Simon vander Couderberch

? - 2 september 1526

Bichelaer, van den

225. Coudenborch, Symon de

Noten
1.Tournoy, "Het humanisme", 526; GAH, RA 1257, fo.217r-v (13 dec.1487: magister Symon, filius quondam Johannis vanden Cauderborch, pronunc rector scolarum in Buscoducis), fo.247v (23 jan.1488); Mosmans, "Symon van Couderborch", 3-4, 7; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.36, p.39; Gerlach, "Jeronimus van Aken", 44-45; OLVB 52, band 5, fo.134v (1488/89), fo.177r (1489/90), fo.229r (1491/92), fo.259r (1492/93), band 5bis, fo.202v (1498/99), fo.262v (1499/1500), fo.326r (1500/01), band 7, fo.329v (1512/13), fo.222v (1522/23); Nauwelaerts, Latijnse school, 42, 125-127, 189 (grotendeels onjuist, o.a. de vermelding in 1522); Meester Jan van Coudenberg: OLVB 49, fo.32v; GAH, RA 1243, fo.241r (31 mrt.1474), RA 1258, fo.264r (1 juli 1489), RA 1261, fo.221v (31 mrt.1492); De Ryckman de Betz, De Jonghe d’Ardoye, Armorial, I 26, II 463-464.
2.OLVB, 52, band 5bis, fo.37r, fo.39r-v (1495/96), fo.86v (1496/97), fo.334r (1500/01), band 6, fo.47v (1501/02), fo.117r (1502/03), fo.186r, fo.195v (1503/04), fo.265v (1504/05), fo.332r (1505/06); Van Dijck, De Bossche optimaten, 160, 201; Bijlage II 225.3; Mosmans, De organisten, 4; Mosmans, "Symon van Couderborch", 4-6.
3.Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 293; Hermans, Verzameling, 217; GAH, Coll.PG 384; GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; GAH, OA B10 (1500/01) t/m B32 (1525/26); Van Zuijlen, Inventaris, 49-317; Mosmans, "Symon van Couderborch", 6, 8; APB, St.Jan I, akte van de bisschop van 1 juni 1504, dorso; RANB, Coll.PG 436 (regest supplement 175b) (20 mrt.1516), 440 (regest suppl. 177) (10 okt.1517); OLVB 52, band 6, fo.39v (3 jan.1502); Bijlage II 225.1 t/m 225.13; Tabel 3.2, nrs.50 en 51; OLVB 49, fo.35v; Verwijzingen naar notariële akten: GAH, OA B13 (1503/04), B14 (1504/05), B15 (1505/06), B25 (1515/16); GAH, IVR 420 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1522/23; Door meester Symon gecollationeerde afschriften: Bijlage II 5.6, 5.76, 14.46, 225.2, 272.24; RANB, Coll.PG 1392 (regest suppl. 109a bis); APB, St.Jan II, afschriften van akten d.d. 10 mei 1440, 24 apr.1418, 31 juli 1448 en 30 mrt.1492 (= akte 225.2); RANB, Megen 156 (11 mrt.1457, 17 apr.1486).
4.GAH, OA B10 (1500/01) t/m B32 (1525/26); Van Zuijlen, Inventaris, 49-317; GAH, GBW 1162 (rekeningen van het Leprozenhuis), 1520/21; Mosmans, "Symon van Couderborch", 6-7; Reeds in 1498/99 werd meester Symon door de O.L.V.-broederschap met een verzoek aangaande de tollen van Zaltbommel en Herwaarden naar de Rooms-koning gezonden die toen te Grave verbleef, zie: OLVB 49, band 5bis, fo.202v.
5.GAH, OA B8 (1497/98), B12 (1502/03), B13 (1503/04), B14 (1504/05), B15 (1505/06), B21 (1511/12) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 143-145, 155-157, 167-169); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.36, p.39; Bijlage II 225.5, 225.13; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 240, 247-248; Mosmans, "Symon van Couderborch", 8-9; Van Dijck, De Bossche optimaten, 208; Van Dijck, "Marinus alias Pelgrom", 173; Vgl.: Nauwelaerts, Latijnse school, 42, 125-127; Meester Gherit van Herentals, rectoor vander scholen werd volgens Cuperinus op 2 september 1530 tot meester van het Groot Gasthuis gekozen. Nadat zijn vrouw Luytken in juni 1531 aan de pest was gestorven liet hij zich echter tot priester wijden en nam hij zijn oude functie van schoolmeester weer op. Zie: Hermans, Verzameling, 104-105.
6.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 276; OLVB 49, fo.35v; Smits, De grafzerken, 84 nr.76; Mosmans, "Symon van Couderborch", 8-12; OLVB 52, band 10bis, fo.88r, fo.146v (1526/27); GAH, IVR 420 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1526/27, zie ook 1525/26; Tournoy, "Het humanisme", 526, 527.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Genealogie
Schuttelaars

Simon vander Couderberch

Literatuur
MOSMANS, 'De middeleeuwsche notarissen' in: Bossche Bijdragen 6 (1923-1924) 190; MOSMANS, 'Symon van Couderborch (†' in: Taxandria 30 (1923); NAUWELAERTS, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, XXX (Tilburg 1974) 125-127; PB 212r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 84; SP 1275 447a, 1287 187r, 1298 83v, 1304 141r; VAN DEN BICHELAER, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998) 233; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 240.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Artikelen
1961

Frans van Valderen

Simon van Couderborch
St. Jansklokken vrijdag 31 maart 1961
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 226-227

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 92

Mr. J.W.M. van Heyst, '„Over een orgelbouwer”' in: Taxandria (1939) 78-80

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 526, 527

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 42, 125-127, 189

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 120

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 7

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 262, 306, 457

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 307n, 333n

n: vermelding in een voetnoot