Josephus Everts

's-Hertogenbosch 19 maart 1754 - 's-Gravenhage 13 mei 1807 (53)

De Navorscher
De Navorscher (1868) 249-250
Functies

Josephus Everts

Functies / onderscheiding(en)

  • Medailleur
Genealogie
Penning
Museum De Lakenhal
Artikelen
1795

Redactie

Request van J. Everts stempelsnyder gen. in de Munt te Dordrecht, verzoekende, 1. dat zijn tractement van f 900- jaarlyks mag worden verhoogd met f 200- of dat hy ontheven worde van de belasting van tweemaal de 100ste penning van zyne bediening te betalen, mitsgaders van het harden van stempels en het te zynen kosten bezorgen van gereedschappen, 2. dat hem gepermitteerd worde ten laste van den lande te declareeren voor het snyden van stempels van koopmans penningen, of specien voor de O. en W. I. Compagnie & c. 3. dat hy werderom moge jouisseeren van de voorheen genotene Vrydommen, of een dedommagement. 4. dat hem een adsistent worde toegevoegd.
Haagsche Courant maandag 25 mei 1795 | 3
1916

D.S. van Zuiden

Joseph Everts, medailleur
Oud-Holland (1916) 189-190
1921

A.O. van Kerkwijk

De stempelsnijders, werkzaam aan de Munt te Dordrecht van 1576-1806
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1921) II. 41-61
2021

Jac. Biemans

De Bossche kunstenaars Everts: met of zonder handen?
Silva 1 (2021) 15-26
Teylers Museum
  • 1785
  • 1785
  • 1787
  • 1792
  • 1793
Literatuur en bronnenpublicaties

De Navorscher (1868) 249-250

Gerard van Loon, Beschrijving van Nederlandsche Historie-Penningen 10 (1867) 472, 472n, 473

Nederland's Patriciaat 92 (2013) 265

n: vermelding in een voetnoot