Goyaert Lombaerts van Enckevoirt

1524'26 - 27 februari 1591

Cöp

Goyaert Lombaerts van Enckevoirt

Noten
1. Schuttelaars, Heren van de Raad, 470; Van Sasse van Ysselt, 'Het testament van Mr Goyaert Lombaerts van Enckevoirt', Taxandia 12 (1905) 249-259; De Bekker en Van Sasse van Ysselt, 'De tenuitvoerlegging van den uitersten wil vam Mr Goyaert Lombaerts van Enckevoirt', Taxandria 14 (1907) 204-213; Melssen, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen', De Brabantse Leeuw 23 (1974) 141-156.
2. Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 276.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

3297. LOMBARTS VAN ENCKEVOIRT, Goyart

486
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 486
Schuttelaars

Goyaert Lombaerts van Enckevoirt

Literatuur
BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 3298; DE BEKKER / VAN SASSE VAN YSSELT, 'De tenuitvoering van den uitersten wil van Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt' in: Taxandria 14 (1907) 212; DE BEKKER / VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het testament van Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt' in: Taxandria 12 (1905); DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 1057; MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 146; MELSSEN, 'Manuaal van Henrick Bloeymans, heer van Helvoirt' in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 27 (1973) 235; RANB Collectie Becx, inv.nr. 21; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 256 III 159, 209, 230-231, 401; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 39; VAN SCHIJNDEL, 'Het Brabantse geslacht Lombaerts' in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 41.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Artikelen
1974

J.Th.M. Melssen

Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen
De Brabantse Leeuw (1974) 141-156
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 486

F. de Bekker en A. van Sasse van Ysselt, 'De tenuitvoerlegging van den uitersten wil van mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt' in: Taxandria (1907) 204-213

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 12

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 276

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 73

A. van Sasse van Ysselt, 'Het testament van mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt' in: Taxandria (1905) 249-259

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 121, 122, 132n, 141, 226, 245, 248, 272, 299n, 310, 325n, 341, 349, 356, 441, 470

n: vermelding in een voetnoot