Adriaen van Eyndhouts

1499'00 - 22 juli 1553

Genealogie
Hermans

155. Adrianus de Eyndhouts 1530

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Adriaen van Eyndhouts

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 42 (1993) 77; HOOGEWERFF, 'Arnoldus Arlenius Peraxylus (Arnout van Eyndhouts, van Aarle), een Brabantsch humanist' in: Medeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 2e reeks 1 (1931) 123; NS 1552; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 148; SP 1333 129r, 1367 260r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 413; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Eyndhouts' in: Taxandria 11 (1904) 72, 129-131.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

89r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Adrianus de Eijndhouts

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Adriaan van Eijndhouts, schepen van 's-Hertogenbosch 1530

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07321)
Zuylen

266. Adriani de Eijndhouts

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 251n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 295

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 92

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 123

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 229, 245, 256, 275, 278, 372, 441, 461

n: vermelding in een voetnoot