Jacob Colen

's-Hertogenbosch 1483'84 - 29 juli 1545

Biografie

Jacob Colen

Schepen, lid OLV Broederschap.
Noten
1.CH.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Noord Brabantse schepenzegels' in: Taxandria (1899) 234-235 (met zegelstempel)
Bronnen
Dr. Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (Zutphen 2012)
A. Schuttelaars, Heren van de Raad (Nijmegen University Press 1998)
L.F.W. Adriaenssen, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: Taxandria (1993)
CH.C.V. Verreyt en W.J.F Juten, 'Noordbrabantsche zegels IV' in: Taxandria (1899) 234-235
Harry Satter, april 2014
Genealogie
Schuttelaars

Jacob Colen

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 16; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 53; PB 227v, 228r, 230v, 265r, 309v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 559; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 533.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

87v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jacob Colen, schepen van 's-Hertogenbosch 1531

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07324)
Zuylen

268. Jacobi Colen

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 213-214

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 40n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 275, 372, 397, 456

n: vermelding in een voetnoot