Jacobus Cuchlinus (zoon van Hermannus)

Leiden 1619 - 's-Hertogenbosch 18 november 1697

Abels en Wouters

Cuchlinus, Jacobus

Geboren te Leiden in 1619, als zoon van Hermannus Cuchlinus, predikant aldaar; studie te Leiden (imm. 29-01-1637, theologie); predikant te Hengelo 1643; door de GKV beroepen naar Oss, bevestigd 25-10-1648; 's-Hertogenbosch, bevestigd 21-09-1651; vanaf 28-10-1664 ook hoogleraar Grieks aan de Illustere School te 's-Hertogenbosch; emeritus 28-11-1696; overleden te 's-Hertogenbosch 18-11-1697.
De grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch I (1985) 35-36
Abels
90
Literatuur
Acta van de Grote Kerkelijke Vergadering te 's-Hertogenbosch 1648, uitg. door P.H.A.M. Abels en A.P.F. Wouters, 's-Hert. 1986, reg. in v. ; C. Hermans, Geschiedenis der Illustre en Latijnsehe Scholen te 's-Hertogenbosch van haar ontstaan in den jare 1630 tot hare opheffing in den jare 1848, Amst. 1852, 16.; C. van B., Kuchlinus. In: Nedl, LI (1933). 307 vlg.; C. van Breugel Douglas, Johannes Kuchlinus en zijne afstammelingen. In: De Nederlandsche Heraut, III (1886), 33-150.; M. de Haas, Bossche Scholen van 1629 tot 1795, s-Hert. 1926, 126 vlg.; P.H.A.M. Abels, A.P.F. Wouters, Willem Ripperda, J.C. en de reformatie te Hengelo. In: 't Inschrien, XIII (1981), 23-26.; P.H.A.M. Abels, De broederen van Twenthe. Een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678), Hengelo 1984, 128-131.; Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810, uitg. door O. Schutte, 's-Grav. 1976, 122.; Sassen, Hoogl. III. School 's-Hertogenbosch, 216 vlg..
P.H.A.M. Abels | Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 3 (1988) 90
Encyclopedie van Noord-Brabant

Jacobus Kuchlinus

359
360
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 359-360
Functies

Jacobus Cuchlinus

Functies / onderscheiding(en)
  • 1643. Predikant Hengelo (Ov), 30 april 1643
  • 1648. Predikant Oss, 25 oktober 1648
  • 1651. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1664 tot emer. 1696), 6 september 1651
  • 1696. Emeritus
Lieburg

Jacobus Cuchlinus

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1651-1697
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

10. Jacobus Kuchlinus

Leiden 1619 - 's-Hertogenbosch 18 november 1697
216
217
Literatuur
BWPG V 294; C. van Breughel Douglas, Johannes Kuchlinus en zijne afstammelingen, Ned. Her., III (1886), 133-150; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 125-127; DER AA, Het huis Zionsburg, vroeger Kommanderij Feucht in Noord-Brabant (Nijmegen 1843); HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 16; HEZENMANS, De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht ('s-Hertogenbosch 1887); HEZENMANS, 'De Commanderij der Duitse Orde te Vucht en de St. Antoniuskapel te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria 16 ('s-Hertogenbosch 1909) 100; Ned. L., LI (1933), 120-122, 307-308; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) II 355; SCHOENGEN / BOEREN, Monasticon Batavum (Amsterdam 1941-1942) II 200; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) III 912; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 418, 426; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 563; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 43.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 216-218
Artikelen
1949

Van Alphen

Jacobus Cuchlinus
Gekomen van Oss 5 september 1651, emeritus 1697
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264
 
1969

F.L.R. Sassen

Jacobus Kuchlinus
Leiden 1619 - 's-Hertogenbosch 18 november 1697
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 216
 
Vermelding
1666

Resoluties Raad van State over 1648-1672

13 december 1666. Rekest van Jacobus CUCHLINUS predikant te 's-Hertogenbosch en professor in de Griekse taal. Na deliberatie en in acht genomen dat Laurentius DONCKERTS professor medicinae zich buiten het ressort van deze staat in Brabant zal gaan vestigen, en diens plaats dus vacant wordt, is besloten aan de suppliant een salarisverhoging toe te staan van 250 gulden, die men met voornoemde Donckerts was overeengekomen.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1668

Resoluties Raad van State over 1648-1672

16 juli 1668. Door het beroep van de predikant KUCHLINUS van 's-Hertogenbosch naar Rotterdam is de professie van de Griekse taal vacant. Het traktement wat daar bij hoor de nl. 500 gulden wordt teniet gedaan ['gemortificeert'] of opgeheven.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 3 (1988) 90

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 125, 126, 127, 134, 138, 140, 141, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 220, 395

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

Varia Historica Brabantica III (1969) 209, 216-218, 233, 238, 239

n: vermelding in een voetnoot