C.J.M. Free

Joost van den Vondel. Zegesang ter eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, prince van Oranje (1629). Bijdrage tot een nader onderzoek. De zegesang: lofdicht of betoog?
s.n. (s.l. 1984)
 
1985

Redactie

Frederik-Hendrik, prins van Oranje
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 413
 
1996

C.A. Tamse, H.P.H. Jansen, e.a.

Nassau en Oranje. In de Nederlandse geschiedenis
Scheffers (Utrecht 1996)
 
2004

Redactie

Vestingwerken
Dagboek Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
s.n. (s.l. 2004)
 
Boeken
1979

Coen Free (inleiding)

Den Bosch Bedwongen
Uitgeverij Distel | 's-Hertogenbosch 1979
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) XVI, XXXIX, LV

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 32

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 25, 27, 133, 173, 192, 222

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 280, 317, 327, 329

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 105

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 30, 48, 380

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 16

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 52, 110, 112, 121, 126, 127, 129, 145, 184

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 218

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 11, 16, 36

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 49, 51

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 68, 81, 86, 87, 88

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 26

Jan de Hond en Charles de Mooij, Broedertwist : BelgiŽ en Nederland en de erfenis van 1830 (2005) 10, 102

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 3, 190

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 65

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 10, 11, 13, 31, 33, 57, 102, 192, 269, 298, 310, 312; Bijdragen: 375, 447, 465, 517, 540, 570, 575

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 142

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 78, 80, 84, 89, 90

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 84, 99, 102; 17-18 (2000-2001) 173

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 273, 274, 281, 283, 311, 314, 375, 384

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 307, 372-374, 377, 379, 381, 384, 392, 401, 402, 407, 411

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 22

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 5, 22, 25, 61, 161, 297, 317, 340, 363, 402, 403

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 81, 82, 88, 89, 90, 101, 108, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 137, 330, 333, 361

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 280, 284

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 68, 106, 219, 219n, 234, 371

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 11

Varia Historica Brabantica III (1969) 20, 133, 190, 191, 199, 351, 353, 384

G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 XXXVI (1976) 43, 44, 45, 46

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 11-13, 27, 86, 106, 124, 217, 409, 412

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 25, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 106, 114, 126, 142, 253, 352, 355, 359, 366, 368, 383, 384, 390

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 10, 13, 43, 90

n: vermelding in een voetnoot