afb. 1907

Josephus Maria Wilhelmus Emanuel de la Court

's-Hertogenbosch 16 februari 1840 - Vught 23 mei 1907 (67)

Duijvendak (1)

8.1.2 Regionaal hoogtepunt en politiek verlies

112
113
114
115
116
117
Noten
13.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 1039 en no. 1050. Volgens het laatste was hij voorzitter van het Pius-comité. Dit is niet conform J. Perseijn, Dr. Schaepman, (Utrecht 1916), II, 177. Deze somt de 'bureauleden' bij de parkmeeting op zonder De la Court te vermelden.
14.Witlox, Schaepman I, 262-268, 380, 386-387, II, 32-34, etc.
15.G. van Elsen, De Stichting van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond (Helmond 1913), 19.
16.Witlox, Schaepman, II, 355.
17.Dit blijkt uit correspondentie met Schaepman. RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 1001; Schaepman aan De la Court 26 mei 1984 en 19 augustus 1894. Schaepman had toen aan politieke betekenis ingeboet.
18.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 1050, knipsel uit het Groninger Weekblad. Radicale Courant voor Nederland, red. Joan A. Nieuwenhuis. 2 jaargang, no 42, 15 juli 1888.
19.Witlox, Schaepman, II, 271, 327-428. De Noordbrabanter 26 en 29 april 1891 en 2 en 9 juni 1891.
20.R.G.A. Nabbe, De Noordbrabanter en het Noordbrabantsch Dagblad 1892-1895. De Zuidelijke visie op de ontluikende katholieke emancipatie (Scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1983), 30-32, 45-48 en 80. Vgl. P. Hollenberg, ''s-Hertogenbosch als Perscentrum' in: Varia Historica Brabantica, IV (1975) 192-194.
21.RANBr, Smits van Oyen, no. 11.2.3. De directie van Het Noordbrabantsch Dagblad bestond per 19 november 1895 uit W.A. Fick, president, F.F. Boex, F.W.M. Manders, secretaris en H.M. Thijssen, directeur (en hoofdredacteur).
22.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 148.
23.Zie hierover hoofdstuk 11.
24.RANBr, Memories van successie, kantoor 's-Hertogenbosch 1865, doos 84 no 2/6181 en RANBr, Van de Mortel-De la Court, no 825.
25.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 825, Scheiding en waardering onroerend goed Mevr. De la Court-Half-Wassenaer 1892.
26.RANBr, Arrondissemant Rechtbank 's-Hertogenbosch, Faillissementen doos 476.
27.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 1028 en 1029, boedelinventaris en de (eerste) uitdelingslijst. In 1901 had De la Court ook leningen afgesloten met obligatiën en aandelen als onderpand. RANBr, Arrondissement Rechtbank 's-Hertogenbosch, doos 620, Audiëntieblad 1903. Zittingen 9 januari 1903 en 11 december 1903.
28.RANBr, Arrondissement Rechtbank 's-Hertogenbosch, Faillissementen, doos 476, Rekening en verantwoording door de curator Mr. P.H. Loeff van 7 juli 1911.
29.Idem, Staat van het passief van 10 maart 1904 en de Rekening en verantwoording van 31 juni 1906 door de curator Mr. P.H. Loeff.
30.RANBr, Van de Mortel-De la Court, no. 1491, brief van Notaris Canters aan Arnold de la Court van 26 november 1903.
31.Op dit onderwerp zijn regionale bladen vanaf de zomer van 1903 tot het begin van 1904 en voorts die van begin 1906 nagezien. De openbare verkoop van het landgoed brengt de redactie van De Noordbrabanter ertoe een kort historisch overzicht van Onsenoort te publiceren. Troelstra suggereerde tijdens een Tweede-kamerdebat over het débâcle van de Noord-Brabantsche Bank en de Maatschappij 'Maasland' op 11 december 1903, een verband tussen beide kwesties via één der commissarissen. Hier zal De la Court zijn bedoeld.
32.RANBr, Arrondissement Rechtbank 's-Hertogenbosch, Faillissementen, doos 486, NV Noord-Brabantsche Bank, Accountantsrapport, en idem doos 476, De la Court, Uitdelingslijst 2.
33.RANBr, Van de Mortel-De la Court, 1028. Boedelinventaris van 16 november 1903. Zie ook RANBr, ArrondissementRechtbank 's-Hertogenbosch, doos 620; Audiaantieblad 1903, zitting 9 januari en 11 december 1903.
34.Versag van de aandeelhoudersvergadering in De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 november 1903, 2e bad: 'De Maatschappij tot exploitatie van Bouwgronden: Maasland, gevestigd te Rotterdam' en De NRC van 2 december 1903 1e blad B en C. Hier werd de mening uitgesproken dat De la Court met deze transactie een strafbaar feit pleegde. Er is echter geen vervolging ingesteld. De Noordbrabantsche pers geeft een verslag zonder De la Court te noemen. Berichten; De Noordbrabanter van 28 oktober 1903, De Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 16 november 1903, en van 13, 14, 21 en 23 december 1903.
35.RANBr, Arrondissement Rechtbank 's-Hertogenbosch, Faillissementen, doos 476, ingekomen brieven bij de curator.
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 112-117
Duijvendak (2)

Jhr. Josephus Maria Wilhelmus Emmanuel de la Court (van Onsenoort)

306
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 306
Genealogie
Wildeman

Jhr. Josephus Maria Wilhelmus Emmanuel de la Court

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 81
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1924) 356; (1928) 362-363; (1932) 64, 336-338; (1936) 71, 376-377; (1940) 158; (1941) 153-154; (1954) 109, 526-528; (1960) 466-467; (1966) 98, 491-492; (1973) 103, 485-486; (1981) 136

Nederland's Patriciaat (1910) 290

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 72

R.H.M. van Breukelen, 'De Noord-Brabander in de Brabantse politieke cultuur, 1829-1895' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 202-204, 206, 207, 209, 214

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 17, 203, 214, 216, 231-232, 283, 287, 297, 384, 466; Bijlage 17, 94-95, 97, 99, 100, 103, 123, 126, 136-137, 141, 143, 156, 158-160, 169, 199, 205, 207-210, 214, 219, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 9, 74-76, 90, 95, 112-117, 129, 155, 160, 173, 175, 176, 179-181, 189, 192, 306, 334, t8.7, t10.2

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 248

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 94, 98; II. 45, 51

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 327

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 81

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 168n, 189, 195n, 226, 234, 235, 259

n: vermelding in een voetnoot