Jan Brock

± 1502 - 28 of 29 december 1559

Bichelaer, van den

69. Brock, Johannes filius Henrici

Noten
1.Bijlage II 69.1, 69.2, vgl. 8.1; GAH, RA 1274, fo.155v (9 juli 1505); GAH, Blokken 2380 (20 mrt.1533, getuigen: Henricus Brock en magister Johannes, eius filius); GAH, RVA 804 (20 dec.1526); GAH, THG - (18 juli 1536); Afschriften: Christyn, Brabandts recht, II 943; GAH, Amb.gilden 5 (regest 129) (10 apr.1498); RANB, Coll.CV 173 (29 mei 1537); GAH, Coll.Aanv. 8106, fo.317r-321r (9 nov.1541).
2.RANB, Coll.CV 8106, fo.317r-321r (9 nov.1541); GAH, OA B44 (1537/38), B47 (1440/41); Hermans, verzameling, 115; GAH, RA, bijlage I van de inventaris; Van Zuijlen, Inventaris, 571-572; OLVB 49, fo.37v; Smits, De grafzerken, 274 nr.268.
3.GAH, B53 (1546/47), B59 (1552/53) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 188-190), zie ook OA B15 (1505/06: Markt); Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht Van Vlierden", 62; OLVB 49, fo.37v; Smits, De grafzerken, 274 nr.268; Van Rooij, Het oud-archief, I 183 nr.2572, 202 nr.2739, vgl. 203 nr.2743; Zie ook: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 65, III 3-5; ARAB, Rekenkamers, delen, 639, fo.222r.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Genealogie
Schuttelaars

Jan Brock

Literatuur
AILB rekening 1535; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 274; SP 1308 265v, 1330 154v, 1332 88v-89r, 1341 85v, 1350 129r, 1358 471r; VAN DEN BICHELAER, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998) 229; VAN VLIERDEN, 'Het Brabantsche en het Geldersche geslacht van Vlierden' in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 62.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

91v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 155-156

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 308, 453

n: vermelding in een voetnoot