Jordanus Gerardi de Corendijck

's-Hertogenbosch ? - 1529 of 1530

Bichelaer, van den

224. Corendijck, Jordanus Gerardi de

Noten
1.Schillings, Matricule, III 200 nrs.40 en 41; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 64, II xxii, 16, 256; Schutjes, Geschiedenis, V 227; Bijsterveld, Laverend, II 654 nr.2591; AAT II, 125, fo.51r (30 sept.1528); GAH, GG 3417 (10 sept.1529) (= akte 398.1 dorso); GAH, Coll.LK2, stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard (22 nov.1529, in dorso van een testament d.d. 20 juni 1527 ten overstaan van Godefridus de Holthusen, vice-cureit van de St.Jan); Vgl. Keussen, Die Matrikel, II 4 nrs.16 en 17 (Jacobus Johannis Korendijck en Johannes Johannis Korendijck, Traiectensis diocesis, imm. 2 mei 1476), 12 nr.52 (Antonius Korendick, imm. 2 nov.1476).
2.Bijlage II 224.1; Van Zuijlen, Inventaris, 371-372; Schillings, Matricule, III 726 nr.167; OLVB, 49, fo.35r; De akte van 1520 is niet in het broederschapsarchief aangetroffen maar wordt vermeld in: Van der Does de Bije, Catalogus, nr.13; Van Dijck, De Bossche Optimaten, 185; Hetzelfde geldt voor een register met afschriften van reglementen gecollationeerd door meester Joerdaen, vermeld in: Van der Does de Bije, Catalogus, nr.44.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

81v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 185

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 219-220

n: vermelding in een voetnoot