Hermanus Gideon Clemens

Groningen 20 augustus 1701 - 's-Hertogenbosch 3 februari 1772 (70)

Functies

Hermanus Gideon Clemens

Functies / onderscheiding(en)

  • 1725. Predikant Ter Aa, 2 september 1725
  • 1727. Predikant Tholen, 21 september 1727
  • 1738. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar), 18 mei 1738
Lieburg

Hermanus Gideon Clemens

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1738-1772
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

31. Herman Gideon Clemens

Groningen 20 augustus 1701 - 's-Hertogenbosch 3 februari 1772
263
264
265
Literatuur
Boekzaal, XCVI (mei 1763), 633-634; CII (maart 1766), 319-320; CXV (maart 1772) 337-339; BWPG II 80-82; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 150, 157, 158; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 27-28; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 389, 393; J. v. H(eurn), Treurdicht op het smertelyk overlyden van den Hoogeerwaarden en zeer Geleerden Heer H.G. Clemens, in leeven zeer geacht en getrouw leeraar in de Gemeente Jesu Christi te 's-Hertogenbosch, en Hoogleraar in de heilige godgeleerdheid, aldaar Godzalig in den Heere ontslapen op den derden februarij 1772, 's-Hert., 1772; J.A. de Chalmot Biographisch Woordenboek der Nederlanden, A'dam, 1798, VI, 346; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) I 605; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw (Leiden 1873-1874) II 116; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) III 422-424; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 302-303; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 47 n.l.; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 89; W. Meindersma, Het Bossche geschil in de achttiende eeuw over de rechtvaardigmaking, Stemmen v. Waarheid en Vrede, XLVII (1910) 1081-1096; YPEIJ / DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (Breda 1819-1827) III 496-497.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 263-266
Artikelen
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1969

F.L.R. Sassen

Herman Gideon Clemens
Groningen 20 augustus 1701 - 's-Hertogenbosch 3 februari 1772
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 263
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 150, 157, 158, 264

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 244, 256, 263-266, 290, 291, 293, 296, 298, 313

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 127

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 265, 266, 271, 279, 296, 348

n: vermelding in een voetnoot