Zebertus Colenberch

Boxtel - september 1539

Bichelaer, van den

221. Colenberch, Zebertus - de Boxtel

Noten
1.GAH, RA 1196, fo.157v (31 juli 1427), RA 1197, fo.130r (14 sept.1426); GAH, THG 1822 (14 febr.1432); Van Rooij, Het oud-archief, II 280 nr.1031, 407-408 nr.1476; Schillings, Matricule, III 172 nr.103, vgl. 769 nr.62 (Johannes Johannis Collenberch de Bouxstel, imm. 21 nov.1526); Reusens, "Promotions" 2 (1865) 246; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 333 nr.273, III nrs.902 en 907; Vgl.: Bijlage II 306.7; Keussen, Die Matrikel, II 659 nr.132.
2.GAH, OA A539, fo.97r-v (Sassen 1680) (9 nov.1514), A541, fo.153v-154r (Sassen 1731) (idem); Coopmans, De rechtstoestand, 39-40; Bijlage 31.15; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 30, II 214; Dorenbosch e.a., De Boxtelse St.Petrus, 151, 160; OLVB 49, fo.36r.
3.Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, IV 171-174, 179-182.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

85v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 215

n: vermelding in een voetnoot